پایان نامه درباره اندازه گیری، موسیقی درمانی، کاهش اضطراب

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

اضطراب نیز در طول تعویض پانسمان در گروه مداخله به طور قابل توجهی کاهش یافت(27).
در مورد آروماتراپی نیز مطالعات متعددی مطرح است.
در مطالعه ای که Gaye Kyle و همکارانش ( 2006 ) در دانشگاه Thames Valley بر روی تاثیر آروماتراپی روی کاهش سطح اضطراب انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آروماتراپی از نظر آماری بطور قابل توجهی اضطراب را کاهش می دهد (31).
در مطالعه ای که در دانشگاه نیویورک Jung T.Kim و Christine J.Ren و همکارانش ( 2008 ) بر روی تاثیر آروماتراپی در کاهش مصرف اپیویید بعد از بیهوشی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آروماتراپی بطور معنی داری میزان استفاده از اپیویید را بعد از بیهوشی کاهش می دهد (32).
اما همین مطالعات نیز به دلایل متعدد قابل اطمینان نیستند. بررسی مطالعات وارد شده در مرور سیستماتیک Cooke و Ernest ، حاکی از این است که آروماتراپی اثر ضد اضطراب خفیف و گذرایی دارد ولی طبق نظر همین محققین نتایج تاثیر آروماتراپی بر روی اضطراب و درد بیماران جای بحث داشته و میزان اطمینان به نتایج قوی نیست و علت آن را عدم اندازه گیری مناسب و اندازه حجم نمونه پایین مطرح نموده اند (33)، لذا توصیه اکید به انجام مطالعات بیشتر شده است.
خلاصه آنکه در خصوص تاثیر موسیقی بر روی درد بیماران جراحی، علی رغم مطرح بودن اثرات مفید آن بر روی اضطراب، درد و …. در مرور سیستماتیک انجام گرفته توسط کوله و لوبیوندو- وود ( 2009 ) این سوالات بدون پاسخ بوده است که آیا موسیقی خاصی می تواند بهتر از سایر انواع باشد و همین طور این مسئله که مدت زمان مطلوب و دوز مداخله موسیقی چیست ؟ (27).
با توجه به مباحث مطرح شده، اجرای این مطالعه با یک نوع موسیقی اختصاصی و همین طور درخصوص آروماتراپی با یک مطالعه قویتر و مقایسه کارآرایی این دو روش جهت دسترسی به روش موثرتر و راحت تر، و همچنین به علت نیاز به مطالعات بیشتر در این مورد، پژوهشگران بر آن شدند به مقایسه تاثیر آروماتراپی و موسیقی درمانی بر روی اضطراب و درد بیماران کوله سیستکتومی بپردازند.
2-1 اهداف پژوهش
1-2-1 هدف کلی
تاثیر دو روش موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران کوله سیستکتومی
2-2-1 اهداف اختصاصی
1) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه موسیقی 8 و 16 ساعت پس از جراحی
2) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه رایحه درمانی 8 و 16 ساعت پس از جراحی
3) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل 8 و 16 ساعت پس از جراحی
4) تعیین و مقایسه اختلاف میانگین نمرات درد و اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروههای مورد مطالعه (موسیقی درمانی، رایحه درمانی) و کنترل 8 و 16 ساعت پس از جراحی
هدف کاربردی
امید است نتایج این مطالعه بتواند با روشهای غیر دارویی پرستاری همچون (موسیقی و رایحه درمانی) که بدون عارضه جانبی می باشند، جهت کاهش اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی عمومی که فشار جسمانی ، روانی و عاطفی را برای برای بیماران تحمیل می کند و منجر به تحمیل هزینه اضافی جهت درمان و مراقبت می شود، موثر واقع شود.
فرضیات پژوهش
1) اضطراب بیماران گروه مداخله (موسیقی و رایحه درمانی ) با گروه کنترل متفاوت است.
2) درد بیماران گروه مداخله (موسیقی و رایحه درمانی ) با گروه کنترل متفاوت است.
پیش فرض های پژوهش
رایحه درمانی با اسانس روغنی در کاهش سطح اضطراب و تسکین درد بیماران جراحی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد (34).
از رایحه درمانی برای تسکین درد، اضطراب، افسردگی، بی خوابی، خستگی و آسم استفاده می شود (34, 35).
موسیقی با انحراف حواس و کاهش تمرکز بیمار باعث کاهش احساس درد و اضطراب بیمار می گردد (36).
طب مکمل و جایگزین برای بیماری های شایعی نظیر مشکلات کمر، سردرد، اضطراب و افسردگی استفاده میشود (37).
تعریف واژه ها
اضطراب
تعریف نظری:
اضطراب عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت ذهنی مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بیقراری همراه است (38).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه جهت سنجش اضطراب از مقياس سنجش ديداري VAS که به شكل یک نمودار 10 سانتيمتري است استفاده شد. که یکطرف آن عبارت بدون اضطراب و طرف دیگر آن عبارت اضطراب شدید نوشته شده است. برای اندازه گیری اضطراب با این ابزار، ضمن نشان دادن آن به بیمار از وی خواسته شد اضطرابی را که احساس می کند با نشان دادن اعداد روی مقیاس که در دامنه 0 تا 10 می باشند مشخص کند. اضطراب پایه بیماران، ساعت 9 شب قبل از عمل جراحی اندازه گیری و ثبت شد. در ضمن صحت و دقت ابزار ارزشیابی VAS جهت سنجش درد و اضطراب توسط محسنی و همکاران ( 1391) مورد تایید قرار گرفته و بعد از آن در داخل کشور در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.
درد
تعریف نظری:
درد یک تجربه ناخوشایند حسی و عاطفی است که در اثر یک صدمه بافتی واقعی یا بالقوه ایجاد می شود (34).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه جهت سنجش درد از مقياس سنجش ديداري VAS که به شكل یک نمودار 10 سانتيمتري است استفاده شد. که یکطرف آن عبارت بدون درد و طرف دیگر آن عبارت درد شدید نوشته شده است. برای اندازه گیری درد با این ابزار، ضمن نشان دادن آن به بیمار از وی خواسته شد شدت دردی را که احساس می کند با نشان دادن اعداد روی مقیاس که در دامنه 0 تا 10 می باشند مشخص کند. درد پایه بیماران بعد از عمل و قبل از انجام مداخلات، اندازه گیری و ثبت شد. در ضمن صحت و دقت ابزار ارزشیابی VAS جهت سنجش درد و اضطراب توسط محسنی و همکاران ( 1391) مورد تایید قرار گرفته و بعد از آن که در داخل کشور در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.
رایحه درمانی
تعریف نظری:
رایحه درمانی یعنی استفاده از روغن های ضروری کنسانتره شده از انواع مختلف گیاهان، گلها (اسانس گل محمدی و …) و سایر قسمت های گیاهان(گل و میوه) جهت درمان انواع مختلف بیماریها است (39).
تعریف عملیاتی:
در این مطالعه ده قطره گلاب با غلظت 12درصد (شرکت درین گلاب کاشان- پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت : 5333) به نسبت یک دهم رقیق شده با آب مقطر، با استفاده از قطره چکان در کف دست بیمار چکانده و توصیه شد که پس از مالیدن کف دست ها بهم، دست ها را در فاصله دو و نیم تا پنج سانتی متری بینی نگه داشته و به مدت سه دقیقه استشمام نماید. که این مداخله 8 و 16 ساعت پس از انجام عمل جراحی در حالی که نیم ساعت از زمان انجام مداخله گذشته بود با استفاده از مقیاس VAS درد و اضطراب بیماران اندازه گیری و ثبت شد.
موسیقی درمانی
تعریف نظری:
موسیقی درمانی روشی است که در آن موسیقی اثرات خود را از طریق هماهنگی ریتم های مختلف بدن اعمال کرده و تنظیم و تعدیل پاسخ های فیزیولوژیکی را به روشهای مختلف اتجام می دهد (40).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور از موسیقی درمانی، پخش موزیک صدای طبیعت (آب، پرندگان) است که بیماران از طريق هدفن نوع مارشال 8 و 16 ساعت پس از عمل جراحی به مدت 30-15 دقیقه سمع و زمانی که نیم ساعت از زمان انجام مداخله گذشت با استفاده از مقیاس VAS درد و اضطراب بیماران اندازه گیری و ثبت شد .
جراحی عمومی
تعریف نظری: جراحی تغییر عمدی در ساختمان های آناتومیکی بدن به منظور ایجاد راحتی ، تسکین و یا رفع فرایندهای پاتولوژیک و ترمیم آسیب های تروماتیک است (41).
تعریف عملیاتی:کلیه بیماران دارای پرونده بیمارستانی آماده برای عمل جراحی کوله سیستکتومی
فصل دوم:
چهارچوب پژوهش و مروری بر متون
چهارچوب پنداشتی پژوهش
این فصل از دو قسمت چهار چوب پنداشتی و مروری بر مطالعات تشکیل شده است. چهارچوب پنداشتی پژوهش بر اساس دانستنی های موجود در مورد عنوان پژوهش به نگارش در آمده است. چهارچوب پنداشتی این پایان نامه بر اساس مفهوم طب مکمل و جایگزین می‏باشد که در قالب آن از موسيقي و رایحه درمانی و تاثیر این روش ها بر اضطراب و درد ناشی از عمل جراحی در مردان و زنان تحت جراحی عمومی بحث شده است.
طب مکمل و جایگزین
درمانهای طب مکمل و جایگزین، شامل مجموعه اعمال و عقایدی است که توسط بیماران برای پیشگیری و درمان بیماری ها و یا بالا بردن سطح سلامتی و بهتر شدن وضعیت کلی در کنار درمان های مرسوم بکار می روند (42).
درمان با طب جايگزين روز به روز مقبوليت بيشتري پيدا مي كند و تخمين زده مي شود كه از هر سه نفر، يك نفر در طول عمر خود از اين درمان ها براي بيماري هاي شايعي نظير مشكلات كمر، سردرد، اضطراب و افسردگي استفاده مي كند. بسياري از پرستاران و پزشكان اطلاع زيادي در مورد اين طب نداشته و يا اعتقادي به آن ندارند و در مقابل بسياري از پزشكان و حتي غيرپزشكان از اين روش در درمان بيماريها سود مي جويند. بنابراين علاوه بر استقبال مردم از اين روشها، اطلاعات و نگرش پرستاران و پزشكان به اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است. نیاز به استانداردسازی طب مکمل امری ضروری هست زیرا تقاضا برای استفاده از طب مکمل رو به افزایش است (37).
براي پیشگیری و درمان درد و اضطراب روش هاي مختلفی وجود دارد که به طور کلی می توان آن را به روش دارویی و غیر دارویی تقسیم کرد:
رويكرد غيردارويي شامل انجام يك رشته فعاليتهاي خلاق توسط بيمار يا مراقب وي(پرستار) است كه بدون ايجاد خطر، درد و اضطراب بيمار را كاهش داده يا آن را قابل تحمل مي سازد.
تحقیقات نشان داده که استفاده از روش های غیردارویی ذهنی و شناختی مثل موسیقی و رایحه درمانی بطور موثری درد و اضطراب ناشی از اقدامات تهاجمی دردناک را کاهش می دهد (43). پایه انحراف فکر بر این اساس هست که اگر تشکیلات مشبک در ساقه مغز تحریکات حسی کافی و متنوعی دریافت کند، می تواند به صورت انتخابی از انتقال احساساتی نظیر درد جلوگیری کرده و آن را نادیده بگیرد (44). پرستاران اغلب اوقات تدابیری را برای اضطراب و تسکین درد بکار می برند، ولی در زمینه معتبر ساختن این اقدامات پژوهش های زیادی انجام نشده است، لذا لازم است پژوهش درباره تاثیر مداخلات خاص پرستاری بر کاهش اضطراب و درد در اولویت برنامه های تحقیقی قرار داده شود.
یکی از این روش ها موسیقی و رایحه درمانی است که به عنوان قسمتی از پرستاري در بسیاري از کشورها مانند سوئیس، آلمان، انگلستان، کانادا و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.
بطور معمول تکیه گاه اصلی درمان اضطراب و درد، استفاده از داروهای ضد اضطراب و ضد درد می باشد. اما این داروها در همه بیماران تحت جراحی عمومی موثر نیستند، بعلاوه، اغلب اثرات جانبی ناخواسته ایجاد کرده و در ضمن موجب افزایش هزینه‏های درمان می‏گردد. بنابراین استفاده از روش‏های غیر دارویی بطور توام با روش‏های دارویی سبب کم شدن اضطراب و درد می‏شود (45).
اخيرا تمايل زيادي به مداخلات غيردارويي جهت کاهش اضطراب و تسكين درد ناشي ازپروسیجر ها ايجاد شده است. مداخله از طريق موسيقي و رایحه درمانی، يكي از چندين روش مراقبت محيطي است كه در آن پرستاران محيط را تغيير می دهند تا باعث بهبود سلامت و احساس خوب بودن شوند (46).
امروزه، روشهای غيردارويي تسكين درد و اضطراب، توجه نظام های پرستاری را به خود جلب كرده است و بيماران نيز به استفاده از اين روش ها تمایل نشان مي دهند. همچنین اين نوع مداخلات مؤثر، ساده و كم خطر مي باشند و به رعایت زمان خاص و مصرف تجهيزات پرهزینه نیاز ندارند. علاوه بر آن، عوارضي كه در اثر مصرف