دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................................2

1-2- بیان مسئله ...........................................................................................................................................................................3

1-3- پیشینه تحقیق .....................................................................................................................................................................3

1-4- ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق .......................................................................................................................................8

1-5- ساختار تحقیق .....................................................................................................................................................................9

فصل دوم: آشنایی با مصالح کامپوزیتی FRP

2-1- معرفی ورق های FRP ...................................................................................................................................................11

2-1-1- مقدمه....................................................................................................................................................................12

2-1-2- انواع ورق های کامپوزیت FRP ....................................................................................................................12

2-1-3- رزین های تشكيل دهندهFRP .....................................................................................................................12

2-1-4- انواع فيبرهاي تشكيل دهنده FRP .............................................................................................................12

2-1-5- خصوصيات الياف................................................................................................................................................13

2-1-6- ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های FRP ...............................................................................................14

2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها .................................................. 15

2-1-8- ضریب ایمنی ..................................................................................................................................................... 16

2-1-9- روش های مقاوم سازی ....................................................................................................................................16

2-1-10- ملاحظات اجرایی ............................................................................................................................................19

2-1-11- اصلاح شکل مقطع .........................................................................................................................................20

2-1-12- ضوابط طراحی و بهسازی ستون ها با FRP ............................................................................................21

فصل سوم: روش های مدل سازی و تحلیل لرزه ای پل ها

3-1- مقدمه ..................................................................................................................................................................................29

3-2- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف در FEMA-356 ........................................................................................29

3-3- روش بدست آوردن جابجایی تقاضا در ATC-40 ....................................................................................................33

3-3-1- روش طیف ظرفیت برای بدست آوردن نقطه عملکرد سازه بر اساس آیین نامه ی  ATC-40.......36

3-4- رفتار اعضای سازه .............................................................................................................................................................50

3-5- مقاومت مصالح ..................................................................................................................................................................51

3-5-1- روش بدست آوردن کرانه ی پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی..........52

3-6- ضریب آگاهی .....................................................................................................................................................................54

3-7- کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی بر اساس عملکرد ................................................................................56

3-8- معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی ............................................................................................................56

3-9- معیارهای پذیرش برای سازه های بتن آرمه بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 .......................58

3-9-1- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس FEMA-356 ......................................................58

3-9-2- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازی ..........................................58

فصل چهارم: معرفی سازه مورد مطالعه و تحلیل آن

4-1- مقدمه .................................................................................................................................................................................64

4-2- معرفی سازه مورد مطالعه ...............................................................................................................................................64

4-2-1- مشخصات مصالح و پل مورد مطالعه .............................................................................................................64

4-3- بارگذاری ............................................................................................................................................................................70

4-3-1- بار زنده ................................................................................................................................................................70

4-3-2- اثر جریان آب .....................................................................................................................................................72

4-3-3- فشار جانبی خاک ..............................................................................................................................................72

4-3-4- اثر باد ...................................................................................................................................................................72

4-3-5- اهداف عملکردی ...............................................................................................................................................73

4-3-6- بارهای جانبی .....................................................................................................................................................75

4-3-7- اثر P-∆  ..............................................................................................................................................................76

4-4- روش تحلیل دینامیکی پل ها ........................................................................................................................................81

4-4-1- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از تحلیل مدها) ......................................................................82

4-4-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ........................................................................................................84

فصل پنجم: آنالیز مدل و بررسی نتایج

5-1- مقدمه .................................................................................................................................................................................93

5-2- مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ..............................................................................................93

5-2-1- مدل سازی بتن در نرم افزار ABAQUS ...................................................................................................93

5-2-2- مدل سازی FRP در ABAQUS ...............................................................................................................97

5-2-3- مدل سازی آرماتور در ABAQUS ..........................................................................................................100

5-3- ارزیابی صحت مدل تحلیلی .........................................................................................................................................100

5-4- تحلیل دینامیکی غیر خطی .......................................................................................................................................102

5-4-1- اثر CFRP بر جابجایی و برش پایه ..........................................................................................................102

5-4-2- نمودارهای تاریخچه زمانی جابجایی پایه ها .............................................................................................108

5-4-3- اثر CFRP بر انرژی ......................................................................................................................................138

5-5-  نتایج حاصل از اثر باد بر روی پل ها .......................................................................................................................155

فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

6-1- کلیات ..............................................................................................................................................................................157

6-2- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری ...................................................................................................................................157

6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ...............................................................................................................................158

مراجع ..........................................................................................................................................................................................159

 

فهرست جدول­ها

 

جدول2-1: ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های GFRP،  CFRP و  AFRP..........................................................14

جدول2-2: مقایسه بین ویژگی های انواع  FRPها ...........................................................................................................15

جدول 2-3: ضرایب ایمنی جزئی برای فولاد و FPR .........................................................................................................16

جدول2-4: مقایسه ای بین روش های مختلف مقاوم سازی ستون ها ...........................................................................19

جدول 3-1: مقادیر تقریبی Co براساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ..........................................................30

جدول 3-2: تعیین ................................................................................................................................................................31

جدول 3-3: ضریب اصلاح Cm بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ........................................................32

جدول 3-4: مقادیر ضریب  C2.................................................................................................................................................32

جدول 3-5: شتاب مبنای طرح (A) در مناطق مختلف کشور  ........................................................................................33

جدول 3-6: مقادیر حداقل مجاز SRA و SRV......................................................................................................................43

جدول 3-7: تعیین نوع سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40 .......................................................................................45

جدول 3-8: تعیین ضریب اصلاح میرایی بر اساس آیین نامه یATC-40 ...................................................................46

جدول3-9: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار.....................................................................53

جدول 3-10: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار.................................................................54

جدول 3-11: تعیین ضریب k بر اساس FEMA-356 .....................................................................................................55

جدول 3-12: تعیین ضریب k بر اساس دستورالعمل بهسازی .........................................................................................55

جدول 3-13: کاربرد ضریب آگاهی k در محاسبه ی ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در تحلیل های غیر خطی..................................................................................................................................................................56

جدول 3-14: پارامترهاي مدل سازي و معيارهاي پذيرش براي روش هاي غيرخطي - تيرهاي بتن مسلح ...........................................................................................................................................................................................................60

جدول 3-15: پارامترهاي مدل سازي و معيارهاي پذيرش براي روش هاي غيرخطي–  ستون هاي بتن مسلح  ...........................................................................................................................................................................................................61

جدول3-16: پارامترهاي مدل سازي و معيار پذيرش روش هاي غيرخطي – اتصالات تير – ستون بتن مسلح ...........................................................................................................................................................................................................62

جدول 4-1: مشخصات بتن و فولاد .........................................................................................................................................67

جدول 4-2: مقادیرتنش فروپاشی CFRP..............................................................................................................................68

جدول 4-3 :ویژگی هاي مکانیکی ورق هاي CFRP ..........................................................................................................68

جدول 4-4: ترکیبات بار محتمل مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی ...........................................................81

جدول 4-5: مشخصات شتاب نگاشت های بکار برده شده جهت ارزیابی لرزه ای پل ها ............................................85

جدول 5-1: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر1 ..........................................................................103

جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر2 ...........................................................................104

جدول 5-3: حداکثر تغییر مکان پایه های p1  و p2  برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 3 لایه .......................................................................................................................................................................................................105

جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان پایه  p1برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 5 لایه ....................105

جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر 1..........................................................................106

جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر2...........................................................................107

جدول 5-7: تغییرات اتلاف انرژی به درصد ........................................................................................................................153

جدول 5-8: نتایج تحلیل برای نیروی باد ............................................................................................................................155

 

فهرست شکل­ها

 

شكل 2-1:FRP  ساخته شده از فيبرهاي نا همسانگرد يك طرفه، عمده تنش بوسيله الياف تحمل مي شود........11

شکل 2-1: منحنی تنش-  كرنش الياف پليمري در مقايسه با فولاد. ..............................................................................13

شکل 2-3: جکت FRP با الیاف افقی .....................................................................................................................................17

متن کامل در سایت امید فایل 

شکل 2-4: پوشش طولی FRP ................................................................................................................................................18

شکل 2-5: اصلاح شکل مقطع، بدون شکستن گوشه ها. ...................................................................................................20

شکل 2-6: اصلاح شکل مقطع، پس از شکستن گوشه ها. .................................................................................................20

شکل 3-1: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)...................................................................................................................................34

شکل 3-2: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)...................................................................................................................................35

شکل 3-3: منحنی طیف پاسخ الاستیک با میرایی ٪5........................................................................................................36

شکل 3-4: منحنی ظرفیت (پوش آور) ...................................................................................................................................37

شکل 3-5: روند تبدیل طیف پاسخ استاندارد به فرمت ADRS.......................................................................................38

شکل 3-6: روند تبدیل منحنی ظرفیت به فرمت ADRS..................................................................................................40

شکل 3-7: منحنی طیف ظرفیت و طیف پاسخ همراه با یکدیگر در فرمت ADRS. ..................................................41

شکل 3-8: روش یافتن جابجایی معادل بصورت تقریبی از روی منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا......................41

شکل 3-9: تقریب دو خطی منحنی طیف ظرفیت................................................................................................................42

شکل 3-10: روش بدست آوردن نقطه ی عملکرد از روی منحنی طیف ظرفیت دندانه دار........................................42

شکل 3-11: مفاهیم تصویری پارامترهای مؤثر در محاسبه ی   ..............................................................................45

شکل 3-12: منحنی های طیف تقاضای کاهش یافته پس از اعمال ضرایب کاهش یافته در هر مرحله..................47

شکل 3-13: مختصات نقطه ی طیفی فرض شده ( ) و بدست آمده  در منحنی طیف ظرفیت.....................47

شکل3-14: منحنی طیف پاسخ الاستیک قاب 1 .................................................................................................................48

شکل3-15: منحنی ظرفیت قاب 1 تحت زلزله منجیل (سطح خطر 2)..........................................................................49

شکل 3-16: نمودار عملکرد قاب 1. ........................................................................................................................................49

شکل 3-17: منحنی رفتار عضو شکل پذیر. ..........................................................................................................................50

شکل 3-18: منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. .................................................................................................................51

شکل 3-19: منحنی رفتار عضو شکننده. ...............................................................................................................................51

شکل 3-20: مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی درنمودار لنگر- دوران .....................................................................52

شکل 3-21: معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی(P=Primary) ‌و اعضای غیراصلی(S=Secondary)................57

شکل 3-22: نمودار بار- جابجایی در المان های بتنی بر اساس FEMA-356 ...........................................................58

شکل 4-1: ‌نمای عمومی پل مورد مطالعه. ............................................................................................................................65

شکل 4-2: مقطع عرضی پل. ....................................................................................................................................................66

شکل 4-3: مقطع ستون و سر ستون پایه های p1 و p6. ....................................................................................................66

شکل 4-4: مقطع ستون و سر ستون پایه های p2 تا p5. ...................................................................................................67

شکل 4-5: قاب1 و قاب 2، مدل شده در ABAQUS. .....................................................................................................69

شکل 4-6: نحوه استقرار بار نوع اول بر روی عرشه پل. ......................................................................................................71

شکل 4-7: فشار جانبی خاک. ..................................................................................................................................................72

شکل 4-8: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی قرار دارد .........................................................................78

شکل 4-9: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی معادل زلزله قرار دارد ..................................................79

شکل 4-10: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 1). .....................................................................................86

شکل 4-11: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge  (سطح خطر 1 ...............................................................................87

شکل 4-12: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil  (سطح خطر 1). ......................................................................................88

شکل 4-13: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 2). .....................................................................................89

شکل 4-14: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge  (سطح خطر 2). ............................................................................90

شکل 4-15: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil  (سطح خطر 2). ......................................................................................91

شکل 5-1: نقاط انتگرال گیری در دو حالت کاهش یافته و کاهش نیافته. ....................................................................94

شکل 5-2: المان C3D8 و شماره وجه های محلی آن. .....................................................................................................94

شکل 5-3: نقاط انتگرال گیری برای المان پوسته در دو حالت کاهش یافته و غیر کاهش یافته. ............................97

شکل 5-4: ورقه تک جهته. .......................................................................................................................................................98

شکل 5-5: بردار نرمال برای المان های خرپایی سه بعدی. ............................................................................................100

شکل 5-6: مشخصات هندسی ستون مورد بررسی. ..........................................................................................................101

شکل 5-7: مقایسه نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی. ...............................................................................102

شکل 5-8: نمودارتاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهchi-chi  سطح خطر1 در جهت عرضی...............108

شکل 5-9: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 1 در جهت طولی............108

شکل 5-10: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر 1 در جهت عرضی. .......................................................................................................................................................................................................109

شکل 5-11: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 1 در جهت طولی........109

شکل 5-12: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی.......110

شکل 5-13: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی.........110

شکل 5-14: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی.  .......................................................................................................................................................................................................111

شکل 5-15: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی.      .......................................................................................................................................................................................................111

شکل 5-16: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله   chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی. .......................................................................................................................................................................................................112

شکل 5-17: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی.      .......................................................................................................................................................................................................112

شکل 5-18: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی.                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................................................113

شکل 5-19: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی.                                                                                                                                            .......................................................................................................................................................................................................113

شکل 5-20: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی.                                                                                                                                            .......................................................................................................................................................................................................114

شکل 5-21: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی.                                                                                                                                            .......................................................................................................................................................................................................114

شکل 5-22: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی.                                                                                                                              .......................................................................................................................................................................................................115

شکل 5-23: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی.                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................................................115

شکل 5-24: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. .......................................................................................................................................................................................................116

شکل 5-25: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. .......................................................................................................................................................................................................116

شکل 5-26: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی.                                                                                                                                  .......................................................................................................................................................................................................117

شکل 5-27: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی.                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................................................117

شکل 5-28: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت عرضی.

.......................................................................................................................................................................................................118

شکل 5-29: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت طولی.         .......................................................................................................................................................................................................118

شکل 5-30: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................119

شکل 5-31: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................119

شکل 5-32: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................120

شکل 5-33: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................120

شکل 5-34: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................121

شکل 5-35: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................121

شکل 5-36: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت عرضی.       ..................................................................................................................................................................................................... 122

شکل 5-37: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 1 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................122

شکل 5-38: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت عرضی.                              .......................................................................................................................................................................................................123

شکل 5-39: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت طولی.      .......................................................................................................................................................................................................123

شکل 5-40: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت عرضی.     .......................................................................................................................................................................................................124

شکل 5-41: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت طولی.      .......................................................................................................................................................................................................124

شکل 5-42: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت عرضی.     .......................................................................................................................................................................................................125

شکل 5-43: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایهp3  تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت طولی.      .......................................................................................................................................................................................................125

شکل 5-44: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی.     .......................................................................................................................................................................................................126

شکل 5-45: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2 در جهت طولی.       .......................................................................................................................................................................................................126

شکل 5-46: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی.      .......................................................................................................................................................................................................127

شکل 5-47: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi  سطح خطر 2در جهت طولی .......................................................................................................................................................................................................127

شکل 5-48: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی.                                                                                                                                   .......................................................................................................................................................................................................128

شکل 5-49: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی.                                                                                                                                   .......................................................................................................................................................................................................128

شکل 5-50: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی.                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................................................129

شکل 5-51: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی.                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................................................129

شکل 5-52: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی.                                                                                                                                  .......................................................................................................................................................................................................130

شکل 5-53: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی.                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................................................130

شکل 5-54: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی.                                                                                                                                  .......................................................................................................................................................................................................131

شکل 5-55: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی.                                                                                                                                  .......................................................................................................................................................................................................131

شکل 5-56: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی.                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................................................................132

شکل 5-57: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله  Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی.                                                                                                                                    .......................................................................................................................................................................................................132

شکل 5-58: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت عرضی       .......................................................................................................................................................................................................133

شکل 5-59: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................133

شکل 5-60: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................134

شکل 5-61: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................134

شکل 5-62: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................135

شکل 5-63: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................135

شکل 5-64: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت عرضی.        .......................................................................................................................................................................................................136

شکل 5-65: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت طولی.        .......................................................................................................................................................................................................136

شکل 5-66: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت عرضی.       .......................................................................................................................................................................................................137

شکل 5-67: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil  سطح خطر 2 در جهت طولی.       .......................................................................................................................................................................................................137

شکل 5-68: نمودار  انرژی- زمان قاب1 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ..........................................................138

شکل 5-69: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ..........................................................138

شکل 5-70: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ..........................................................139

شکل 5-71: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ..........................................................139

شکل 5-72: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 1. ..........................................................140

شکل 5-73: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. ..................................................140

شکل 5-74: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. ..................................................141

شکل 5-75: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. ..................................................141

شکل 5-76: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. ..................................................142

شکل 5-77: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 1. ..................................................142

شکل 5-78: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. ...........................................................143

شکل 5-79 نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 1. .............................................................143

شکل 5-80:  نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. ..........................................................144

شکل 5-81: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 1. ............................................................144

شکل 5-82: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 1. ............................................................145

شکل 5-83: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ..........................................................145

شکل 5-84: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ..........................................................146

شکل 5-85: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ..........................................................146

شکل 5-86: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ..........................................................147

شکل 5-87: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله chi-chi ، سطح خطر 2. ..........................................................147

شکل 5-88: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 2. ..................................................148

شکل 5-89: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 2. ..................................................148

شکل 5-90: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 2.....................................................149

شکل 5-91: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 2 ...................................................149

شکل 5-92: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزله Northridge، سطح خطر 2. ..................................................150

شکل 5-93: نمودار انرژی- زمان قاب 1 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 2. ...........................................................150

شکل 5-94: نمودار انرژی- زمان قاب 2 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 2. ...........................................................151

شکل 5-95: نمودار انرژی- زمان قاب 3 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 2. ...........................................................151

شکل 5-96: نمودار انرژی- زمان قاب 5 تحت زلزله Manjil، سطح خطر 2. ...........................................................152

شکل 5-97: نمودار انرژی- زمان قاب 6 تحت زلزلهManjil ، سطح خطر 2. ...........................................................152

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Related posts:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *