منبع پایان نامه با موضوع Environment، محیط زیست، انرژی هسته ای

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

مقایسه، نتایج حاصل از این تحقیق پایینتر از تحقیقات صورت گرفته در دیگر کشورها است. بیشترین میزان دز مؤثر جذب شدۀ فردی در راکتور تحقیقاتی IRT کشور بلغارستان 42/0 میکروسیورت (Belousov et al., 2010)، در تاسیسات هسته ای ANSTO 01/0 میلی سیورت (Hoffmann et al., 2000)، 006/0 میلی سیورت (Ferris et al., 2003)، 004/0 میلی سیورت (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, 2004) و در نیروگاه هسته ای Saint-Alban کشور فرانسه 9-10×2/3 سیورت (برای فاصله 1 کیلومتری) و 8-10×1/2 سیورت (برای فاصله 5/2 کیلومتری) گزارش گردیده است (Morin and Merle-Serementa, 1999). تنها پژوهش خارج از کشوری که تشابه زیادی با این تحقیق دارد مطالعات صورت گرفته بر راکتور تحقیقاتی IRT کشور بلغارستان است و دز دریافتی محاسبه شده در آن نیز در حد میکرو سیورت و پایینتر از استاندارد بین المللی می باشد (Belousov et al., 2010). در دیگر پژوهش ها یا راکتور نیروگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و یا اینکه کل مجموعۀ تاسیسات یک سایت بررسی گردیده است.
5-2- زیست ردیابی عناصر پرتوزای انسان ساخت در برگ درخت کاج:
نتایج حاصله از آنالیز نمونه های برگ درختان کاج در شعاع 300 متری راکتور بیانگر این مطلب است که آنها فاقد عناصر رادیو اکتیو خارج شده از دودکش بوده و به طور کلی فاقد رادیونوکلوئیدهای انسان ساخت هستند. تنها عناصر رادیواکتیو موجود در نمونه ها، 40K و 7Be است که جزء عناصر رادیواکتیو طبیعی محسوب می شوند (نوزاد گلی کند و فراتی راد، 1389؛ علمدار میلانی و قنادی مراغه، 1384؛ Cooper et al., 2003). این امر می تواند بیانگر سلامت منطقه مطالعه شده، یعنی شعاع 300 متری راکتور (و کل سایت با توجه به قرار داشتن اکثر تاسیسات آزمایشگاهی در درون شعاع تعیین شده) در قبال استفاده از روش زیست ردیابی باشد. با مقایسه نتایج این پژوهش و نتایج به دست آمده در بحث زیست ردیابی آلودگی هوا در شهر بلگراد (پایتخت کشور صربستان) که در آن از درختان پهن برگ بلوط و نمدار استفاده شده است اینطور استنباط می شود که عناصر رادیو اکتیو طبیعی شناسایی شده (7Be و 40K) در هر دو تحقیق مشترک بوده و تفاوت نتایج در عناصر 137Cs و 210Pb است (Popovic et al., 2002-2008). عنصر رادیو اکتیو 210Pb منشاء طبیعی دارد و این در حالی است که عنصر رادیو اکتیو 137Cs یکی از عناصر شاخص آلودگی تاسیسات هسته ای در محیط زیست محسوب می گردد (Cooper et al., 2003)؛ شناسایی عنصر رادیو اکتیو 137Cs در نمونه های گیاهی پژوهش صورت گرفته در شهر بلگراد می تواند بیانگر آلودگی منطقه باشد و فقدان آن در نمونه های جمع آوری شده در شعاع 300 متری راکتور تحقیقاتی تهران، تأیید کننده سلامت منطقه مطالعه شده است.
دو عنصر یافت شده در برگ درخت کاج تهران این نکته را اثبات می کند که این گونه توانایی جذب عناصر رادیو اکتیو با منشاء زمینی (خاک) و اتمسفری (کیهانی) را دارد؛ زیرا 7Be به صورت مستمر از طریق واکنش های تشعشعات کیهانی (ذرات باردار پر انرژی خارج از زمین، عمدتاً پروتون) با هستۀ مولکول های گازهای (نیتروژن، اکسیژن و آرگون) موجود در اتمسفر فوقانی تولید می شود (نوزاد گلی کند و فراتی راد، 1389 ؛ Cooper et al., 2003 ؛ International Atomic Nuclear Agency, 2001 ) و 40K نیز (که عامل اصلی پرتوگیری طبیعی اکثریت افراد ساکن بر روی کره زمین است) منشاء زمینی داشته و قدمتش به پیدایش زمین بر می گردد (نوزاد گلی کند و فراتی راد، 1389؛ Cooper et al., 2003).
5-3- نتیجه گیری
در نهایت با توجه به نتایج هر دو روش می توان نتیجه گیری کرد که فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران در قلب بافت شهری، در شرایط کارکرد نرمال ایمن بوده و درخت کاج تهران Pinus eldarica (گونۀ گیاهی انتخاب شده جهت زیست ردیابی) به درستی به عنوان بافر سایت انتخاب گردیده است.
اما این نکته را نباید فراموش نمود که اکثر آلودگیهای هسته ای گسترده و بینالمللی به وجود آمده در سطح کره زمین (در ارتباط با استفاده صلحآمیز از انرژی هسته ای) بر سه عامل بلایای طبیعی، خطای انسانی و نقص فنی تأسیسات استوار بوده است، نه شرایط کارکرد نرمال راکتورها. از این رو علاوه بر نظارت دقیق بر کارکرد نرمال راکتورهای مشابهی نظیر راکتور تحقیقاتی تهران (که به طور کامل در بافت شهری قرار گرفته اند) باید مطالعات وسیعی در ارتباط با بررسی و شبیه سازی شرایط اضطراری راکتور و تأثیر احتمالی آن بر محیط زیست پیرامون، صورت پذیرد تا تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن برنامه ریزی و اجرایی گردد.
منابع:
رویترز؛ 1389؛ عکس/ راکتور تحقیقاتی تهران؛ http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=23839 .
سازمان انرژی اتمی ایران؛ 1381؛ ارزیابی دز و ریسک ناشی از کارکرد نرمال منابع پرتو تا حریم 5 کیلومتری سایت مرکز تحقیقات هسته ای؛ NRC-2003-1.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ 1389 الف؛ برنامه مانیتورینگ محیطی TRR؛ RARDS-HPH-INS-01.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ 1389 ب؛ تحلیل چگونگی پخش محیطی ذرات رادیواکتیو از دودکش راکتور و محاسبۀ دز فردی و جمعی حاصل از آن (سه ماهۀ سوم سال 89)؛ TRR-REP-OP-22.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ 1390؛ سوخت ایرانی؛ سایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ 2007 الی 2011؛ اطلاعات هواشناسی دکل درون سایت، فایل های هواشناسی با فرمت Excel.
سازمان هواشناسی کشور؛ 2007 الی 2011؛ اطلاعات هواشناسی ایستگاه ژئوفیزیک، فایل های هواشناسی با فرمت Notepad.
صدیق، ی.، ا. امام جمعه و ش. صیدالی ؛ 1386؛ سیاست گذاری راهبردی انرژی هسته ای (برنامه ریزی و مدیریت پروژه- با مروری بر رویکرد کره جنوبی)؛ سازمان انرژی اتمی ایران؛ زلال کوثر با همکاری روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ 620 صفحه.
عرفان منش، م. و م. افیونی؛ 1381؛ آلودگی محیط زیست آّب، خاک و هوا؛ انتشارات ارکان؛ 318 صفحه.
علمدار میلانی، س. و م. قنادی مراغه؛ 1384؛ شیمی هسته ای (مبانی و کاربردها)؛ سازمان انرژی اتمی ایران؛ 794 صفحه.
علی زاده، ا.؛ 1388؛ طراحی سیستم تهویه برای راکتور تحقیقاتی تهران؛ شیرانی، ا.؛ قریب، م.؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، (منتشر نشده).
غلامی، ع. و خ. استکی ؛ 1388؛ زیست ردیابی آلودگی خاک و هوای شهر کرج؛ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID.
غیاثی نژاد، م. و م. کاتوزی؛ 1385؛ دروس عمومی حفاظت در برابر اشعه؛ شرکت دربید؛ 286 صفحه.
قنادی مراغه، م.، م. طبسی، ع. بهرامی سامانی، ح. خلفی، ف. اصغری زاده، م. ر. قادری، د. قدوسی نژاد، ع. کشتکار، ح. مهاجرانی، ک. ملک خسروی، س. ج. کریمی ثابت، س. سادات نیا، م. ح. ملاح، م. روشن ضمیر، م. حسنوند، س. ر. رضوانی نژاد، س. ج. احمدی، س. شیروانی، ا. جباری، ا. صدیق زاده؛ 1388؛ چرخه سوخت هسته ای؛ سازمان انرژی اتمی ایران، زلال کوثر با همکاری روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ 1141 صفحه.
کلارک، آر. بی.؛ 1380؛ آلودگی دریا؛ ترجمه: ساداتی پور، س. م. ت.، ف. شریعتی فیض آبادی؛ انتشارات معراج قلم؛ 215 صفحه.
مورای، ر. ال.؛ 1384؛ انرژی هسته ای (مقدمه ای بر مفاهیم، سیستمها و کاربردهای فرآیندهای هسته ای)؛ ترجمه: علوی نائینی، س. م.؛ علوم دانشگاهی، تهران؛ 503 صفحه.
نوزاد گلی کند، ا. و ح. فراتی راد؛ 1389؛ مبانی علوم هسته ای؛ سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ 202 صفحه.
نوزاد گلی کند، ا.، م. قنادی مراغه و ا. بوربور اژدری؛ 1386؛ انرژی (مبانی، منابع، فن آوریهای پیشرفته و محیط زیست)؛ سازمان انرژی اتمی ایران، روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ 436 صفحه.
Atomic Energy Organization of Iran, 2008, Report Environmental Assessment for Tehran Research Reactor (TRR), TRR-EAR-01/0.
Atomic Energy Organization of Iran, 2009, Safety Analysis Report for Tehran Research Reactor (TRR).
Australian Nuclear Science and Technology Organisation, 2004, Annual report 2003-04, Nuclear-based science benefiting all Australians.
Belousov S. I., A. D. Mladenov, T. G. Apostolov, 2010, Safty analyse of IRT-SOFIA LEU CORE: Airborne effluents dose assessment for IRT-SOFIA normal operation, RERTR 2010-32nd International meeting on Reduced Enrichment for Research Test Reactors.
Cooper, J. R., K. Randle and R. S. Sokhi, 2003, Radioactive Releases in the Environment (Impact and Assessment), John Wiley & Sons, England.
Echavarri L., 2000, Forwards copy of the NEA report on Radiological impacts of spent nuclear fuel management options, LTR-00-0545.
Ferris J., J. Harries, J. Harrison, E. Hoffmann, 2003, Environmental monitoring at ANSTO, AU0524278.
Google Earth, 2012, Satellite Image.
Hacker, C., 2005, Radiation Decay, Version 4, Software.
Health Protection Agency, 2006, Guidance on the assessment of radiation doses to members of the public due to the operation of nuclear installations under normal conditions, HPA-RPD-019.
Health Protection Agency, 2009, The methodology for assessing the radiological consequences of routine releases of radionuclides to the environment used in PC-CREAM 08, HPA-RPD-058.
Hoffmann E. L., T. Loosz, L. Mokhber-Shahin, 2000, Environmental and effluent monitoring at ANSTO site-2000, ANSTO E-745.
ICRP, 1991, Recommendations of the international commission on radiological protection, International Commission on Radiological Protection, ICRP publication 60.
ICRP, 1994, Human respiratory tract model for radiological protection, International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 66.
ICRP, 2007, The 2007 recommendations of international commission on radiological protection, International Commission on Radiological Protection, ICRP publication 103.
International Atomic Nuclear Agency, 1980, Atmospheric dispersion in nuclear power plant siting (A safety Guide), Safety series no.50-SG-S3.
International Atomic Nuclear Agency, 1989, Measurement of Radionuclides in Food and the Environment (A Guidebook), Technical reports series no.295.
International Atomic Nuclear Agency, 2000, Environmental isotopes in the hydrological cycle (Principles and Applications).
International Atomic Nuclear Agency, 2001, Use of research reactors for neutron activation analysis, IAEA-TECDOC-1215.
Kling A., 2005, Monitoring of airborne effluents in the RPI stack exhaust and assessment of their radiological impact, ITN Annual Report-2005.
Morin A. and A. Merle-Serementa, 1999, Use of PC CREAM: Dosimetric impact of atmospheric discharges of a nuclear power plant, Paper 2, PC CREAM user group, NRPB-R309.
Popovic D., D. Todorovic, M. Anicic, M. Tomasevic, J. nikolic and J. Ajtic, 2002-2008, Trace elements and radionuclides in urban air monitored by moss and tree leaves, www.intechopen.com.
Roy, M. and C. Courtay, 1991, Daily activities and breathing parameters for use in respiratory tract dosimetry, Radiat Port Dosim 35, 179-186.
Sadeghi, N. and M. Sadrnia, 2011, Cancer risk assessment for Tehran research