پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش از راه دور، استاد راهنما، استاندارد

پایان نامه  

عنوان:
بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها
استاد راهنما:
دکتر فرهاد سراجي
استاد مشاور:
دکتر سيد رسول عمادي
نگارش:
آتنا سيفي
شهريور 1393
تقديم به آن يگانه دوستي که
غم اين خفته چند خواب در چشم ترش مي شکند….
با سپاس بي کران از خانواده خوبم که گرماي مهر بي دريغشان در طي اين سال هاي دوري و صبوري،فرسنگ ها فاصله را در مي نورديد و در دامنه سرد الوند،نوازش گر وجودم مي گشت.
صميمانه ترين سپاس هايم از آن مهربان استادم جناب آقاي دکتر فرهاد سراجي که لطف ايشان به من محدود به رهنمايي اين رساله نبود. همچنين از جناب آقاي دکتر رسول عمادي استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر محمدرضا يوسف‌زاده و خانم دکتر مريم پورجمشيدي اساتيد محترم داور ، کمال تشکر را دارم.
دانشگاه بوعلي سينا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي
عنوان:
بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها
نام نويسنده: آتنا سيفي
نام استاد راهنما: دکتر فرهاد سراجي
نام استاد مشاور: دکتر سيد رسول عمادي
دانشكده: ادبيات و علوم انساني
گروه آموزشي: علوم تربيتي
رشته تحصيلي: برنامه ريزي درسي
مقطع تحصيلي:کارشناسي ارشد
تاريخ تصويب(پروپوزال): 22/3/1392
تاريخ دفاع: 22/6/1393
تعداد صفحات: 120
چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي از مهارت‌هاي يادگيري در محيط الکترونيکي و نقش آن در رضايت و موفقيت تحصيلي دانشجويان است. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانشجويان مراکز آموزش مجازي دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالي مهر البرز هستند که از طريق روش نمونه گيري طبقه اي و بر اساس جدول کرجسي و مورگان 338 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است و براي جمع آوري داده‌هاي مورد نياز از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگي يادگيري الکترونيکي و آزمون رضايت تحصيلي استفاده شده است. روايي محتوايي اين دو آزمون از طريق اعمال نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازي و پايايي آنها پس از اجراي آزمايشي با محاسبه آلفاي کرانباخ به ترتيب 84/0 و 87/0 محاسبه شد. همچنين براي سنجش موفقيت تحصيلي از معدل پيشرفت تحصيلي دانشجويان استفاده گرديد. تحليل يافته‌هاي اين پژوهش با استفاده از آزمون T، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام نشان داد که ميزان مهارت‌هاي دانشجويان در کار با رايانه و اينترنت، مهارت‌هاي ارتباطي، مهارت‌هاي شناختي و مهارت‌هاي فراشناختي بر اساس آزمون t در حد متوسط بوده است. همچنين رضايت تحصيلي آنها متوسط و پيشرفت تحصيلي در حد خوب بوده است. ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين مهارت‌هاي فراشناختي و شناختي با موفقيت تحصيلي به ترتيب 340/0+ و 148/0+ همبستگي وجود دارد. همچنين اين پژوهش نشان ميدهد که بين مهارت‌هاي فراشناختي و شناختي با رضايت تحصيلي به ترتيب 517/0+ و 224/0+ همبستگي وجود دارد و بين ساير متغيرها نظير مهارت‌هاي فناورانه و مهارت‌هاي ارتباطي با موفقيت و رضايت تحصيلي ارتباط قابل ملاحظه‌اي مشاهده نشد. سهم مهارت‌هاي فراشناختي در پيش بيني موفقيت تحصيلي دانشجويان 8/32 درصد و سهم مهارت‌هاي شناختي 5/11 درصد ميباشد. همچنين سهم مهارت‌هاي فراشناختي در پيش‌بيني رضايت تحصيلي دانشجويان 50 درصد و سهم مهارت‌هاي شناختي 5/17 درصد مي‌باشد.
واژههاي کليدي: مهارت، يادگيرنده الکترونيکي، آموزش مجازي، رضايت، موفقيت تحصيلي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
1مقدمه. ….Error! Bookmark not defined.
1-1 بيان مساله Error! Bookmark not defined.
1-2 ضرورت انجام پژوهش Error! Bookmark not defined.
1-3 اهداف پژوهش 7
1-4 سوال هاي و فرضيه‌هاي پژوهش Error! Bookmark not defined.
1-5 تعريف مفهومي اصطلاحات پژوهش 8
1-6 تعريف عملياتي اصطلاحات پژوهشي 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه‌ي پژوهش
2 مقدمه 12
2-1 فناوري اطلاعات و ارتباطات 12
2-2 تعامل در آموزش از راه دور Error! Bookmark not defined.
2-2-1 تعامل استاد – دانشجو……………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو……………………………………………………………………………………………… 14
2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-4 تعامل استاد – محتوا……………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-5تعامل استاد-استاد……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-6تعامل محتوا-محتوا………………………………………………………………………………………………………. 15
2- 3 مراحل تکامل فناوري آموزشي …………16
2-3-1 فناوري توزيعي ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-2 فناوري اشتراکي………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-3-3 فناوري تعاملي……………………………………………………………………………………………………………. 17
2-4 نظريه‌هاي مورد استفاده در فناوري آموزشي 18
2-4-1 نظريه رفتارگرايي………………………………………………………………………………………………………… 18
2-4-2 نظري? شناخت گرايي…………………………………………………………………………………………………… 19
2-4-3 نظري? سازنده گرايان……………………………………………………………………………………………………. 19
2-5 دسته‌بندي آموزش الکترونيکي 20
2-5-1 يادگيري شخصي………………………………………………………………………………………………………… 20
2-5-2 يادگيري جمعي…………………………………………………………………………………………………………… 21
2-5-3 کلاس‌هاي مجازي………………………………………………………………………………………………………. 21
2-6 آموزش از راه دور 21
2-6-1 نسلهاي آموزش از راه دور…………………………………………………………………………………………… 22
2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24
2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-2 تاريخچه آموزش از راه دور در ايران……………………………………………………………………………… 25
2-7 آموزش مجازي 25
2-7-1 شيوه‌هاي آموزش مجازي…………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1-1 آموزش فاصله‌اي……………………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-2 آموزش الکتروني…………………………………………………………………………………………………….28
2-7-1-3 پخش شبکه‌اي تعاملي……………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-4 پخش شبکه‌اي زنده…………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-5 همايش‌هاي روي خط……………………………………………………………………………………………..29
2-7-1-6 آموزش آن‌لاين………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-7 پخش شبکه‌اي……………………………………………………………………………………………………….29
2-7-1-8 هم انديشي مجازي…………………………………………………………………………………………………29
2-7-2 عناصر آموزش مجازي………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-1 هدف‌هاي برنامه درسي…………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-2 فعاليت‌هاي يادگيري………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-3 مواد و منابع يادگيري……………………………………………………………………………………………….31
2-7-2-4 محتواي الکترونيکي…………………………………………………………………………………………………31
2-7-2-4-1 استانداردهاي محتواي الکترونيکي…………………………………………………………………………32
2-7-2-4-2 بررسي استانداردهاي آموزش و فراگيري الکترونيکي……………………………………………….33
2-7-2-5 سامانه مديريت يادگيري…………………………………………………………………………………………..35
2-7-2-6 نقش معلم در محيط‌هاي يادگيري الکترونيکي……………………………………………………………..35
2-7-2-7 مهارت‌هاي موردنياز يادگيرنده الکترونيکي………………………………………………………………….37
2-7-2-7-1

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *