برچسب: حقوق جزا

Posted in حقوق

پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های …

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : قصد تبعی ( غیر مستقیم ) …

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق …

Posted in حقوق

پایان نامه ارشد حقوق جزا: روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های …

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق جزا: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

Posted in حقوق

پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب …