منبع پایان نامه ارشد با موضوع روش پژوهش، اطلاعات مربوط

پایان نامه  

ق انجام شود (45).
پرستار اولين كسي است كه در صورت آگاهي و دقت مي تواند با بررسي و اقدامات مناسب از وقوع اكثر زخم هاي فشاري پيشگيري نمايد (22) .
انستيتو پژوهش مراقبت فوري11، بيان مي کند بيماران دچار زخم فشاري 6-2 برابر بيشتر از ساير بيماران در معرض خطر مرگ قرار دارند. عوارض زخم فشاري نيز ميزان مرگ بيماران را تا 55 درصد افزايش مي دهند. لذا انستيتو پژوهش مراقبت فوري، پيشگيري از زخم فشاري را در اولويت هاي اصل مداخلات پرستاري قرار مي دهد (23) . ايجاد زخم فشاري همچنين ممکن است عواقب قانوني مهمي هم به دنبال داشته باشد. ناموءفق بودن برنامه هاي پيشگيري از زخم فشاري در مراکز مراقبتي طولاني مدت منجر به افزايش شکايت هاي بيماران شده است که در بيش از 87 درصد موارد با پرداخت غرامت به بيماران مراکز مراقبتي طولاني مدت همراه بوده است(16) .
با توجه به پيچيده بودن فرايند ايجاد زخم فشاري، انجام پژوهش درمورد زخم فشاري وعوامل مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد (25) .
پژوهشگر در طي تجربه كار باليني، شاهد موارد متعددي از بروز زخم فشاري در بيماران بوده است و به درد و رنج بيماران، عوارض زخم فشاري، وقت اضافه اي که پرستاران براي مراقبت از زخم هاي فشاري بيماران صرف مي کنند، توجه کرده است .با توجه به اينکه ابزار برادن، ابزار معتبري براي پيش بيني کنندگي زخم فشاري در بيمارستان ها مي باشد. در صورت استفاده ابزار به صورت روتين در بيمارستان هاي استان گيلان در روز اول بستري بيماران، بيماران در معرض خطر تشکيل زخم فشاري مشخص خواهند گرديد . و هر روز توسط ابزار بررسي مي گردند. مراقبت هاي بيشتري از بيماران در معرض خطر توسط پرسنل بخش ها انجام مي گردد. ميزان بروز زخم فشاري کاهش مي يابد. تراکم کار پرسنل پرستاري،مدت اقامت بيمار در بيمارستان، هزينه هاي مربوط به درمان زخم فشاري نيز کاهش مي يابد. لذا اهميت اين مسئله و قابل پيشگيري بودن آن، پژوهشگر را بر آن داشت تا با مطالعات دقيق و همه جانبه پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن وتعيين پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت انجام دهد . اميد است انجام اين پژوهش و نتايج حاصل از آن بتواند موجب کاهش بروز زخم فشاري در بيماران و ارتقاء سطح کيفي مراقبتهاي پرستاري گردد. دانش پرستاران درباره عوامل ايجاد كننده زخم فشاري را افزايش داده ، پايه اي جهت برنامه ريزي در فرايند پرستاري باشد و به پرستاران در اتخاذ اقدامات پيشگيري كننده در برنامه هاي مراقبت از بيماران ياري برساند .
اهداف پژوهش:
– هدف کلي:
تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت سال1390 .
– اهداف ويژه‌ :
1- تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بستري در مراکز آموزشي-درماني منتخب بر اساس مقياس برادن .
2- تعيين پيش بيني کنندگي عوامل فردي، اجتماعي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري.
3- تعيين پيش بيني کنندگي عوامل طبي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري
4- تعيين پيش بيني کنندگي حيطه هاي مورد بررسي مقياس بررسي کننده زخم فشاري برادن با ميزان بروز زخم فشاري
– سؤالات پژوهش :
1- ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن چقدراست؟ 2- ميزان پيش بيني کنندگي عوامل فردي، اجتماعي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
3- ميزان پيش بيني کنندگي عوامل طبي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
4- ميزان پيش بيني كنندگي حيطه هاي مورد بررسي مقياس بررسي کننده زخم فشاري برادن با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
تعاريف نظري و عملي واژه ها :
تعاريف نظري:
ميزان بروز: تعداد موارد جديد يک بيماري در دوره معيني از زمان در يک جامعه (53).
زخم فشاري: هر گونه ضايعه اي كه در اثر فشار مداوم، کشش، نيروي اصطکاک ايجاد شده و منجر به آسيب پوست و بافت هاي زيرين آن مي شود (6) .
بيماران در معرض خطر زخم فشاري: گروه اصلي در معرض خطر ايجاد زخم فشاري، بيماران با صدمات نخاعي، بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه و داخلي اعصاب مي باشند (5) .
ابزار برادن: يکي ازابزار هاي پيشگويي کننده زخم فشاري مي باشد که بيماران در معرض خطر را شناسايي مي کند (30) . اين ابزار از 6 زيرمجموعه تشکيل شده است. که شامل درک حسي (4-1 امتياز)، رطوبت (4-1 امتياز)، فعاليت فيزيکي (4-1 امتياز)، تحرک (4-1 امتياز)، تغذيه (4-1 امتياز)، اصطکاک و نيروي کششي (3-1 امتياز) مي باشد. .حد اقل امتياز اين ابزار 6 و حداکثر 23 مي باشد به طوري که امتياز 15تا 18 در معرض خطر کم ،13 تا 14 در معرض خطر متوسط ،10تا12 در معرض خطر بالا، و 9 يا کمتر در معرض خطر خيلي بالا براي ايجاد زخم فشاري مي باشند(48-22).
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري:
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري شامل سوء تغذيه، سالمندي، عدم تحرک، تحت فشار قرار گرفتن قسمت هاي خاصي از پوست، بي اختياري ادرار و مدفوع، ادم، اختلال حسي، نقص در گردش خون مويرگي و شرايط بيماري مي باشند (36).
تعاريف عملي:
ميزان بروز زخم فشاري:در اين پژوهش، موارد جديد زخم هاي فشاري که از زمان پذيرش تا زمان ترخيص بيماران يا فوت بيماران در بخش هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه اعصاب و جنرال، داخلي اعصاب مراکز آموزشي درماني شهر رشت در سال سه ماهه آذر، دي، بهمن سال 1390 تشکيل خواهد شد، مورد بررسي قرار ميگيرد. براي تعيين ميزان بروز، ابزار برادن به کار گرفته خواهد شد.
زخم فشاري : بر اساس سيستم درجه بندي زخم فشاري، ايجاد زخم فشاري درجه 1 (وجود قرمزي مداوم پوست که با فشار انگشت محو نمي شود) در بيماران بستري در مراکز آموزشي درماني منتخب مورد بررسي قرار مي گيرد.
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري:
همان عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري که در تعريف نظري ذکر گرديده است، با استفاده از ابزار، پرسشنامه، مشاهده پژوهشگر و پرونده بيمار مورد بررسي قرار ميگيرد.
پيش فرض هاي پژوهش:
1- زخم فشاري، شايعترين اختلال در تماميت پوست مي باشد (1).
2- بيماران بي حرکت، بيماران با اختلال درگردش خون و عملکرد عصبي، کاهش درک حسي در معرض خطر ابتلا به زخم فشاري هستند (30) .
3- گروه اصلي در معرض خطر ايجاد زخم فشاري، بيماران با صدمات نخاعي، بيماران بستري در بخش‌هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه، داخلي اعصاب مي باشند (5) .
4- به دليل بالا بودن هزينه درمان و پي آمدهاي نامطلوب زخم فشاري، اولين اقدام پيشگيري از بروز زخم فشاري مي باشد (21) .
5 – پيشگيري مستلزم شناخت صحيح بيماران در معرض خطر با استفاده از ابزار مناسب و ارائه مراقبت پرستاري صحيح و كافي و استفاده از وسايل مناسب مي باشد (21) .
6- بهترين ابزار پيش بيني کننده زخم فشاري در بيماران بستري، ابزار برادن مي باشد (5)
7- پرستار اولين كسي است كه در صورت آگاهي و دقت مي تواند با بررسي و اقدامات مناسب از وقوع اكثر زخم هاي فشاري پيشگيري نمايد (22) .
8- با توجه به پيچيده بودن فرايند ايجاد زخم فشاري، انجام پژوهش درمورد زخم فشاري وعوامل مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد (16) .
9- ميزان بروز زخم فشاري و پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در بيماران بستري در بخش‌هاي ارتوپدي، داخلي اعصاب، بخش مراقبت ويژه اعصاب و جنرال قابل بررسي و اندازه گيري مي باشد .
محدوديت‌هاي پژوهش : حضور پژوهشگر در محيط هاي پژوهش و مشاهده واحد هاي مورد پژوهش، مي تواند عاملي موء ثر بر نحوه عملکرد پرستاران بوده و موجب تغيير رفتار آنان گردد، که از کنترل پژوهشگر خارج است.
با توجه به اينکه پژوهشگر فقط در شيفت صبح بيماران را مورد بررسي قرار مي دهد امکان مشاهده انجام تغيير پوزيشن در تمامي شيفت ها براي بيماران توسط پژوهشگر مقدور نبوده است. اطلاعات مربوط به انجام تغيير پوزيشن از بيماران،پرونده باليني و پرستاران دريافت مي گردد
فصل دوم:
فصل سوم
روش پژوهش:
اين فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقي است که در بخش روش پژوهش به مباحثي شامل : نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، محيط پژوهش، روش نمونه گيري، ابزار گردآوري داده ها، اعتبار و اعتماد علمي، روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي شود .
نوع پژوهش:
اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي – تحليلي است که در آن ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و تعيين پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته است .
تحقيق توصيفي همانگونه که از نامش به وضوح مي توان دريافت، توصيف عيني، واقعي و منظم حوادث، رويدادها و موضوعات مختلف مي باشد. به عبارت ديگر محقق در اينگونه تحقيقات سعي مي کند تا آنچه را که هست بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد (51) .
جامعه پژوهش:
به مجموعه اي از افراد، گروهها که حداقل داراي يک ويژگي مشترک بوده و محقق قصد مطالعه خصوصيات آنها را داشته باشد، جامعه پژوهش گفته مي شود (22) .
در اين پژوهش، بيماران بستري در بخشهاي بخش مراقبت ويژه جنرال، بخش مراقبت ويژه اعصاب، ارتوپدي و داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا و بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان رازي شهر رشت واجد شرايط شناخته شده و جامعه پژوهش را تشکيل مي دهند .
نمونه پژوهش:
در اغلب مطالعات به علت بزرگ بودن جامعه پژوهش، بررسي کليه اعضاء جامعه به علت هزينه بالا و کمبود وقت و امکانات ممکن نمي باشد. در اين حالت محقق، به جاي بررسي تمام اعضاء جامعه آماري، بخشي از آن را به عنوان نمونه بررسي مي کند (52) .
تعيين حجم نمونه:
براي تعيين حجم نمونه، ابتدا يک مطالعه مقدماتي بر 15 بيمار که واجد شرايط پژوهش بودند انجام گرفت.
جهت برآورد حجم نمونه لازم جهت بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و عوامل مرتبط بر ايجاد آن بر اساس مطالعه (سرپا و همکاران،2010 ) با اطمينان 95 درصد و قدرت آزمون 80 درصد، بر حسب فرمول نمونه گيري زير به تعداد 350 نفر برآورد گرديد .
1-?=%95
1-?=%80
Odds ratio: 1.4شانس نسبي تحرک و ايجاد زخم فشاري
P= %40 فراواني نسبي ايجاد زخم فشاري
O= log odds ratio
P=overall proportion (proportion of disease)
Delta=
N=
نمونه پژوهش در اين تحقيق را 350 بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه جنرال، بخش مراقبت ويژه اعصاب، ارتوپدي و داخلي اعصاب بيمارستان هاي پورسينا و رازي شهر رشت که داراي شرايط شرکت در اين پژوهش بودند، تشکيل مي دادند .
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش:
معيارهاي ورود به اين مطالعه را بيماران با حداقل سن 18 سال بستري در بخش مراقبت ويژه جنرال، بخش مراقبت ويژه اعصاب، ارتوپدي و داخلي اعصاب مراکز آموزشي- درماني منتخب که در زمان پذيرش فاقد زخم فشاري بوده و قادر به حرکت نباشند يا فقط به کمک وسايل کمک حرکتي قادر به حرکت باشند و پس از ارزيابي توسط ابزار پيشگويي کننده زخم فشاري برادن، حداکثر امتياز 18 يا

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *