پایان نامه جرایم سازمان یافته

ژانویه 18, 2019 0 By 92
پایان نامه  

……………………………..86
مبحث پنجم: امنیت و امنیتگرایی……………………………………………………………………87
گفتار اول: مفهوم شناسی امنیت……………………………………………………………………….89
گفتار دوم: جایگاه امنیت………………………………………………………………………………..90
بند اول: امنیت چون هدف…………………………………………………………………………….91
بند دوم: امنیت چون ابزار…………………………………………………………………………….92
بند سوم: امنیت چون گفتمان…………………………………………………………………………92
گفتار سوم: مبانی رویکرد امنیتگرا………………………………………………………………….94
بند اول: تأمین آسایش خاطر شهروندان…………………………………………………………..95
بند دوم: ثبات سیاسی و استقلال کشور…………………………………………………………..97
بند سوم: دشواریهای کشف جرم………………………………………………………………….98
گفتار چهارم: چالش بین امنیت و حقوق بشر……………………………………………………99
گفتار پنجم: رویکرد امنیت گرا در مبارزه با جرایم سازمان یافته…………………………101
گفتار ششم: دکترین امنیت انسانی………………………………………………………………….106
بند اول: مفهوم امنیت انسانی……………………………………………………………………….106
بند دوم: مؤلفههای دکترین امنیت انسانی………………………………………………………106
الف:امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………….106
ب: امنیت غذایی………………………………………………………………………………………106
ج: امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………108
د:امنیت شخصی……………………………………………………………………………………….108
ه: امنیت سیاسی………………………………………………………………………………………..109
و: امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………….109

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته……………………..109
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………114
بخش دوم: جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع……………………………121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………121
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………………..121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………122
مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل……………………………………………………………….122
گفتار اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………122
بند اول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین………………………………………………………………….122
بند دوم: معاهدات بینالمللی؛ کنوانسیون پالرمو………………………………………………124
گفتار دوم: اسناد منطقهای……………………………………………………………………………..125
بند اول: اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………125
بند دوم: سازمان همکاری اقتصادی(اکو) ………………………………………………………126
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………127
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی……………………………………………………………….129
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………129
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129
مبحث اول: پولشویی………………………………………………………………………………………129
گفتار اول: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………129
گفتار دوم: مراحل پولشویی………………………………………………………………………….131
بند اول: جایگذاری…………………………………………………………………………………..132
بند دوم: لایهچینی………………………………………………………………………………………132
بند سوم: یکپارچهسازی………………………………………………………………………………133
گفتار سوم: پولشویی از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………..134
گفتار چهارم: پولشویی از منظر کنوانسیون 1988 وین………………………………………136
مبحث دوم: فساد………………………………………………………………………………………….136
گفتار اول: مفهوم فساد…………………………………………………………………………………136
گفتار دوم: فساد از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………………139
گفتار سوم: فساد از منظر کنوانسیون مقابله با فساد2003(مریدا) ………………………..140
مبحث سوم: قاچاق………………………………………………………………………………………142
گفتار اول: مفهوم قاچاق………………………………………………………………………………142

گفتار دوم: انواع قاچاق………………………………………………………………………………..143
بند اول: قاچاق مواد مخدر………………………………………………………………………….143
الف:قاچاق مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988(وین) …………………………………144
ب: قاچاق مواد مخدر از منظر دیگر اسناد بینالمللی……………………………………..147
بند دوم: قاچاق انسان…………………………………………………………………………………148
الف: قاچاق انسان از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو…………………………..152
ب:قاچاق مهاجران از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو………………………….149
بند سوم: قاچاق اسلحه……………………………………………………………………………….154
مبحث چهارم: تروریسم………………………………………………………………………………..157
گفتار اول: وجوه اشتراک تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………158
گفتار دوم: وجوه افتراق تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………..159
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161
فصل دوم: منابع بینالمللی……………………………………………………………………….162
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………163
مبحث اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………..163
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی 2000………..163
بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………….163
بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………166
الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………166
جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….167
ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..169
ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….172
صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….173
همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………177
همکاریهای بینالمللی جهت مصادره…………………………………………………………..178
استرداد………………………………………………………………………………………………………179
انتقال رسیدگیهای کیفری……………………………………………………………………………181
انتقال اشخاص محکوم………………………………………………………………………………..182
ج: تدابیر پلیسی………………………………………………………………………………………..182
اقدامات ویژه پلیسی……………………………………………………………………………………182
همکاریهای بینالمللی پلیسی………………………………………………………………………185
د: تدابیر جرم شناختی……………………………………………………………………………….187
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988………………………………………………………………………………………………………191
بند اول: تدابیر تقنینی…………………………………………………………………………………192
بند دوم: تدابیر قضایی و پلیسی……………………………………………………………………193
بند سوم: تدابیر اجرایی……………………………………………………………………………….194
مبحث دوم: اسناد منطقهای…………………………………………………………………………….194
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ……………………………………….195
بند اول: طرح اقدام اکو……………………………………………………………………………….195
الف: اقدامات در سطح داخلی…………………………………………………………………….196
ب: اقدامات در سطح منطقهای……………………………………………………………………197
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو 2001…………………………………………199
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………201
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی…………………………………………………………….202
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی……………………………………………………………202
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی………….203
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………….204
بخش سوم: چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….207
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………208
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری…….211
مقدمه……………………………………………………………………………………………211
مبحث اول: رویکرد سخت گیری کیفری……………………………………………………………213
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری…………………………………………………………….214
مبحث سوم: کرامت