Search Results for: مصرف كننده

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌كننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

0 Comment
Posted in No category

پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق مصرف، قانون مجازات، ارائه خدمات

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق مصرف، قانون مجازات، ارائه خدمات

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده، عوامل موثر

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، مصرف کننده، روم باستان

0 Comment
Posted in No category

مقاله درباره مصرف کننده، عوامل موثر

0 Comment
Posted in No category

مقاله درباره بهبود عملکرد، مصرف کننده، روم باستان

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: …

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران …

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف کننده