مقاله رایگان با موضوع Environment، Interaction، Technology

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

Non-specific immune parameters of brood Indian major carp Labeo rohita and their seasonal variations. Fish and Shellfish Immunology. 22: 38-43
193. Tangestani, M.H., Jaffari, L., Vincent, R.K. and Maruthi Sridhar, B.B. 2011. Spectral characterization and ASTER-based lithological mapping of an ophiolite complex: A case study from Neyriz Ophiolite, SW Iran. Remote Sensing of Environment, 115: 2243-2254
194. Verschuere, L., G. Rombaut, G. Huys, J. Dhont, P. Sorgeloos and W. Verstraete, 1999. Microbial control of the culture of Artemia juveniles through preemptive colonization by selected bacterial strains. Appl. Environ. Microbiol., 65: 2527-2533.
195. Vazquez J.A., Gonza´lez M.P., Muradoet M.A.,2005. Effects of lactic acid bacteria cultures on pathogenic microbiota from fish. Aquaculture. 245,149- 161.
196. Vadstein, O., G. Oie, Y. Olsen, I. Salvesen, J. Skjermo and G. Skjak-Braek, 1993. A strategy to obtain microbial control during larval development of marine fish. Proceedings of the 1st International Conference of on Fish Farming Technology, (FFT’93), Rotterdam, pp: 69-75.
197. Tannock, G.W., 1997. Modification of the normal microbiota by diet, stress, antimicrobial agents, and probiotics. In: Mackie, R.I., Withe, B.A., Isaacson, R.E._Eds., Gastrointestinal Microbiology, Vol. 2,Gastrointestinal Microbes and Host Interactions. Chapman and Hall Microbiology Series, International Thomson Publishing, New York. Pp: 434-465.
198. Tovar, D., Zambonino, J., Cahu, C., Gatesoupe, F.J., V?zquez-Juarez, R., Lesel, R., 2002. Effect of live yeast incorporation in compound diet on digestive enzyme activity in sea bass larvae. Aquaculture. 204: 113-123.
199. Tuber, M. 2001. Veterinary use and antibiotic resistance laboratory of Food microbiology, Curr opin Microbiol. 4(5):493-9.
200. Tukmechi, A. Rahmati, H. Manaffar, R. Sheikhzadeh, N. 2011. Dietary administration of beta-mercapto-ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish and Shellfish Immunology, 30: 923-928. IF= 2.893
201. Vanbelle, M., Teller, E., Focant, M., 1990. Probiotics in animal nutrition: a review. Animal Nutrition. 40: 543-567.
202. Vazquez J.A., Gonza´lez M.P., Muradoet M.A.,2005. Effects of lactic acid bacteria cultures on pathogenic microbiota from fish. Aquaculture. 245,149- 161
203. Vandenbergh, P., 1993. Lactic acid bacteria, their metabolic products and interference with microbial growth. FEMS Microbiology Reviwes. 12: 221-238.
204. Velisek J., Jurcikova J, Dobsikova R, Svobodova Z, Piackova V, Machova J and Novotny L. 2007. Effects of deltamethrin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Environmental Toxicology and Pharmacology.Vol.23,pp.297-301.
205. Verschuere, L., Rombaut, G., Huys, G., Dhont, J., Sorgeloos, P., Verstraete, W., 1999. Microbial control of the culture of Artemia juveniles through pre-emptive colonization by selected bacterial strains. Applied Environmental Microbiology. 65: 2527-2533.
206. Verschuere, L., Rombout, G., Sorgeloos, P., Verstraete, W., 2000. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture. Microbiology And Molecular Biology Reviews. 64(4): 655-671.
207. Vine, N.G., Leukes, W.D., Kaiser, H., Daya, S., banter, J., Hecht, T., 2004. Competition for attachment of aquaculture candidate probiotic and pathogenic bacteria on fish intestinal mucus. Journal of Fish Disease. 27: 319-326.
208. Waagbo, R., K. Sandnes and O. Lie, 1998. Effects of inositol supplementation on growth, chemical composition and blood chemistry in Atlantic salmon. Salmo salar L., fry. Aquac. Nutr., 4: 53-59.
209. Williams, S.T., Vickers, J.C., 1986. The ecology of antibiotic production. Microbiological Ecology. 12: 43-52.
210. Yoshida,T., Hayashi, K.I., Ohmoto, H., 2002. Dissolution of iron hydroxides by marine bacterial siderophore. Chemical Geological. 184: 1-9
211. Woo PTK. 1992. Immunological responses of fishes to parasitic. Annu Rev Fish Dis . Vol 2, pp.339-366
پيوست
نمودار(1) تاثير تيمارها بر وزن نهايي (گرم) بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايشي
نمودار (2) تاثير تيمارها بر طول بچه ماهي ها (سانتيمتر) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (3) تاثير تيمارها بر ضريب تبديل غذايي بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (4)تاثير تيمارها بر ضريب رشد ويژه(SGR) بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (5) تاثير تيمارها بر درصد افزايش وزن بدن بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (6) تاثير تيمارها بر درصد افزايش وزن بدن بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (7) تاثير تيمارها بر ميانگين رشد روزانه بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (8) تاثير تيمارها بر ميانگين ضريب چاقي بچه ماهي ها در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (9) نتايج حاصل از بررسي ميكروفلور باكتريايي MRS Agarروده بچه ماهي ها
نمودار (10) نتايج حاصل از بررسي ميكروفلور باكتريايي TSA Agarروده بچه ماهي ها
نمودار (11) تاثير تيمارها بر تعداد کل گلبول هاي سفيد خون (WBC) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (12) تاثير تيمارها بر تعداد گلبول هاي قرمز خون (RBC) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (13) تاثير تيمارها بر ميزان هموگلوبين خون (Hb) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (14) تاثير تيمارها بر درصد هماتوكريت خون (Hct%) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (15) تاثير تيمارها بر حجم متوسط گلبولي(MCV fl) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (16) تاثير تيمارها بر هموگلوبين داخل گلبولي(MCH pg) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار(17) تاثير تيمارها بر غلظت هموگلوبين گلبول ها(MCHC pr) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (18) تاثير تيمارها بر درصد نوتروفيل خون(Neu %) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (19) تاثير تيمارها بر درصد لنفوسيت خون(Lyn %) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (20) تاثير تيمارها بر درصد منوسيت خون(Mon%) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (21) تاثير تيمارها بر درصد ائوزينوفيل خون(Eosi%) در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (22) تاثير تيمارها برتغييرات توتال ايمنوگلوبولين (mg/dl)در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (23) تاثير تيمارها برتغييرات IgM (mg/dl)در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (24) تاثير تيمارها برتغييرات ليزوزيم (mg/dl)در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (25) ميزان رطوبت لاشه (درصد ماده تر) در تيمار هاي مختلف در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (26) ميزان پروتئين لاشه (درصد ماده خشک) در تيمار هاي مختلف در انتهاي دوره آزمايش
نمودار (27) ميزان چربي لاشه (درصد ماده خشک) در تيمار هاي مختلف در انتهاي دوره آزمايش
نمودار(28) ميزان خاکستر لاشه (درصد ماده خشک) در تيمار هاي مختلف در انتهاي دوره آزمايش
Effects of Lactobacillus plantarum )KC426951) on growth performances, intestinal bacteria, blood and immune factors of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)fry
Abstract
The present study was conducted to evaluate the effect of Lactobacillus plantarum (KC426951) isolated from the intestine of rainbow trout on growth factors , bacterial flora in the intestine , blood and immune factors of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the spring and summer of 1392. Rainbow trout weighing 3.56±2.24 g were acclimated to the rearing conditions for 2 weeks in a private rearing center (Siahkal Ashkrab), Guilan Province, Iran prior to the experiment. The fish were randomly divided into 6 groups of containing 540 fish fry were. Water quality parameters of freshwater consisting of temperature, dissolved oxygen content, and pH were 17.3± 0.3 ?C, 8.5±0.43 mg-l, and 7.4 ± 0.26, respectively. Five groups of fish (each group containing 90 fish) were fed with diets containing 106 (T1), 107 (T2), 108 (T3), 109 (T4), 1010 (T5) cfu g-1 of L. plantarum and control group (T6) without diet containing probiotics were fed for 60 days. Fish were fed 3% biomass per day provided in equal rations. The results showed that final weight, final length , growth rate , percent weight gain and average daily growth in T2 and treatment 5 were in the lowest value. Also, highest level of FCR was observed in T2 and the minimum level showed at T5(p<0.05). The highest total count of lactic acid bacteria were obtained in the intestine of T4(p<0.05).High levels of red blood cells in T5 (898333/3±10408/3), white blood cells in T4 (10833/3±702/4), the volume of red blood cells in T1 (508/7±3/8 ) , hemoglobin concentration in T5 (11/2±0/15), Hematocrit in T5 (42±2), the enumeration of lymphocytes in the control group (69/67±1/53), and the abundance of neutrophils in T5 (39±1) were observed significantly(p<0.05). Also, high levels of total immunoglobulin, IgM and lysozyme were obtained significantly in T4, (20/33±1/15), (39±2/65), and (40/67±2/08), respectively (p<0.05). Maximum carcass protein was observed in T4, and low fat content is related to the control treatment (p<0.05). According to the results, use of L. plantarum can act as a positive probiotic in rainbow trout feed via improvement of fish growth performance, and the immune system . Keywords: rainbow trout, Oncorhynchus mykiss , Lactobacillus, Immune, Blood parameters , growth, Lactic acid bacterial Islamic Azad University Lahijan Branch Thesis Submitted for Master of Science Degree in Fisheries(M.Sc.) Title of thesis: Effect of Lactobacillus plantarum )KC426951) bacteria isolated from the intestine of rainbow trout Gilan on growth factors, bacterial flora in the intestines, blood factors and immune of fish rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)fry. Thesis Advisor : Dr. Hossein khara (Ph.D.) Consulting Advisors: Dr. Alireza shenavar masouleh Prepared by: Afshin ghaljaei fard Summer 2013