پایان نامه رایگان با موضوع دانش آموزان، دانش آموز، عصر اطلاعات

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

………………………………………………………………………………………….. 54
تمرکز زدايي در سازمان پليس ………………………………………………………………………………………. 55
2 – اصول جلب مشارکت انتظامي ………………………………………………………………………………………. 55
3 – سرعت و انسجام در نيروي پليس جامعه محور …………………………………………………………….. 56
گفتار چهارم : بحران هاي طبيعي و پيامدهاي امنيتي – انتظامي ……………………………………….. 58
گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهاي فراروي پليس …………………………………………………………. 59
گفتار ششم : دانش محوري در نيروي پليس جامعه محور ……………………………………………………. 62
گفتار هفتم : پليس و امنيت محله ……………………………………………………………………………………… 63
گفتار هشتم : پليس مشاور …………………………………………………………………………………………………….. 65
ضرورت تأسيس مراکز مشاوره در نيروي انتظامي ………………………………………………………………… 66
اهداف مراکز مشاوره در نيروي انتظامي ……………………………………………………………………………….. 66
گفتار نهم : نقش پليس در پيشگيري اجنماعي از جرم ……………………………………………………….. 67
فصل سوم : جايگاه پليس امنيت مدار در پيشگيري اجتماعي رشد………………………….. 74
مبحث اول : ويژگي هاي پيشگيري اجتماعي رشد مدار ……………………………………………………… 75
گفتار اول : پيشگيري اجتماعي رشد مدار از بزهکاري اطفال …………………………………………….. 76
گفتار دوم : نقش پليس در پيشگيري رشدمدار …………………………………………………………………… 76
الف ) : نحوه مداخله پليس در پيشگيري از وقوع جرم در ميان دانش آموزان ……………………. 78
ب ) : نقش پليس در پيشگيري از جرائم اطفال و نوجوانان ……………………………………………… 79
گفتار چهارم : مطالعه موردي پيشگيري پليسي از بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي
مناطق جهان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
اروپا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
آسيا ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
آمريکا ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
گفتار پنجم : پيشگيري اجتماعي رشد مدار از بزهکاري دانش آموزان توسط پليس………… 89
گفتار ششم: نقش پليس درآموزش دانش آموزان …………………………………………………………… 92
1 – محورهاي آموزش پليس در پيشگيري اجتماعي رشد مدار …………………………………….. 93
2 – راهکارهاي تشويقي در پيشگيري رشد مدار پليس …………………………………………………. 94
3 – نحوه تعامل پليس با دانش آموزان در پيشگيري رشد مدار ……………………………………… 94
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… 96
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
مقدمه
1 – تعريف و تبيين مسئله
پليس به عنوان متولي امنيت در جامعه جايگاهي ويژه در کنترل و پيشگيري از جرم دارد. در اين راستا نخست بايد امنيت را تعريف و تبيين نمود و بعد به چگونگي گسترش آن در سطح جامعه توسط پليس براي پيشگيري از جرم پرداخت. امنيت در اصطلاح به وضعيت يا کيفيتي اطلاق مي شود که در آن، مصونيت از خطرات و رهايي از نگراني ها در مقابل تهديدات بر عليه يک کشور، شخص يا يک شئ داراي ارزش برقرار باشد. در يک نگاه کلي امنيت به دو بخش فردي و اجتماعي تقسيم مي شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عيني و هم به لحاظ ذهني مورد بررسي قرار مي گيرد . احساس امنيت در بين شهروندان زماني حاصل مي شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئيات برخورد دستگاه هاي امنيتي با بي قانوني و ناهنجاري هاي عمومي ، به اين ادراک و اطمينان دست يابند که دستگاه هاي مذکور حامي و پشتيبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهني انسانها از مقوله امنيت در مقايسه با عينياتي که وضعيت امنيت يک جامعه را تعريف مي کنند ، از اولويت بالايي برخوردار است. به عبارتي هر چند پيش نياز ” احساس امنيت” ، تحقق امنيت است ولي لزوما تحقق امنيت احساس امنيت را به دنبال نمي آورد. از جمله عوامل اساسي ايجاد امنيت در يک جامعه ، ايمان و عمل صالح و پيوند عميق شهروندان با خالق يکتاست و در اين راستا ميتوان به فعال سازي نهادهاي فرهنگي و بخصوص مذهبي در جامعه پرداخت . چرا که آموزه هاي ديني اهميت فوق العاده ايي را به مسأله امنيت داده اند و ريشه ي هر گونه نا امني را در بي ايماني و شرک و ظلم معرفي نموده اند . بنابراين با اختصاص بخشي از وظايف پليس به اين امور و در حقيقت با تشکيل پليس هاي تخصصي پيشگيري از جرم و با شناخت مفهوم صحيح امنيت مي توان ويزگي هاي پليس امنيت مدار و خط سير او در جهت برقراري امنيت را شناساند وبه توسعه ي پيشگيري هاي فعال و اجتماعي از وقوع جرم توسط پليس بر اساس تعريف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رايج که مبتني بر پشگيري وضعي از وقوع جرم توسط پليس مي باشد ، پليس در امر پيشگيري اجتماعي از جرم ميتواند با برقراري تعامل مناسب با نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و مذهبي ، موفقيت بيشتري در برقراري امنيت پايدار در جامعه و افزايش ضريب احساس امنيت در شهروندان حاصل نمايد . بنابراين در اين رساله برآنيم تا با تعريف مفهوم پليس و امنيت و تبيين جايگاه پليس در ايجاد امنيت در جامعه ، موثرترين روش پيشگيري از وقوع جرائم را از ميان انواع مختلف روشهاي پيشگيري که همان پيشگيري فعال و اجتماعي از جرم مي باشد در قالب دو نوع مدل پيشگيري اجتماعي جامعه مدار و پيشگيري اجتماعي رشد مدار ، معرفي نماييم .
2- سؤالات پژوهش
سؤالاتي که اين پژوهش در پي پاسخ دادن به آنهاست را مي توان به دو صورت سؤالات اصلي که اين تحقيق در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست ، مطرح نمود .
1. ويژگي هاي پليس امنيت مدار جهت پيشگيري اجتماعي از جرم چيست؟
2. پليس امنيت مدار بايد در مدل پيشگيري اجتماعي از جرم چه راهکارهايي را دنبال نمايد؟
3 – فرضيه هاي پژوهش
پليس امنيت مدار در چهارچوب يک سياست مشارکتي و در عين حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومي ، به پيشگيري فعال و اجتماعي از جرم مي پردازد .
پليس امنيت مدار با نگاهي تازه به مقوله امنيت و در راستاي دست يافتن به امنيت پايدار ، بر روي دو نوع مدل پيشگيري اجتماعي جامعه مدار و پيشگيري اجتماعي رشد مدار متمرکز مي شود .
4- سابقه و پيشينه پژوهش
در زمينه نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرم کار تحقيقي بسيار اندکي انجام يافته و بيشتر کارهاي انجام شده در اين زمينه مختص به خود پليس و يا مربوط به بحث پيشگيري از جرم بصورت کلي مي باشد . تحقيقات انجام يافته در رابطه با نقش پليس در پيشگيري از جرم نيز بيشتر بصورت مقاله و در حدود اندکي در قالب پايان نامه انجام يافته است . اما در مورد جايگاه پليس در برقراري امنيت پايدار و ارتباط آن با پيشگيري از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعي بسيار اندک کار شده و بيشتر در ضمن موضوعات ديگر بصورت کوتاه به اين امر پرداخته شده و تحقيق جامع و مستقلي که بصورت اختصاصي به اين موضوع بپردازد سابقه اي ندارد . در دانشگاه قم نيز پايان نامه اي با عنوان جايگاه پليس و نقش آن در پيشگيري از جرم توسط آقاي محمود خليل ارجمندي در مقطع کارشناسي ارشد دفاع شده است که صرفا به نقش پليس در پيشگيري از جرم پرداخته شده است و بصورت کلي به انواع پيشگيري از جرم توسط پليس پرداخته شده است و آنچه که تحقيق حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمايز مي نمايد تمرکز بر روي يک نوع مدل پيشگيري از جرم يعني پيشگيري اجتماعي از جرم مي باشد که با رويکرد امنيت محوري بصورت پايدار توسط پليس محقق مي گردد .
5 – اهميت و ضرورت پژوهش
اهميت و ضرورت تحقيق در مورد موضوع پليس امنيت مدار و نقش آن در پيشگيري اجتماعي از جرم از آنجا ناشي مي شود که پليس به عنوان متولي امنيت در جامعه نقش بسيار کليدي و مهم در ايجاد امنيت پايدار و پيشگيري از وقوع جرائم دارد . و اين امر مستلزم آنست که مفاهيم امنيت و پيشگيري به طرز صحيحي تبيين گردد تا پليس با گام گذاري در مسير صحيح بتواند به اين مهم دست يابد که اين خود تلاش محققين را ، جهت روشن نمودن مفاهيم و تعاريف امنيت و پيشگيري و جايگاه پليس در جامعه ، مي طلبد .
6 – اهداف پژوهش
از اهداف مهم انجام اين تحقيق ، بررسي جايگاه پليس در برقراري امنيت و چگونگي ايجاد آن بصورت پايدار براي بالا بردن ضريب احساس امنيت در شهروندان و نيز بررسي نقش پليس امنيت مدار در پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم ، آنهم در قالب پيشگيري اجتماعي که در برقراري امنيت پايدار در جامعه مفيدترين و موثرترين راهکار است ، مي باشد .
7 – جنبه هاي جديد بودن و نوآوري طرح
يکي از آثار مهم و مثبت پليس در هر جامعه ايي، نقش او در پيشگيري از جرم است. اين پيشگيري با قطع نظر از دسته بنديهاي رسته هاي پليس قابل انکار نيست لکن بررسي و توجه به نوع خاصي از پليس با وجهه ي پيشگيري از جرم در بعد اجتماعي مي تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. بنابراين از اين نظر اين تحقيق مي تواند جديد و قابل بحث باشد.
8 – سامانه پژوهش
روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روي منابع کتابخانه اي بوده و با مطالعه و تجزيه تحليل موضوعات مختلف که مرتبط با اين کار بودند بصورت تحليلي – توصيفي ، انجام يافته است . از نظر دسته بندي مطالب ، اين تحقيق در سه فصل تنظيم گرديده است .
فصل اول به کليات مي پردازد و پس از بيان و تعريف مفاهيم پليس و امنيت به جايگاه پليس در پيشگيري از جرم و مباني آن و توضيح و تبيين بحث پيشگيري فعال و اجتماعي از جرم توسط پليس پرداخته مي شود .
در فصل دوم به جايگاه پليس امنيت مدار در رابطه با پيشگيري جامعه مدار از