دانلود مقاله با موضوع حقوق و دستمزد، اثرات ثابت، نوع صنعت

پایان نامه  

B
خطاي استاندارد
ضرايب(Beta)
Tolerance
VIF
1
(Constant)
727.404
117.870
6.171
0.000
lnROA
2852.835
488.832
0.336
5.836
0.000
0.909
1.101
LNARZESHBAZAR
0.000
0.000
0.158-
2.742-
0.006
0.906
1.104
مزاياي پايان خدمت كاركنان
1.0398
0.000
0.082
0.886
0.376
0.354
2.827
هزينه حقوق ودستمزد مستقيم
1.8598-
0.000
0.117-
1.330-
0.185
0.387
2.583
هزينه حقوق ودستمزدغير مستقيم
8.7639-
0.000
0.075-
1.173-
0.242
0.731
1.369
هزينه حقوق ودستمزداداري و فروش
6.43610-
0.000
0.004-
0.068-
0.946
0.847
1.180
a. Dependent Variable: LNBAHREVARI
جدول 4-4آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل
Model
Dimension
Eigenvalue
Condition Index
Variance Proportions
(Constant)
lnROA
LNARZESHBAZAR
مزاياي پايان خدمت كاركنان
هزينه حقوق ودستمزد مستقيم
هزينه حقوق ودستمزدغير مستقيم
هزينه حقوق ودستمزداداري و فروش
1
1
3.375
1.000
0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
2
1.303
1.609
0.03
0.07
0.28
0.02
0.02
0.02
0.01
3
0.785
2.073
0.08
0.04
0.59
0.03
0.03
0.02
0.03
4
0.624
2.326
0.02
0.02
0.05
0.01
0.01
0.03
0.94
5
0.527
2.530
0.00
0.00
0.00
0.04
0.11
0.86
0.00
6
0.210
4.009
0.84
0.85
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
7
0.177
4.372
0.00
0.00
0.00
0.88
0.81
0.04
0.00
a. Dependent Variable: LNBAHREVARI
به عبارت ديگر مي توان گفت که بين متغيرها هم خطي وجود ندارد.
اين خروجي به ترتيب مقدار ويژه و شاخص وضعيت را نشان مي دهد در مقادير ويژه مقادير نزديک به صفر نشان مي دهد همبستگي داخلي پيش بيني زياد است همانطور که جدول بالا نشان مي دهد همبستگي داخلي بين دادها نزديک به صفر نيست در نتيجه هميستگي داخلي بين دادها زياد نيست.
شاخص وضعيت با مقدار بيشتر از 15 نشان دهنده احتمال هم خطي بين متغيرهاي مستقل مي باشد همانطور که جدول نشان مي دهد بين متغيرهاي مستقل تحقيق هم خطي وجود ندارد.
جدول 5-4آزمون ماتريس همبستگي بين متغيرها
4-4 آزمون ماتريس همبستگي بين متغير ها
بهره وري
سودآوري (Roa)
ارزش بازار
مزاياي پايان خدمت كاركنان
هزينه حقوق ودستمزد مستقيم
هزينه حقوق ودستمزد غير مستقيم
هزينه حقوق ودستمزداداري و فروش
LNBAHREVARI
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
300
lnROA
Pearson Correlation
**0.287
1
Sig. (2-tailed)
0.000
N
300
300
LNARZESHBAZAR
Pearson Correlation
0.054-
**0.289
1
Sig. (2-tailed)
0.355
0.000
N
300
300
300
مزاياي پايان خدمت كاركنان
Pearson Correlation
0.025-
0.040
0.070-
1
Sig. (2-tailed)
0.671
0.495
0.224
N
300
300
300
300
هزينه حقوق ودستمزد مستقيم
Pearson Correlation
0.062-
0.043
0.070-
**0.479
1
Sig. (2-tailed)
0.286
0.457
0.224
0.000
N
300
300
300
300
300
هزينه حقوق ودستمزد غير مستقيم
Pearson Correlation
0.067-
0.027
0.063-
**0.504
**0.430
1
Sig. (2-tailed)
0.249
0.646
0.273
0.000
0.000
N
300
300
300
300
300
300
هزينه حقوق ودستمزداداري و فروش
Pearson Correlation
0.006-
0.061
0.060-
**0.354
**0.339
**0.284
1
Sig. (2-tailed)
0.914
0.293
0.298
0.000
0.000
0.000
N
300
300
300
300
300
300
300
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
براي تفسير نتايج حاصل از همبستگي (r)، طبقه بندي هاي زير با توجه به مطالب مربوط به روش تحقيق و آمار در نظر گرفته خواهد شد (آذر- مومني1(1379) و رمضاني2 (1380))
اگر r بزرگتر از 90% باشد ، همبستگي زياد و عالي وجود دارد.
اگر r بين 90%-70% باشد، همبستگي بالايي وجود دارد.
اگر r بين 70%-40% باشد، همبستگي در حد متوسط وجود دارد.
اگر r کوچکتر از 40%-صفر باشد، همبستگي در حد ضعيف وجود دارد.
که به عنوان مثال مقدار عددي ضريب همبستگي متغيرهاي ياد شده تقريبا کمتر از 0.40 درصد مي باشدلذا مي توان گفت بين متغيرها همبستگي در حد ضعيف وجود دارد
5-4 آزمون فرضيات تحقيق
1-5-4 فرضيه اول
مدل تحقيق حاضر براي فرضيه اول به شرح زير است :
Y1 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
جدول 6-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه اول
متغيرها
نماد متغيرها
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
C
6.502951
0.094947
68.49016
0.0000
مزاياي پايان خدمت کارکنان
Employees’ termination benefits
3.5011-
1.7811
7.967907-
0.0503
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
Direct payroll cost
3.4011
2.1211
1.602465
0.1104
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
In Direct payroll cost
2.8811-
1.3511
2.124329-
0.0347
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
Selling and administrative employees’ payroll cost
9.2612-
5.2112
1.778448-
0.0766
نوع صنعت
DUMI
0.407609
0.092149
4.423388
0.0000
جدول7-4آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه اول
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين
واتسون
آماره آزمونf ليمر
اماره آزمون هاسمن
0.420381
0.259794
2.617777
0.000000
2.258259
0.0000
0.0025
جدول 6-4 نتايج براورد مدل ( Y1 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind) را براي کل شرکتها طي دوره 1384-1388 نشان مي دهد با توجه به اينکه دادهاي مورد تجزيه و تحليل از نوع دادههاي ترکيبي مي باشند ابتدا بايستي با استفاده از آزمون f ليمر و آزمون هاسمن نوع تخمين مدل مشخص شود .با توجه به اينکه مقدار p – value به دست آمده از آزمون ليمر برابر با 0.000 مي باشد ، فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از داده‌هاي تلفيقي(Pool) رد شده است. فرض مقابل که بيانگر استفاده از داده‌هاي تابلويي (Panel) مي‌باشد، تاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد). از آنجايي که p – value به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 0.0025 مي باشد فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از روش اثرات تصادفي رد شده است و فرض مقابل که بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد ). با توجه به جدول 6-4، سطح معناداري متغيرهاي هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم ، نوع صنعت ، مقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است و همچنين مزاياي پايان خدمت کارکنان، هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش در سطح 90 درصد اطمينان معنا دار است. مقدار آمارهt اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند، يعني رابطه مزاياي پايان خدمت کارکنان، هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم ، هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش با بهره وري منفي(معکوس) است. نتايج مندرج در جدول 7-4 نشان مي دهد که حدود 0.42 از تغييرات مربوط به بهره وري توسط متغير هاي مالي مربوط به منابع انساني توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده است.
جدول8-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS)
اجزاي مدل
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
6.500377
0.089538
72.59910
0.0000
مزاياي پايان خدمت کارکنان
2.9111-
1.4311
2.027785-
0.0435
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
2.9211
1.5711
1.865106
0.0632
هزينه حقوق و دسنمزد غير مستقيم
1.7511-
1.2411
1.409279-
0.1598
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
6.9812-
5.6612
1.232221-
0.2189
نوع صنعت
0.395297
0.100085
3.949614
0.0001
جدول9-4آزمون معني‌داري كل مدل
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين واتسون
0.062525
0.046362
3.868312
0.002076
1.551556
براي بررسي تاثير همزمان کليه متغيرهاي مالي مشروحه در فرضيات پيش گفته از الگوي رگرسيوني چند گانه به روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي(pls) استفاده شده است با توجه به جدول 8-4 ، سطح معناداري متغيرهاي مزاياي پايان حدمت کارکنان ، نوع صنعت ومقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است و همچنين هزينه حقوق و دستمزد مستقيم در سطح 90 درصد اطمينان معنا دار است با توجه به مقدار آماره t اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند يعني رابطه مزاياي پايان خدمت کارکنان ، هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش با بهره وري منفي (معکوس ) است. نتايج مندرج در جدول 9-4 حدودا 0.062525 از تغييرات مربوط به بهره وري اين متغير هاي مالي پيش گفته شده توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده تائيد مي کند. با توجه به آزمون هاسمن که در بالا گفته شد روش اثرات ثابت بهتر است.
در جدول 10-4 نتايج آزمون فرضيه تحقيق در دو گروه صنايع دانش بنيان و غير دانش بنيان را نشان مي دهد:
جدول 10-4 نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي موثر بر بهره وري صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان
متغير وابسته بهره وري
دانش افزار (تعداد نمونه 37 ) غير دانش افزار(تعداد نمونه 23 )
متغيرهاي مستقل
مدل اثرات ثابت( fe )
مدل اثرات ثابت( fe )
عرض از مبدا
**0.0270
**0.0048
مزاياي پايان خدمت کارکنان
0.2499
0.2728
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم و
0.1490
0.8600
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
0.3131
0.5085
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
0.6044
**0.0027
متغير تاخيري بهروري
**0.0000
**0.0048
آزمون ليمر
0.0000
0.0000
آزمون هاسمن
0.003
0.0000
ضريب تعيين ( R^2 )
0.710069
0.298387
آماره دوربين واتسن( DW )
1.664872
1.321091
احتمال آماره F
0.0000
0.0000
آماره F
87.18804
19.13792
*** معني داري ضريب در سطح 99 درصد اطمينان
** معني دار ي ضريب در سطح 95 درصد اطمينان
* معني داري ضريب در سطح 90 درصد اطمينان
جدول 10-4 نتايج براورد مدل (Y1 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind )را براي شرکتهاي نمونه طي دوره 1384-1388 نشان مي دهد با توجه به اينکه دادهاي مورد تجزيه و تحليل از نوع دادههاي ترکيبي مي باشند ابتدا بايستي با استفاده از آزمون f ليمر و آزمون هاسمن نوع تخمين مدل مشخص شود .با توجه به اينکه مقدار p – value به دست آمده از آزمون ليمر برابر با 0.000 مي باشد ، فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از داده‌هاي تلفيقي(Pool) رد شده است و فرض مقابل بيانگر استفاده از داده‌هاي تابلويي (Panel)مي‌باشد،تاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.00 مي باشد). از آنجايي که p – value به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 0.003 مي باشد فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از روش اثرات تصادفي رد شده است فرض مقابل بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي‌باشدتاييد شده است

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *