پایان نامه با واژگان کلیدی حل مسئله، مهارت حل مساله، بازخورد معلم

پایان نامه  

شناخت بيشتري از موضوع، محيط، مدرس و ساير هم دوره‌اي‌هاي خود به دست مي‌آورد.
2-7-2-7-4 مديريت زمان
يکي از مزاياي يادگيري الکترونيکي آزادي عمل در انتخاب زمان دلخواه است که در آن زمان يادگيري يادگيرنده انتخاب مي‌شود. در دوره‌هاي سنتي يک برگه حاوي برنامه دوره‌هايي که بايد در آن‌ها شرکت کرد و تکاليفي که بايد انجام دهند در اختيار يادگيرنده قرار مي‌گيرد. در اين دوره طول زمان درس خواندن را يادگيرنده خود تعيين مي‌کند. در اين دوره‌ها يادگيرنده ساختار دوره را مدنظر قرار مي‌دهد و اهداف و برنامه زمان‌بندي خود را بررسي مي‌کند(کلارک،149:1391). بر اساس مديريت زمان، توصيه در هر زمينه‌اي مبتني بر اهداف صورت مي‌پذيرد. به محض اين که اهداف و اولويت‌ها مشخص گرديدند، زمان مورد نياز براي آنها تخصيص مي‌يابد. از اين طريق مي‌توان براي شرکت دانشجويان مجازي در آموزش برنامه‌ريزي کرده و از ايجاد اضطراب در آنها ممانعت به عمل آورد(پالوف و پرات،138:1384).
2-7-2-7-5 مهارت‌هاي زباني
مهارت‌هاي زباني شامل شنيدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن مي‌شود. آشنايي يادگيرنده با زبان‌هاي خارجي، خصوصاً زبان محيط الکترونيکي يادگيري و زباني که منابع درسي و کمکي در فرايند يادگيري داراي اهميت است حائز اهميت مي‌باشد. يادگيرنده به عنوان يک کاربر بايد بتواند با محيط الکترونيکي کلاس مجازي و امکانات وابسته به آن ارتباط مؤثر برقرار کند و اين جز با تسلط کامل به زبان محيط ارتباط و نرم افزار دوره امکان‌پذير نيست. استفاده از منابع الکترونيکي کتابخان? مجازي نيز مستلزم آشنايي با زبان اينگونه منابع است. اگر زبان محيط يادگيري با زبان منابع متفاوت باشد، لازم است يادگيرنده در حد نياز با آن زبان نيز آشنايي داشته باشد.
2-7-2-7-6 مهارت‌هاي نوشتاري
نوشتن محصول يا فرايند ارتباط عنوان و موضوع، هدف خواننده است. هم? اين عناصر در شکل‌گيري نوشته تأثير مي‌گذارند. قدم نخست براي نوشتن تعيين موضوع، هدف و خوانند? مطالب است. در قدم بعدي گردآوري اطلاعات و سازماندهي آنها و سپس ارائه نخستين پيش نويس و تجديدنظر در آن تا حصول به نتيج? مطلوب است. يادگيرنده بايد بتواند از طريق نوشتن در محيط الکترونيکي با ديگران ارتباط برقرار نموده و به تعامل بپردازد. توانايي خلاصه کردن، بيان عقايد و نظرات در قالب واژه‌هاي مناسب، سازماندهي متن به بخشها، پارگرافها و جملات مناسب از جمله مهارت‌هاي نوشتن است(بابائي،174:1389).
2-7-2-7-7 مهارت حل مساله
تشخيص و کاربرد دانش و مهارت‌هايي که منجر به پاسخ درست يادگيرنده به موقعيت يا رسيدن او به هدف موردنظرش مي‌شود، را مهارت حل مساله گويند. در محيط يادگيري الکترونيکي يادگيرنده به دليل سهولت دسترسي به منابع اطلاعاتي گوناگون و ملاحظه نظرات مختلف در تالارها و ساير ابزارهاي اجتماعي با نظرات و ايده‌هاي گوناگون درباره يک موضوع يا مساله روبرو مي‌شود، ليکن برخي از نظرات و ديدگاه‌هايي که در منابع مختلف مطرح مي‌شود، ممکن است با يکديگر همخواني نداشته و در مواقعي نيز با هم متناقض باشند. از اين رو يادگيرنده بايد با در کنار هم قرار دادن اطلاعات جمع‌آوري شده متناسب با مساله راه حل يا راه‌حل‌ها را ارائه کند(سراجي و عطاران،332:1390). در آموزش مجازي يادگيري مشارکتي و همکاري به عنوان يک عملکرد حياتي است که مبتني بر حل مسئله مي‌باشد و از طريق تأمل در تجارب دانشجويان ، فعل و انفعالاتي که در آن رخ مي‌دهد به عنوان يک روشي ايده‌آل محسوب مي‌شود و يادگيرندگان براي حل مسائل در يک وضعيت خاص قرار مي‌گيرند. درس با يک مسئله شروع مي‌شود و دانشجويان مسئول بررسي مسئله، طراحي و پيدا کردن راه حل هستند. حل مسئله فراگير محور است و در آن فراگيران يک هدف مشترک دارند و از طريق تعامل و تأمل در تجارب خود براي حل مسائل همکاري مي‌کنند(چويه69،2010).
2-7-2-7-8 مهارت تفکر انتقادي
مهارت تفکر مستدل و تيزبينانه درباره اينکه فرد چه چيزي را باور کند و چه اعمالي را انجام دهد، تفکر انتقادي گويند. تفکر انتقادي توانايي است براي موفقيت تحصيلي در آموزش عالي. بنابراين به عنوان مهارتي فعال مي‌باشد براي تفسير و ارزيابي مشاهدات ، ارتباطات و اطلاعات و استدلال آنها(کوجاکاريو و باتنارو70،2014). تفکر در نتيجه‌ي فعاليت تيمي در فرآيند يادگيري و يا محتواي برنامه درسي، از نشانه‌هاي آموزش درون شبکه‌اي است. دانشجوي مجازي از طريق سئوالات مستقيم تشويق به تفکر مي‌شود. همچنين فضاي يادگيري بايد به گونه‌اي مهيا گردد که اجازه‌ي تفکر در جنبه‌هاي گوناگون آموزش درون شبکه‌اي را بدهد. براي اينکه يادگيرندگان انديشمندي منتقد شوند بايد به موارد زير توجه کنند:
? وضوح: يادگيرنده بايد در مورد عقايد خود و نحوه‌ي بيان آنها صراحت داشته باشد.
? ثبات: بايد در رفتار و تفکر خود ثبات داشته باشند.
? صراحت: بايد خود را در اختيار فرآيند يادگيري قرار داده و در جستجوي يادگيري در هر زمان و مکان باشد.
? ارزشيابي: بايد بينشي فراتر از سطحي نگري داشته، به ارزشيابي مواد درسي پرداخته و با استفاده از تجارب زندگي به عنوان راهنما، آنها را تجزيه و تحليل کند.
? ارتباط: بايد توانايي بيان ايده‌هاي خود را داشته، به گونه‌اي که ديگران آنها را بفهمند.
? دارا بودن الگوي رفتاري خاص: بايد روشن و مشخص عمل کرده و بر بازخورد و ارتباطات تأکيد کند.
? در دسترس بودن: بايد قابل دسترس بوده و افکار خود را در معرض بحث قرار دهد، حتي اگر متفاوت از افکار ديگران باشد.
? انعطاف پذيري: بايد ديدي باز نسبت به عقايد جديد داشته باشد و در خصوص راه‌هاي جديد انجام کار با تنگ نظري برخورد نکند.
? شهامت ريسک پذيري: بايد براي ابراز عقايد خود و ارائه‌ي بازخورد به ديگران شهامت داشته باشند. همچنين براي تشويق مهارت‌هاي تفکر انتقادي در کلاسهاي مجازي بايد مواردي را مورد توجه قرار داد از جمله:
? دانشجويان را تشويق به يافتن قياس و انواع ديگر روابط بين اطلاعات مختلف در بحث‌ها و مواد خواندني درس کنند.
? مسائلي يا مواردي ارائه شوند که دانشجويان با آنها کار مي‌کنند و آنها را تشويق به يافتن و ارزشيابي راه‌حل‌هاي جايگزين براي آن مسائل کنند.
? تعامل را ارتقاء بخشند، بحث به دانشجويان کمک مي‌کند تا به موضوعات از نقطه نظرهاي مختلف نگاه کنند.
? از پرسشهاي باز پاسخ71 که باعث تشويق تفکر و تخيل مي‌شود، بهره جويند.
? از ماهيت غير همزمان محيط مجازي براي ارتقاي تفکر و تجزيه و تحليل استفاده کنند(پالوف و پرات،257:1384).
در محيط يادگيري الکترونيکي يادگيرندگان با استفاده ازموتورهاي جستجو به منابع و اطلاعات گوناگون دست مي‌يابند. ليکن براي بررسي ميزان اعتبار، صحت و سقم و سودمندي آن بايد اطلاعات به دست آمده را به دقت و تيزبيني مورد بررسي مجدد قرار دهند.
2-7-2-7-9 مهارت پرسشگري
پرسشها بر اساس عمق و اهداف انواع مختلف دارند. انواع پرسشها را مي‌توان به شش دسته تقسيم کرد؛ پرسش‌هاي روشن ساز و تصريح کننده، پرسش‌هاي باز و وسيع، پرسش‌هاي زنجيره‌اي، پرسش‌هاي فرضيه‌اي، پرسش‌هاي استنتاجي و پرسش‌هايي که به ارائه شواهد و مدارک بيشتر نياز دارند. بر اساس اين تقسيم‌بندي بين نحوه طرح سوال و پاسخ مورد انتظار تناسبي وجود دارد. در محيط يادگيري الکترونيکي يادگيرنده براي شرکت در بحث‌هاي همزمان و ناهمزمان بايد بتواند متناسب با نيازها و چالش‌هاي ذهني خود پرسش‌هاي خود را طرح کند(سراجي و عطاران،333:1390).
2-7-2-7-10 مهارت به کارگيري شيوه‌هاي مطالعه و يادگيري
راهبردهاي مطالعه و يادگيري به هر گونه رفتار، انديشه يا تدبيري گفته مي‌شود که يادگيرنده در حين يادگيري به منظور سازماندهي، ذخيره و استفاده بهتر از اطلاعات آنها را به کار مي‌گيرد. برخي از شيوه‌هاي موثر براي مطالعه و يادگيري عبارتند از؛ استفاده از واسطه‌ها، تصويرسازي ذهني، تکرار مطالب يادگيري، آهنگ دار کردن يا قافيهمند ساختن مطالب يادگيري، انتخاب نکات مهم و کليدي، برجسته‌سازي مطالب مهم، حاشيه نويسي و علامتگذاري، سرواژه درست کردن، يادداشت برداري، يادداشت سازي، دسته بندي مطالب متني در قالب اطلاعات متني ديگر و به شيوه جديد، تبديل مطالب متني، صوتي و تصويري به شکل ارائه‌هاي ديگر. در محيط يادگيري الکترونيکي محتواي آموزشي به صورت خودآموز و در قالب فايل‌هاي چند رسانه‌اي و پيوندهاي مرتبط به يادگيرنده ارائه مي‌شود.
ساليسبوري721996، توصيه کرده است به دانشجويان اجازه بدهيد تا از نقش ظروف غيرفعال دريافت کنند? اطلاعات به کارکنان فعال اطلاعات مبدل شوند. يعني به عبارت ديگر دانشجويان مي‌توانند به اطلاعات متناسب دست يابند و آن را در گزارش‌هاي خود به کار برند، نتيجه گيري کنند و مسائل را حل کنند. در تدريس سنتي، معلم رهبري يادگيري را بر عهده دارد و بر فرايندها تأکيد مي‌شود. در حالي که در تدريس برخط يادگيرنده بيشتر خود راهبري را بر عهده دارد و هنگامي که با ياري معلم، يادگيرندگان خودراهبر مي‌توانند ظرفيت يادگيري و چگونگي آن را در خود گسترش دهند آن‌گاه پويايي يادگيري را درک مي‌کنند(بروور و استوت،74:1382).
2-7-2-7-11 مهارت فراشناختي
به دانش و آگاهي فرد درباره ضعف و قوت‌هاي شناختي و تلاش براي رفع يا ارتقاي آنها مهارت فراشناختي گفته مي‌شود. از اين رو مهارت‌هايي مانند برنامه‌ريزي و تعيين هدف مطالعه، پيش‌بيني و تعيين دقيق زمان مطالعه، خودکنترلي و نظارت بر ميزان پيشرفت و خودنظم دهي را مي‌توان به عنوان مهارت‌هاي فراشناختي در يادگيري در نظر گرفت. راهبردهاي مطالعه و يادگيري “شناختي و فراشناختي” ، روشها و راهبردهاي مناسب براي مطالعه، چگونگي يادگيري، استفاده صحيح از فرايندهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان سنين و مقاطع تحصيلي مختلف هستند که در برنام? درسي آنها گنجانده شده‌اند(کديور،186:1384).
فراشناخت به معناي آگاهي يادگيرنده ازدانش و توانايي خود است (لونگيستون73، 1997). همچنين به ارائه دانش، آگاهي و استراتژي براي ارزيابي انتقادي در فرايند يادگيري اشاره مي‌کند و در سه بعد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد: دانش فراشناختي، نظارت فراشناختي و خود تنظيمي(آکيول و گاريسون74،2011). يادگيري خود تنظيمي75، اشاره به تلاش ارادي دانش‌آموزان براي مديريت مستقيم و کنترل کارهاي پيچيده يادگيري دارد. فعاليت‌هاي يادگيري در يادگيرندگان خودتنظيم از طريق يک سري باورهاي مربوط به کار و محيط و تماس گروهي و جمعي ، راهبردهاي شناختي و فعاليت‌هاي علمي در نظر گرفته مي‌شود. يادگيري خودتنظيم يک رويکرد هدفمند و سازگار با محيط است و دانش‌آموزان بايد در هر دو ترکيب داخلي(نظارت بر خود) و خارجي(بازخورد معلم) تسلط يابند(کافمن، زهو و يانگ76،2011). خودتنظيمي يک فرايند کنش گرايانه است که به يادگيرنده در جهت کسب مهارت‌هاي آکادميک از قبيل تنظيم اهداف، انتخاب و جايگزيني استراتژي‌ها و کنترل اثربخشي خود کمک مي‌نمايد(فن77،2010).
2-7-2-7-12 مهارت خودرهيابي
مجموعه مهارت‌هايي که فرد با استفاده از آن نيازهاي يادگيري خود را تشخيص داده، مسئوليت فرايند يادگيري را بر عهده مي‌گيرد و با انگيزش دروني خود آن را پيگيري مي‌کند، مهارت خودرهيابي گفته مي‌شود. بنابراين مهارت خودرهيابي را مي‌توان شامل سه خرده مهارت تشخيص نيازهاي يادگيري، مسئوليت پذيري در يادگيري و خودانگيختگي دانست. آمادگي براي خودراهبري در يادگيري به عنوان يک رفتاري در يادگيري است که به دانشجويان اجازه مي‌دهد براي ادامه يادگيري به ابتکارات خود متکي باشند. ما در عصر دانش زندگي مي‌کنيم، عملکرد مؤثر در چنين جامعه‌اي نيازمند سرمايه کافي اجتماعي و مهارت‌هاي قرن

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *