منابع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله ‌ تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست ‌ دهنده بدوي اخطار مي ‌ کند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادرشده نقض و قرار رد دعوي صادر ‌ مي ‌ شود.
ماده??ـ چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم ‌ افتادگي در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسيده، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي ‌ کند.
ماده??ـ چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين ‌ صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي ‌ نمايد.
ماده??ـ شعبه تجديدنظر در صورتي ‌ که قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي ‌ کند. در غير اين ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مي ‌ نمايد.
ماده??ـ هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.
ماده??ـ چنانچه قاضي شعبه بدوي صادرکننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذکر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديد نظر ارسال مي ‌ کند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادرشده را نقض مي ‌ نمايد و هرگاه رأي صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين ‌ صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي ‌ کند.
ماده??ـ در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذکر دليل به رئيس ديوان اعلام مي ‌ دارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه هم ‌ عرض ارجاع مي ‌ دهد.
ماده??ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي ‌ شود، مشمول مواد (??) و (??) اين قانون نيست.
ماده??ـ در صورتي ‌ که رأي بر مبناي اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش‌نويس رأي درج مي ‌ شود و به امضاي آنان مي ‌ رسد و در پرونده بايگاني مي ‌ گردد.
ماده??ـ مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت مي ‌ شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين ‌ که به ‌ موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده ‌ باشد.
ماده??ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يک ‌ بار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است.
تبصره ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين ‌ صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي ‌ گردد.
ـ رسيدگي در هيأت عمومي
ماده?? ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي ‌ گيرد. در درخواست مذکور، تصريح به موارد زير ضروري است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب ‌ کننده
ث ـ امضاء يا اثر انگشت درخواست‌کننده
تبصره ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي
ذي‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت ‌ عمومي ارجاع مي ‌ شود.
ماده?? ـ در صورت عدم رعايت موارد مذکور در ماده فوق مدير دفتر هيأت‌عمومي به ‌ شرح زير اقدام مي ‌ نمايد:
?ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مي ‌ نمايد.
?ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(??) اين قانون عمل مي ‌ نمايد.
?ـ در ساير موارد با ذکر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغيراين‌صورت، قرار رد درخواست صادر مي ‌ شود. اين قرار، قطعي است.
ماده?? ـ مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را به ‌ نظر رئيس ديوان مي ‌ رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(??) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حکم آن ماده اقدام مي ‌ کند و در بقيه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب ‌ کننده، به دفتر اعاده مي ‌ شود و در نوبت رسيدگي قرار مي ‌ گيرد.
ماده?? ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخه ‌ اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب ‌ کننده، ارسال مي ‌ کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف يک ‌ ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ‌ نمايد.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصويب ‌ کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي ‌ تواند درصورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.
ماده?? ـ اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي ‌ شود. رسميت جلسات هيأتهاي ‌ تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتيب ‌ زير عمل مي ‌ کنند:
الف ـ در صورتي ‌ که نظر اکثريت مطلق هيأت ‌ تخصصي بر قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت ‌ عمومي ارسال مي‌شود.
ب ـ درصورتي‌که نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شکايت باشد، رأي به رد شکايت صادر مي ‌ کند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي ‌ که نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکايت باشد، پرونده به ‌ شرح بند(الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي ‌ شود.
تبصره?ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي ‌ رسد.
تبصره?ـ هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي ‌ شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم ‌ الاتباع است.
ماده?? ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي ‌ کند. اين قرار قطعي است.
ماده?? ـ در صورتي ‌ که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب ‌ کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.
ماده?? ـ در صورتي ‌ که مصوبه ‌ اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي ‌ شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم ‌ الاتباع است.
ماده?? ـ هيأت عمومي، در اجراي بند (?) ماده( ? ?) اين قانون مي ‌ تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده?? ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي ‌ نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم ‌ الاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي ‌ شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي ‌ نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد. در اين ‌ صورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي ‌ شود و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.
ماده??ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان مي ‌ تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي که هيأت عمومي آراء صادرشده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي ‌ نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم ‌ الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه ‌ اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، انجام مي ‌ گيرد.
ماده??ـ طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت ‌ عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.
ماده??ـ چنانچه مصوبه ‌ اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده(??) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ‌ کننده، در هيأت عمومي مطرح مي ‌ نمايد.
ماده??ـ افـرادي که در اجراي آراء هيـأت عمومي، خود را ذي‌نـفع مي‌دانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي ‌ ربط، مي ‌ توانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع مي ‌ شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذي ‌ نفع بودن درخواست ‌ کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(???) اين قانون اتخاذ تصميم مي ‌ نمايد.
ماده??ـ درصورتي که آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي باتوجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مي ‌ نمايد.
ماده??ـ احکام صادر شده از هيأت عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرائي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ مي ‌ گردد. واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام نمايد. مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان مي ‌ باشند و در صورت استنکاف طبق ماده(???) اين قانون اقدام مي ‌ شود.
ماده??ـ اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين ‌ نامه ‌ اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به ‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد.
ماده??ـ رأي هيأت عمومي مطابق نظر اکثريت اعضاء توسط رئيس ديوان يا يکي از اعضاء اکثريت هيأت به انتخاب رئيس ديوان انشاء مي ‌ گردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هيأت ‌ عمومي مطابق مقررات آيين ‌ دادرسي مدني ‌ است.
ـ اعاده دادرسي
ماده??ـ درمورد احکام قطعي به جهات ذيل مي ‌ توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکايت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود