منبع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، نرم افزار، آلودگی هوا

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

جداگانه آسیاب (تا به ذرات 5/0 میلیمتری تبدیل گردد) و در ظروف مارینلی یک لیتری فشرده سازی شد. نمونه ها بعد از تعیین وزنشان به آزمایشگاه اسپکترومتری گاما ارسال گردید (Cooper et al., 2003 ؛ International Atomic Nuclear Agency, 1989 ).
3-4-2- آنالیز دستگاهی نمونه ها:
نمونه ها با استفاده از روش اسپکترومتری گاما آنالیز شده که هردو گروه عناصر اکتیو انسان ساخت49 (حاصل از شکافت50) و طبیعی در آن لحاظ گردیده است؛ در این جهت از آشکارساز (P-type)HPGe با راندمان 40% استفاده شده است.
در مرحله اول (تیرماه) به دلیل محدودیت های موجود، تنها نمونه برداری و آنالیز (نمونه های خشک) پنج ایستگاه امکان پذیر بود که از این تعداد تنها دو نمونه (ایستگاه های شماره 1 و 2) که منطبق بر باد غالب منطقه بودند، به صورت تر آماده سازی و آنالیز گردید.
فصل چهارم
• نتایج
– نتایج حاصل از نمونه برداری هوا و آنالیز فیلترها
– نتایج شبیه سازی آلودگی هوای رها سازی شده در اتمسفر
– نتایج حاصل از زیست رد یابی عناصر راد یوا کتیو انسان سا خت
نتایج
4-1- نتایج حاصل از نمونه برداری هوا و آنالیز فیلترها:
آنالیز فیلتر هوا با استفاده از 3 نوع آشکارساز صورت گرفته است. اکتیویته به دست آمده از آشکارساز هایپرژرمانیوم با راندمان 40% به صورت میکروکوری (در واحد نمونه) محاسبه شده که نتایج آن قابل استناد بوده و قابلیت ورود به نرم افزار را دارد (جدول 4-1) اما نتایج به دست آمده توسط آشکارساز هایپرژرمانیوم با راندمان نامعلوم قابل اعتماد نیستند؛ به دلیل اینکه در محاسبات برای به دست آوردن اکتیویته (بر حسب بکرل و کوری) راندمان دستگاه نیز مورد نیاز است و نتایج این آنالیزها بر حسب CPS51 (شمارش اکتیویته در واحد ثانیه) است که ضرایب راندمان در آن اعمال نشده است (جدول 4-2). علاوه براین جهت اطمینان بیشتر از اندازه گیری میزان پرتوزایی آلفا و بتا در نمونه ها، تعداد 6 عدد از آنها به آزمایشگاه سنتیلاسیون مایع ارسال شد که نتایج آنها نیز بر حسب CPS است (جدول 4-3).
عناصر یافت شده در کل نمونه ها 139Ce ، 138Cs ، 104Ag ، 91Sr ، 137Cs ، 24Na ، 52Mn ، 88Y ، 91Y ، 212Pb ، 208Tl ، 214Pb ، 214Bi می باشد. بیشترین میزان اکتیویته در نمونه ها (جدول 4-1) برای عنصر 139Ce ، نمونه شمارۀ 22، برای عنصر 138Cs ، نمونه شمارۀ 17، برای عنصر 104Ag ، نمونه شمارۀ 16، برای عنصر 91Sr ، نمونه شمارۀ 11، برای عنصر 137Cs ، نمونه شمارۀ 7، برای عنصر 24Na ، نمونه شمارۀ 9، برای عنصر 52Mn ، نمونه شمارۀ 11، برای عنصر 88Y ، نمونه شمارۀ 11 و برای عنصر 91Y ، نمونه شمارۀ 6 می باشد.
جدول 4-1- نتایج آنالیز فیلتر نمونه برداری هوا توسط دتکتور هایپرژرمانیوم با راندمان 40% (بر حسب میکروکوری در واحد نمونه /sample Ciμ)
شماره فیلتر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
زمان نمونه برداری
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
نوع فیلتر
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
چارکل
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
چارکل
فایبرگلاس
چارکل
139Ce
13-10×67/4
13-10×34/5
***
***
***
14-10×41/9
***
***
14-10×91/9
***
13-10×59/1
***
138Cs
***
13-10×61/9
***
***
***
***
***
***
13-10×12/2
***
13-10×07/8
***
104Ag
***
***
***
***
***
***
14-10×72/4
***
14-10×08/6
***
14-10×01/9
***
91Sr
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
13-10×37/5
***
137Cs
***
***
***
***
***
14-10×63/8
13-10×41/1
***
13-10×23/1
***
14-10×42/6
***
24Na
***
***
***
***
***
***
***
***
13-10×15/2
***
13-10×00/2
***
52Mn
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
14-10×62/7
***
88Y
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
14-10×95/9
***
91Y
14-10×45/7
***
***
***
***
13-10×38/3
***
***
***
***
***
***
علامت *** در جدول بیانگر این مطلب است که اکتیویته نمونه ها پایین تر از راندمان دستگاه آشکارساز می باشد و در حد زمینه است.
ادامۀ جدول 4-1- نتایج آنالیز فیلتر نمونه برداری هوا توسط دتکتور هایپرژرمانیوم با راندمان 40% (بر حسب میکروکوری در واحد نمونه /sample Ciμ)
شماره فیلتر
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
زمان نمونه برداری
مرحله 7
مرحله 8
مرحله 9
مرحله 10
مرحله 11
نوع فیلتر
فایبرگلاس
فایبرگلاس
چارکل
فایبرگلاس
فایبرگلاس
چارکل
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
فایبرگلاس
چارکل
139Ce
***
13-10×91/7
***
14-10×88/9
13-10×25/1
***
***
***
13-10×33/3
13-10×16/8
***
138Cs
***
13-10×68/1
***
14-10×09/9
12-10×12/5
***
***
***
13-10×75/4
13-10×92/5
***
104Ag
***
13-10×54/1
***
13-10×01/2
13-10×79/1
***
***
***
13-10×37/1
13-10×75/1
***
91Sr
***
***
***
14-10×89/9
14-10×12/7
***
***
***
14-10×27/9
13-10×86/3
***
137Cs
***
14-10×06/9
***
14-10×7/7
13-10×05/1
***
***
***
14-10×16/4
14-10×71/9
***
24Na
***
***
***
14-10×56/9
14-10×06/9
***
***
***
14-10×17/8
13-10×44/1
***
52Mn
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
88Y
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
91Y
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
علامت *** در جدول بیانگر این مطلب است که اکتیویته نمونه ها پایین تر از راندمان دستگاه آشکارساز می باشد و در حد زمینه است.
جدول 4-2- نتایج آنالیز فیلتر نمونه برداری هوا توسط دتکتور هایپرژرمانیوم با راندمان نامعلوم
(بر حسب شمارش در ثانیهCPS )
شماره فیلتر
1
2
3
4
نوع فیلتر
چارکل
فایبرگلاس
چارکل
چارکل
212Pb
2-10×6/8
1-10×24/1
2-10×4/8
***
208Tl
2-10×1/3
2-10×4/3
2-10×9/2
***
214Pb
2-10×4/2
2-10×8/1
2-10×6/9
2-10×6/9
214Bi
2-10×3/3
2-10×3/2
1-10×21/1
1-10×21/1
138Cs
***
***
***
1-10×26/1
139Ce
***
***
***
1-10×51/2
جدول 4-3- نتایج آنالیز فیلتر نمونه برداری هوا توسط آشکارساز سنتیلاتور با راندمان نامعلوم
(بر حسب شمارش در میلی لیتر CPM)
شماره فیلتر
1
2
3
4
5
6
نوع فیلتر
فایبرگلاس
چارکل
فایبرگلاس
چارکل
چارکل
فایبرگلاس
میزان پرتوزایی آلفا
43/51
16/3
831
342
312
472
میزان پرتوزایی بتا
73/165
88/76
1770
859
1265
1304
عناصر شناسایی شده
214Po
218Po
214Po
218Po
214Po
218Po
214Po
218Po
***
***
علامت *** در جداول بالا بیانگر این مطلب است که اکتیویته نمونه ها پایین تر از راندمان دستگاه آشکارساز می باشد
و در حد زمینه است.
4-2- نتایج شبیه سازی آلودگی هوای رهاسازی شده در اتمسفر:
از کل عناصر یافت شده تنها 137Cs (اکتیویتۀ خارج شده از دودکش راکتور معادل 4-10×3394/1 بکرل در سال می باشد و نیمه عمر این عنصر 07/30 سال است) قابلیت ورود به نرم افزار را داشته است که یکی از عناصر شاخص آلودگی هسته ای در محیط زیست می باشد. نتایج به دست آمده از آنالیز خروجی دودکش راکتور تحقیقاتی تهران توسط نرم افزار PC-CREAM (جدول 4-4) بیانگر این مطلب است که بیشترین دز دریافتی مؤثر فردی (طی 1 سال، توسط افراد بالغی که 90 درصد زمان خود را در درون ساختمان میگذارنند) متعلق به شعاع 300 متری و در جهات 150، 180، 210 و 240 درجه می باشد. میزان دز محاسبه شده برای دو نقطۀ اول، 14-10×3/1 و برای دو نقطۀ دیگر معادل 14-10×2/1 میکرو سیورت در سال محاسبه شده است. درصد تأثیر مسیرهای مختلف جذب آلودگی در دز محاسبه شده به شرح زیر است.
نمودار 4-1 درصد تأثیر راه های مختلف بر دز مؤثر فردی جذب شده
جدول 4-4- درصد تأثیر مسیرهای مختلف بر دز مؤثر فردی جذب شده
مسیر انتقال
درصد تأثیر
مسیر انتقال
درصد تأثیر
استنشاق
0147/0
سبزیجات ریشه ای
5
ابر گاما
00744/0
گوشت گاو
11
رسوب گاما
64/1
کبد گاو
45/2
تعلیق مجدد رسوبات
000493/0
گوشت گوسفند
3/11
ابر بتا
00000183/0
کبد گوسفند
52/4
رسوب بتا
0671/0
شیر
6/11
سبزیجات سبز
03/3
محصولات لبنی
8/31
دانه گیاهان
6/15
میوه
72/1
تصویر 4-1 فایل هواشناسی ساخته شده بر اساس اطلاعات هواشناسی دکل درون سایت و ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک سازمان هواشناسی
در بازۀ زمانی 2007 الی 2011
جدول 4-5- میزان دز مؤثر فردی دریافت شده از عنصر 137Cs طی 1 سال بر حسب میکروسیورت در سال (Sv/yearμ)
گروه سنی
فاصله (متر)
جهت جغرافیایی (درجه)
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
1 ساله
300
15-10×7/2
15-10×5/3
15-10×6/2
15-10×3/3
15-10×3/6
15-10×4/6
15-10×2/6
15-10×9/5
15-10×1/3
15-10×7/1
16-10×1/9
15-10×2/1
500
15-10×0/2
15-10×6/2
15-10×0/2
15-10×5/2
15-10×8/4
15-10×9/4
15-10×7/4
15-10×5/4
15-10×4/2
15-10×3/1
16-10×0/7
16-10×0/9
750
15-10×8/1
15-10×2/2
15-10×8/1
15-10×2/2
15-10×2/4
15-10×2/4
15-10×1/4
15-10×9/3
15-10×1/2
15-10×1/1
16-10×3/6
16-10×4/8
1000
15-10×7/1
15-10×9/1
15-10×5/1
15-10×8/1
15-10×6/3
15-10×6/3
15-10×5/3
15-10×3/3
15-10×8/1
16-10×9/9
16-10×8/5
16-10×2/8
2000
15-10×1/1
15-10×1/1
16-10×3/8
16-10×8/9
15-10×9/1
15-10×9/1
15-10×8/1
15-10×8/1
16-10×9/9
16-10×8/5
16-10×9/3
16-10×3/6
10 ساله
300
15-10×9/2
15-10×8/3
15-10×9/2
15-10×6/3
15-10×9/6
15-10×0/7
15-10×8/6
15-10×4/6
15-10×4/3
15-10×8/1
16-10×9/9
15-10×3/1
500
15-10×2/2
15-10×8/2
15-10×2/2
15-10×7/2
15-10×3/5
15-10×3/5
15-10×2/5
15-10×9/4
15-10×6/2
15-10×4/1
16-10×6/7
16-10×8/9
750
15-10×0/2
15-10×4/2
15-10×9/1
15-10×4/2
15-10×6/4
15-10×6/4
15-10×5/4
15-10×2/4
15-10×3/2
15-10×2/1
16-10×9/6
16-10×2/9
1000
15-10×8/1
15-10×0/2
15-10×6/1
15-10×0/2
15-10×9/3
15-10×9/3
15-10×8/3
15-10×6/3
15-10×0/2
15-10×1/1
16-10×4/6
16-10×0/9
2000
15-10×2/1
15-10×2/1
16-10×1/9
15-10×1/1
15-10×0/2
15-10×1/2
15-10×0/2
15-10×9/1
15-10×1/1
16-10×4/6
16-10×3/4
16-10×9/6
افراد بالغ52
300
15-10×3/5
15-10×0/7
15-10×3/5
15-10×6/6
14-10×3/1
14-10×3/1
14-10×2/1
14-10×2/1
15-10×3/6
15-10×3/3
15-10×8/1
15-10×3/2
500
15-10×1/4
15-10×2/5
15-10×1/4
15-10×0/5
15-10×7/9
15-10×8/9
15-10×5/9
15-10×0/9
15-10×8/4
15-10×5/2
15-10×4/1
15-10×8/1
750
15-10×7/3
15-10×4/4
15-10×5/3
15-10×4/4
15-10×4/8
15-10×5/8
15-10×2/8
15-10×8/7
15-10×2/4
15-10×2/2
15-10×3/1
15-10×7/1
1000
15-10×4/3
15-10×8/3
15-10×0/3
15-10×7/3
15-10×2/7
15-10×2/7
15-10×0/7
15-10×7/6
15-10×6/3
15-10×0/2
15-10×2/1
15-10×7/1
2000
15-10×2/2
15-10×2/2
15-10×7/1
15-10×0/2
15-10×7/3
15-10×8/3
15-10×7/3
15-10×5/3
15-10×0/2
15-10×2/1
16-10×0/8
15-10×3/1
شاغلین در فضای