دانلود مقاله با موضوع رشد اقتصادى، نوع صنعت، ارزش بازار

پایان نامه  

شد، مشخص بودند ولي در حال حاضر با انتقال به دوره ي اقتصاد دانش محور ، طبقه بندي متفاوتي در دارايي ها ي سازمان به وجود آمده است(جانسون و سايرين، 1998 ،14) 3.
2-2تاريخچه مطالعاتي
پيشينة تحقيقات انجام شده در داخل کشور :
شهرياري4(1374)،به بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري در ايران پرداخته است.نتايج تحقيق نشان مي دهد که ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي و گزارشات حسابداري مديريت بر رفتار استفاده کنندگان تاثير معني داري دارد و اين اطلاعات بيشترين تاثير را بر رفتار مديران، سرمايه گذاران، کارکنان،تحليل گران، اعتبار دهندگان دارد.
خاني5(1376)،به بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني بر پنج مرحله عمل كنترل و برنامه‌ريزي مديريت يعني مرحله شناسائي و تعريف مسائل، مرحله تحقيق براي راه‌حل‌هاي مختلف ، مرحله ارزيابي راه‌حل‌هاي مختلف ، مرحله انتخاب از ميان راه‌حل‌هاي ارزيابي شده و مرحله گزارش برمبناي اقدامات انجام‌شده و نتايج حاصله در ارتباط با اهداف ، تاثير معني‌داري (از نظر آماري) دارد و نيز از حسابداري منابع انساني مي‌توان براي ارزيابي بهتر سطوح مختلف مديريت و نيروهاي زير نظر آنها استفاده كرد و براي كاربرد عملي حسابداري منابع انساني توسط مديران پيشنهاد شده است تا آنها را از طريق كتب درسي، مجلات و … آگاه و آشناكرد و سيستم اطلاع‌رساني مديريت سازمانهاي را طوري طراحي نمود تا سيستم اطلاع‌رساني حسابداري منابع انساني را دربرگيرد. و براي اين امر از متدها و روشهاي اندازه‌گيري مناسب مي‌بايستي استفاده كرد. بنظر مديران مذكور حسابداري منابع انساني را بايستي از طريق صورتهاي مالي نيز افشاء كرد و بر روي توسعه و پيشرفت كشورها از طريق تاثير بر سيستم اطلاع‌رساني مديريت و ساير شاخص‌هاي توسعه تاثير عمده دارد.
پيشينة تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
چنگ و هسيو6( 1997)، در تحقيقي به بررسي رابطه على سرمايه انسا نى و رشد اقتصادى پرداخته اند، نتيجه مطالعه آنها نشان مى دهد که در ژاپن سرمايه انسانى عامل رشد اقتصادى است و همچنين رشد اقتصادى عامل رشد سرمايه انسانى بوده است يا به عبارت ديگر يک رابطه دو سويه بين اين دو متغير در ژاپن وجود دارد و سرمايه انسانى و رشد اقتصادى همديگر را تقويت مى کنند بايد گفت که در اين مطالعه از شاخص نسبى تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها به نيروى کار استفاده شده است.
ژاکوب و ديگران7 (1998)، اثر سرمايه انساني و تحقيق و توسعه را بر بهره وري بررسي نمودند. آنها تغييرات فناوري را در کشور هلند بررسي کردند. در اين پژوهش بهره وري کل عوامل توليد توسط سرمايه انساني ، انباشت R&D و اثر سرريز R&D توضيح داده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده ، آنها دريافتند که اولا سرمايه انساني به تنهايي نمي تواند رشد بهره وري کل عوامل توليد را توجيه نمايد و ثانيا R&D و اثر سرريز آن داراي اهميت بيشتري است. کشش بهره وري کل عوامل توليد نسبت به R&D برابر با 35/0 و در مورد اثر سرريز R&D داخلي 14/0 و براي اثر سرريز R&D خارجي 03/0 برآورد شده است. افزون بر اين ، نتايج به دست آمده نشان مي دهد که سرمايه انساني در فرآيند جذب و انتشار فناوري نقش مهمي دارد ، ولي نوآوري بيش از سرمايه انساني مي تواند در رشد اقتصادي نقش داشته باشد.
3-1 بيان مساله
سرمايه انساني يکي از مهمترين اجزاي سرمايه هاي فکري در سازمان ها است. زيرا منبع اصلي خلاقيت است. اين نوع دارايي ها دانشي ضمني در افراد سازمان است که يکي از عوامل حياتي تاثير گذار بر عملکرد هر سازماني است(کريمي،1388،99)8.
شايد منابع انساني ضروري ترين و حياتي ترين منبع فرآيند هاي سازمان باشد زيرا ايده هاي کارمندان است که به منابع مالي و فيزيکي شرکت به منظور خلق درآمدهاي مالي (بازده هاي مالي) که موجب بقاي شرکت مي شود تاثير مي گذارند.منابع انساني بر خلاف منابع فيزيکي و مالي در زمينه ي اقتصاد جهاني بي نظير و کم ياب هستند. همچنين آنها يک منبع بي نظير و منحصر به فرد از مزيت رقابتي را فراهم مي کنند(دنا چارلز والکر،2001،205) 9.
علي رغم اهميت سرمايه انساني از نظر تئوري ، تحقيقات تجربي اندکي در زمينه اهميت سرمايه انساني وجود دارد.اين تحقيق بر مبناي پايگاه دانش در صنعت رابطه ي سرمايه انساني با بهره وري ، سودآوري و ارزيابي بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار مي دهد. يعني ما در اين تحقيق از دو دسته صنعت استفاده مي کنيم يکي صنايعي که دانش بنيان هستند و دومي صنايعي که دانش بنيان نيستند. موضوع اصلي در اين تحقيق اين است که آيا افزايش ارزش سرمايه انساني شرکت باعث افزايش عملکرد شرکت مي گردد.
بنابراين ، موضوع اصلي خلق متغيري است که ارزش سرمايه ي انساني را اندازه گيري مي کند . چندين روش احتمالي براي اندازه گيري ارزش سرمايه انساني وجود دارد . يکي از روشهاي برآورد ارزش سرمايه انساني شرکت محاسبه ميانگين مزاياي پايان خدمت هر يک از کارکنان شرکت مي باشد(دنا چارلز والکر،2001،205) 10.
دومين روش هم محاسبه ميانگين هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکيک کارکنان بخش هاي توليدي مستقيم،غيرمستقيم و اداري و فروش شرکت مي باشد. بنابراين سوال تحقيق اين است که چه رابطه اي بين ارزش سرمايه انساني و بهره وري و سودآوري و ارزيابي سهام وجود دارد؟
4-1 چارچوب نظري تحقيق
پيشرفت سريع فناوري اطلاعات و ظهور شبكه‌ي جهان گستر وب،‌ طي ده سال گذشته تحولي در تمام جنبه هاي زندگي و فعاليت بشر ايجاد كرده است. اين نوآوري‌ها موجب گرديده است تا دسترسي فوري به منابع نامحدود دانش و اطلاعات فراهم شود. استفاده از فناوري اطلاعات نه تنها سبب كنترل مسووليت ها مي‌شود،‌بلكه سرعت انجام كارها و كارايي را با صرف مخارج كم تر بالا مي‌برد. امروز،‌همه مي دانند كه اينترنت و شبكه‌ي جهان گستر وب پيام آور ظهور دوره‌ي جديدي به نام ” عصر دانش” و وداع با عصر صنعتي است. در عصر صنعتي كه در دهه‌ي 1890 آغاز گرديد بر توليد و توزيع انبوه تاكيد مي‌شد. اما در عصر دانش،‌آنچه كه موجب موفقيت تجارت و صنعت مي‌شود،‌ دانش بشر است. اين دارايي نامشهود به عنوان سرمايه‌ي انساني،‌ حوزهِ حياتي ايجاد منفعت است. در عصر اطلاعات يا به طور دقيق‌تر در عصر دانش،‌ سرمايه‌انساني موضوعي با اهميت است (رضايي ،1388،256)11. از طرف ديگر هدف اصلي گزارشگري مالي، بيان تأثيرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي بر وضعيت و عملکرد واحد تجاري براي کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه براي اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است. بنابراين، تصميم گيري نقش محوري در تئوري حسابداري داشته است. بنابراين در اين تحقيق رابطه سرمايه انساني با شاخصهاي خلق ارزش از جمله بهره وري ، سودآوري و ارزش بازار را مورد بررسي قرار مي دهيم.
مدل تحليلي تحقيق
شاخص هايي که براي اندازه گيري ارزش سرمايه انساني در اين تحقيق استفاده کرديم يکي ميانگين مزاياي پايان خدمت کارکنان و دومي هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکيک کارکنان بخش هاي توليدي مستقيم،غيرمستقيم و اداري و فروش شرکت مي باشد.
اين تحقيق با توجه به تعداد متغيرهاي وابسته (بهره وري، سودآوري و ارزش بازار) داراي 3 مدل تحليلي به شرح زير است:
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy1 (شاخص بهره وري):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير ارائه مي شود:
(مدل1-1)
Y1 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه به شرح زير تعريف مي شود:
در اين تحقيق بر اساس تحقيق انجام شده (محمدرضايي،1389) چهار صنعت دارو، شيمي، الکترونيک و رايانه دانش بنيان تلقي مي شوندکه جمع کل شرکتهاي اين صنايع 74 شرکت مي باشد و چهار صنعت سيمان، کاشي و سراميک، لاستيک و پلاستيک، محصولات کاغذي صنايع غير دانش بنيان در نظر گرفته مي شود که جمع کل شرکتهاي اين صنايع 68 شرکت مي باشد که به شرکت حسب مورد که در صنايع دانش بنيان طبقه بندي گردد عدد يک و در غير اينصورت عدد صفر اختصاص داده مي شود.
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy2 (شاخص سودآوري):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير ارائه مي شود:
(مدل2-1)
Y2 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه مطابق قبل تعريف مي شود.
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy3 (ارزش بازار):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير ارائه مي شود:
(مدل3-1)
Y3 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه مطابق قبل تعريف مي شود.
5-1 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
به دليل اينکه منابع انساني ضروري ترين و حياتي ترين منبع فرآيندهاي سازمان است، لذا اهميت اين تحقيق، بر جسته کردن نقش ارزش سرمايه انساني بر بهره وري ، سودآوري سابداري منابع انساني در طول زمان وارد دوره جديدي شده است که از رشد و شتاب بسيار سريع برخوردار است و هر روز اطلاعاتي در زمينه نحوه کاربردي کردن حسابداري منابع انساني واحساس نياز به بکارگيري حسابداري منابع انساني، منتشر مي شود.
بارزترين جنبه حسابداري منابع انساني آن است که افراد بيش از گذشته مشغول يافتن کاربردهاي جديد آن در راه تکنولوژي سنجش و چارچوب نظري آن هستند. برخي اعتقاد دارند، حسابداري منابع انساني داراي چنان توانمندي است که قادر خواهد بود بر مفاهيم مديريت منابع انساني و فرهنگ سازماني تاثير قابل ملاحظه ي بگذارد و استان ها به عنوان منابع سازمان، باارزش تلقي شوند و از يک ارايه کننده خدمات محض در سازمان، در فرآيند تصميم گيري و بروز پيشنهادات نو، خلاق و اقدامات عملياتي نقش ايفا کنند. حسابداري منابع انساني به عنوان يک تکنولوژي اندازه گيري تلقي مي شود و مي تواند اثرات گسترده بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشد (ميرشکاري،1385،112)2.
2-6-2 استهلاک دارايي هاي انساني
دارايي هاي انسان پس از آنکه به عنوان سرمايه گذاري محسوب شدند، نکته مهم ديگر، تعيين آن بخش از مخارجي که متناسب با عمر مفيد سپري شده بايد در هر دوره مالي به عنوان هزينه شناسايي شود. اين فرآيند براي دارايي فيزيکي، استهلاک ناميده مي شود اگرچه دارايي هاي نامشهود عمر مفيد نامحدود دارند اما، از لحاظ حسابداري بايد طي عمر بر آوردي مستهلک شوند. دارايي هاي انساني نيز به عنوان دارايي نامشهود طي عمر مفيد برآوردي آنها، به هزينه تبديل مي شود که استهلاک دارايي انساني گويند. هدف اصلي از استهلاک دارايي هاي انساني رعايت اصل تطابق هزينه و در آمد در حسابداري مي باشد.
“دارايي هاي انساني بايد طي عمر مفيد خدمات دهي مورد انتظار برآوردي مستهلک شوند. عمر مفيد خدمات مورد انتظار دارايي هاي انساني ممکن است، معادل دوره اشتغال مورد انتطار فرد در سازمان باشد، به معادل دوره هايي تلقي شود که انتظار مي رود فرد پست معيني را در سازمان اشتغال نمايد، يا تابعي از وضعيت مورد انتطار مهارتهاي تکنولوژيکي خاص فرد باشد”(شيباني،1377، 80)1.
7-2 هزينه هاي منابع انساني
هزينه‌هاي منابع انساني از دو بخش هزينه‌ي اوليه وهزينه‌ي جاي‌گزيني تشكيل مي‌شود:
1) هزينه‌هاي اوليه: هزينه‌هاي اوليه منابع انساني كليه وجوهي هستند كه برا

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *