منابع پایان نامه درمورد استاندارد، نرم افزار

پایان نامه  

خونگيري زير بالي انجام و سپس در42 روزگي کشتار و صفات مربوط به لاشه آن‌ها اندازه‌گيري شد.
3-6-1- پارامترهاي اندازه‌گيري شده بعد از کشتار
3-6-1-1- وزن اندام‌هاي گوارشي
پس از کشتار و جدا کردن سر و پاها و باز کردن شکم، اندام‌هاي قلب، کبد (بدون‌کيسه‌صفرا)، طحال، سنگدان، پيش‌معده، پانکراس و تيموس جدا و وزن آن‌ها اندازه‌گيري شد. پس از توزين و اندازه‌گيري هر کدام از صفات، جهت محاسبه وزن آن‌ها، وزن هر کدام بر وزن زنده جوجه‌ها تقسيم و در عدد 100 ضرب شد. البته قسمت‌هاي سنگدان و پيش‌معده با دقت پاک شدند. براي محاسبه درصد قسمت‌هاي مختلف بدن از فرمول‌هاي زير استفاده شد:
وزن اندام (گرم)
100 × = درصد وزن اندام
وزن زنده (گرم)
چربي جدا شده از سنگدان و همچنين چربي اطراف مقعد به طور دقيق تخليه و توزين شد. پس از تقسيم وزن چربي به وزن بدن و ضرب آن در عدد 100، درصد چربي حفره بطني محاسبه شد.
وزن چربي حفره بطني (گرم)
100× = درصد چربي حفره بين بطني
وزن زنده (گرم)
3-6-2- پارامترهاي خوني
آزمايش‌‌هاي خون شناسي شامل سه دسته آزمايش بود:
الف-آزمايش سلولهاي خوني CBC: در اين آزمايش شمارش گلبول‌هاي سفيد،گلبول‌هاي قرمز، هماتوکريت و درصد هموگلوبين مشخص مي‌شود. براي انجام اين آزمايش، خون در لوله‌هاي آزمايشي که حاوي ماده EDTA، ريخته شد. بعد از خونگيري، نمونه‌هاي خوني به فريزر منتقل شدند. براي انجام اين آزمايش از دستگاه سل کانتر28 استفاده شد.
ب- شمارش انواع گلبول‌هاي سفيد CDC29: در اين آزمايش نمونه‌هاي خون بر روي لام ريخته، خشک و فيکس شدند و جهت تعيين درصد انواع گلبول‌هاي سفيد شامل نوتروفيل، لنفوسيت و ائوزينوفيل توسط ميکروسکوپ به آزمايشگاه منتقل شدند.
ج-آزمايش‌هاي بيوشيميايي خون: با توجه به اهداف آزمايش حاضر غلظت تري‌گليسريد، کلسترول، ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا HDL))، ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته پائين LDL))، مجموع پروتئين و گلوکز خون مشخص شد. پس از انتقال نمونه‌هاي خون به آزمايشگاه به غير از نمونه گلوکز خون، بقيه نمونهها براي چند ساعت در فضاي آزمايشگاه نگهداري شد تا خون لخته شود و بتوان از آن سرم تهيه کرد. براي تهيه سرم، لولههاي حاوي خون لخته شده سانتريفوژ شدند و براي مدت 10 دقيقه و با سرعت1500 دور در دقيقه تحت نيروي گريز از مرکز قرار گرفتند. پس از خروج نمونهها از دستگاه سانتريفيوژ، با استفاده از يک سمپلر سرم نمونهها جمع آوري و به ميکروتيوبهايي که از قبل شماره بندي شده بودند، انتقال يافت. اين نکته مورد توجه بود که براي جلوگيري از مخلوط شدن جزئي سرمهاي مختلف، براي هر نمونه سمپلر تعويض گردد. سرمها درون يخچال قرار گرفت تا در زمان مناسب براي هر آزمايش مورد استفاده قرار گيرند. براي انجام اين آزمايش‌ها از دستگاهي به نام فتومتر30 (Auto Analyzer ) استفاده شد.
3-6-2-1- روش اندازه‌گيري کلسترول سرم
کلسترول جزء اصلي ساختمان غشاهاي سلولي و پيش‌سازي براي هورمون‌هاي استروئيدي و اسيدهاي صفراوي است. کلسترول در سلول‌هاي بدن سنتز و از طريق مواد غذايي نيز جذب بدن مي‌شود.کلسترول در پلاسما توسط ليپوپروتئين‌ها که مجموعه‌اي از ليپيدها و آپوليپوپروتئين‌ها هستند حمل مي‌شود.کلسترول موجود در نمونه‌هاي سرم با استفاده از روش آنزيمي و با کيت تجاري تعيين شد. براي اين منظور مقدار 10 ميکروليتر از هر سرم توسط سمپلر به داخل لوله‌هاي آزمايش منتقل شد از کيت معرف تجاري کلسترول به هر نمونه به مقدار يکسان و معين (1000 ميکروليتر) اضافه شد و توسط تايمر، مدت زمان 20 دقيقه، که توسط کارخانه سازنده کيت توصيه شده بود، سرم و محلول معرف آزمون با يکديگر مخلوط شد. در يک لوله جدا که بعنوان استاندارد بود بطور همزمان به اندازه سرم‌هاي موجود در ديگر لوله ها (10 ميکروليتر) نمونه استاندارد (تهيه شده از همان کارخانه) اضافه و در انتها به آن معرف اضافه شد. دستگاه فتومتر در طول موج معين مشخص شده توسط کارخانه سازنده کيت (546 نانومتر) قرار گرفت. در لوله آزمايش ديگر جهت کاليبره کردن و کنترل دستگاه، محلول بلانک تهيه شد بدين ترتيب به جاي نمونه سرم‌ها از آب مقطر استفاده شد. پس از سپري شدن زمان معين، ابتدا بلانک داخل دستگاه فتومتر قرار گرفت و چند بار توسط دستگاه مورد بازخواني قرار گرفت و زماني که عدد حاصله اعداد يکساني را نشان داد آن عدد بعنوان نمودار پايه مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه به ترتيب شماره داخل دستگاه قرار گرفته و ميزان کلسترول آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت محلول نمونه استاندارد در دستگاه قرار گرفت. براي محاسبه مقدار کلسترول از فرمول زير استفاده شد:
جذب نوري نمونه (نانومتر)
غلظت کلسترول استاندارد (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر) × = غلظت کلسترول نمونه جذب نوري استاندارد (نانومتر) (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر)
براي تبديل ميلي گرم در دسي ليتر نمونه به ميلي مول در دسي ليتر از فرمول زير استفاده شد:
02586/0 × (ميلي گرم در دسي ليتر) کلسترول = مقدار کلسترول نمونه (ميلي مول در دسي ليتر)
شايان ذکر است که پس از مخلوط کردن تمام نمونه‌ها و طي شدن زمان مربوطه، جذب نوري تمام نمونه‌ها و استاندارد در برابر محلول بلانک در طي ماکزيمم يک ساعت‌ توسط دستگاه فتومتر مورد ارزيابي قرار گرفت.
3-6-2-2- اندازه‌گيري مقدار تري‌گليسريد سرم
روش اندازه‌گيري تري‌گليسريد در پلاسما کاملاً مشابه کلسترول مي‌باشد. مقدار سرم، معرف، استاندارد و طول موج نوري نيز مانند کلسترول مي‌باشد با اين تفاوت که از کيت‌هاي مربوط به تري‌گليسريد استفاده مي‌شد. با اينکه پايداري تري‌گليسريدها در نمونه‌ها در دماي اتاق تا 7 روز مي‌باشد، اما پس از مخلوط شدن نمونه‌ها با معرف بايد جذب نوري آنها در طي مدت يک ساعت اندازه‌گيري شود. مقدار تري‌گليسريد نمونه ها توسط فرمول مشابه کلسترول و به صو رت زير اندازه‌گيري شد.
جذب نوري نمونه (نانومتر)
مقدار تري گليسريد در استاندارد × = غلظت تري‌گليسريد نمونه (ميلي گرم جذب نوري استاندارد (نانومتر) (ميلي گرم در دسي ليتر)
و براي تبديل ميليگرم در دسيليتر نمونه به ميلي مول در دسي ليتر از فرمول زير استفاده مي‌شود:
01126/0 × (ميلي گرم در دسي ليتر ) تري گليسريد = مقدار تري گليسريد نمونه
(ميلي مول در دسي ليتر)
3-6-2-3- اندازه‌گيري مقدار ليپو پروتئين با دانسيته بالا ( HDL) و پائين LDL)) سرم
اين آزمايش با استفاده از کيت HDL رسوبي انجام گرفت. ابتدا 500 ميکروليتر از محلول رسوب دهنده به درون ميکروتيوب‌هاي شماره‌دار براي هر تيمار ريخته و سپس 200 ميکروليتر از نمونه به آن اضافه شد و پس از مخلوط شدن به مدت 10 دقيقه در دماي 20 تا 25 درجه سانتيگراد قرار گرفتند و سپس به مدت 2 دقيقه با 10 هزار دور در دقيقه سانتريفيوژ شدند. پس از سانتريفيوژ از محلول فوقاني به مقدار 100 ميکروليتر به درون لوله آزمايشي که حاوي 1000 ميکروليتر معرف بودند ريخته شد و پس از 20 دقيقه جذب نوري نمونه‌ها در برابر بلانک توسط دستگاه قرائت شد و اعداد بدست آمده يادداشت شد. مقدار HDL از طريق فرمول زير محاسبه شد:
غلظت HDL استاندارد × جذب نوري نمونه (نانومتر) = مقدار HDL نمونه (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر)
مقدار LDL از طريق فرمول زير محاسبه شد:
غلظت تري‌گليسريد (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر)
+ (HDL) – کلسترول = مقدار LDL نمونه (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر)
5
3-6-2-4- اندازه‌گيري پروتئين کل سرم
بعد از جداسازي سرم از نمونه‌هاي خون، مقدار 2000 ميکروليتر معرف به درون لوله‌هاي آزمايشي ريخته شد و سپس 50 ميکروليتر از سرم خون نمونه‌ها و استاندارد و آب مقطر جهت نمونه بلانک به لوله‌هاي آزمايشي اضافه شد. پس از مخلوط کردن، نمونه‌ها در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 15دقيقه انکوبه شدند و سپس جذب نوري آن‌ها در 540 نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر ارزيابي شد. با توجه به اين که ثبات رنگ ايجاد شده توسط معرف 60 دقيقه مي‌باشد، کل نمونهها در محدوده اين مدت زمان مورد ارزيابي قرار گرفتند.
جذب نوري نمونه (نانومتر)
غلظت پروتئين استاندارد (گرم در دسي‌ليتر) × = غلظت کل پروتئين نمونه (گرم جذب نوري استاندارد (نانومتر) در دسي‌ليتر)
3-6-2-5- اندازه‌گيري مقدار گلوکز سرم
براي تعيين گلوکز خون نمونه‌ها، مقدار 10 ميکروليتر از هر نمونه سرم و استاندارد درون لوله آزمايش قرار گرفت و سپس به هر کدام مقدار 1000 ميکروليتر از معرف اضافه شد. در لوله بلانک مقدار 10 ميکروليتر آب مقطر و 1000 ميکروليتر معرف مخلوط شد. پس از گذشت 10 دقيقه (مطابق توصيه کارخانه سازنده کيت) از مخلوط شدن نمونه‌ها و معرف در دماي 37 درجه سانتيگراد، ابتدا دستگاه با نمونه بلانک صفر شد و سپس نمونه ها به ترتيب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج 546 نانومتر قرائت شدند و در نهايت استاندارد هم به دستگاه معرفي شد. براي محاسبه مقدار گلوکز سرم خون از فرمول زير استفاده شد:
جذب نوري نمونه (نانومتر)
غلظت گلوکز استاندارد (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر) × = غلظت گلوکز نمونه جذب جذب نوري استاندارد (نانومتر) (ميلي‌گرم در دسي‌ليتر)
3-7- طرح آماري و تجزيه واريانس داده‌ها
اين طرح با استفاده از جوجه خروس‌هاي گوشتي سويه راس 308 به مدت 6 هفته انجام شد. در اين آزمايش از 192جوجه يک روزه در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي استفاده شد. طرح آزمايشي شامل6 تيمار و 4 تکرار داراي 8 قطعه جوجه براي هر تکرار بود.
تجزيه آماري داده‌ها توسط نرم افزار SAS (2001 ) و با استفاده از رويه GLM انجام شد. مقايسه ميانگين‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌اي دانكن ودر سطح 5 درصد انجام شد.
مدل آماري در طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت زير است:
Yij = µ + Ti +Rj + eij
Yij= صفت اندازه‌گيري شده (مشاهده مربوط به تيمار iام در بلوک jام)
µ= ميانگين کل (مشاهدات)
Ti = اثر تيمارiام
Rj= اثر بلوکjام
eij = اشتباه آزمايشي
دادههاي ثبت شده براي بيوشيمي خون و سلول‌هاي خوني براساس فرمول زير، رويه Mixed و در قالب اندازه‌گيري‌هاي تکرار شده ( Repeated Measures) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
ij + Rk + (T*R)ik+BRjk + eijk Yijk= µ + Ti +Bj +

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *