دانلود مقاله با موضوع اثرات ثابت، عملکرد شرکت، عوامل موثر

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

صنايع دانش بنيان تاثير بيشتري بر عملکرد در سطح همه متغيرهاي تحقيق دارد. بنابراين در کل مي توان نتيجه گرفت که نيروي کار توليد يکي از مهم ترين عناصر خلق ارزش به خصوص در شرکت هاي دانش بنيان مي باشد.
4-5 محدوديت هاي تحقيق
براي روشن شدن بيشتر عوامل موثر بر عملكرد ارزش سرمايه انساني به شواهد بيشتري قبل از تعميم هرگونه نتايج لازم است علاوه براين آزمون تجربي فقط براي شرکتهاي دانش بنيان و غير بنيان در دوره 1388تا1384انجام شده است از اين رو نتايج حاصل از اين مطالعه را نمي توان به فراتر از اين گروه ويا به دوره مطالعه متفاوت تعميم داد.
5-5 پيشنهادات تحقيق
1-5-5 پيشنهادات برخاسته از تحقيق
از آنجايي که در اين تحقيق بين سود آوري و عملکرد سرمايه انساني رابطه معني داري يافت نشده است براي محاسبه سودآوري پيشنهاد مي گردد از شاخصهاي ديگري استفاده شود. ضمنا دلايل احتمالي رد فرضيه بررسي گردد.
با توجه به عدم تاثير نسبت سرمايه انساني بر “ُسودآوري ” در روش تحقيق تابلويي به نظر ميرسد بيشتر كارامدي شرکت ها از عملكرد بهتر كاركنان(سرمايه انساني) نيست ، بنابراين بايد دلايل احتمالي سودآور بودن شرکت ها بررسي گردد.
2-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي تحقيق
اندازه گيري سرمايه فكري در شرکت هاي دانش محور و بررسي رابطه آن با عملکرد شرکت
بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني و ساير شاخص هاي عملكرد مالي شركت ها
بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انساني و شاخص هاي عملكرد غير مالي شركت ها
همچنين پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي از ساير متغيرهاي سرمايه انساني استفاده گردد.
پيوست ها
روش اثرات ثابت
Dependent Variable: LNBAHREVARI
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/14/11 Time: 22:41
Sample: 1 300
Periods included: 5
Cross-sections included: 60
Total panel (unbalanced) observations: 296
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
6.502951
0.094947
68.49016
0.0000
MAZAYA_KARKONAN
-3.50E-11
1.78E-11
-1.967907
0.0503
COST_HOGHOG_MOSTAGHIM
3.40E-11
2.12E-11
1.602465
0.1104
COST__KHIR_HOGHOG_MOSTAG
-2.88E-11
1.35E-11
-2.124329
0.0347
COST_HOGHOG_EDARI_VA_FRO
-9.26E-12
5.21E-12
-1.778448
0.0766
DUMI
0.407609
0.092149
4.423388
0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
0.420381
Mean dependent var
8.930165
Adjusted R-squared
0.259794
S.D. dependent var
4.442530
S.E. of regression
0.704852
Sum squared resid
114.7646
F-statistic
2.617777
Durbin-Watson stat
2.258529
Prob(F-statistic)
0.000000
Unweighted Statistics
R-squared
0.307226
Mean dependent var
6.739054
Sum squared resid
118.0551
Durbin-Watson stat
2.116967
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
2.379065
(59,231)
0.0000
Correlated Random Effects – Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
9.169380
5
مد
روش اثرات تصادفي
Dependent Variable: LNBAHREVARI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/14/11 Time: 22:44
Sample: 1 300
Periods included: 5
Cross-sections included: 60
Total panel (unbalanced) observations: 296
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
6.500377
0.089538
72.59910
0.0000
MAZAYA_KARKONAN
-2.91E-11
1.43E-11
-2.027785
0.0435
COST_HOGHOG_MOSTAGHIM
2.92E-11
1.57E-11
1.865106
0.0632
COST__KHIR_HOGHOG_MOSTAG
-1.75E-11
1.24E-11
-1.409279
0.1598
COST_HOGHOG_EDARI_VA_FRO
-6.98E-12
5.66E-12
-1.232221
0.2189
DUMI
0.395297
0.100085
3.949614
0.0001
Effects Specification
S.D.
Rho
Cross-section random
0.200972
0.0738
Idiosyncratic random
0.712129
0.9262
Weighted Statistics
R-squared
0.062525
Mean dependent var
5.705356
Adjusted R-squared
0.046362
S.D. dependent var
0.737404
S.E. of regression
0.717383
Sum squared resid
149.2452
F-statistic
3.868312
Durbin-Watson stat
1.675944
Prob(F-statistic)
0.002076
Unweighted Statistics
R-squared
0.053983
Mean dependent var
6.739054
Sum squared resid
161.2102
Durbin-Watson stat
1.551556
مدل دوم
روش اثرات ثابت
Dependent Variable: LNROA
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/14/11 Time: 22:48
Sample: 1 300
Periods included: 5
Cross-sections included: 60
Total panel (unbalanced) observations: 296
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-1.926079
0.019735
-97.59535
0.0000
MAZAYA_KARKONAN
-3.21E-12
5.78E-12
-0.554401
0.5798
COST_HOGHOG_MOSTAGHIM
7.34E-12
5.97E-12
1.229699
0.0201
COST__KHIR_HOGHOG_MOSTAG
1.99E-12
3.96E-12
2.502937
0.6155
COST_HOGHOG_EDARI_VA_FRO
1.32E-12
1.28E-12
1.030811
0.3037
DUMI
0.068480
0.038553
1.776229
0.0770
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
0.941316
Mean dependent var
-4.036991
Adjusted R-squared
0.925057
S.D. dependent var
3.406172
S.E. of regression
0.480099
Sum squared resid
53.24441
F-statistic
57.89571
Durbin-Watson stat
1.905505
Prob(F-statistic)
0.000000
Unweighted Statistics
R-squared
0.651161
Mean dependent var
-1.857534
Sum squared resid
54.55880
Durbin-Watson stat
2.109717
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
60.980342
(59,231)
0.0000
روش اثرات تصادفي
Dependent Variable: LNROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/14/11 Time: 22:50
Sample: 1 300
Periods included: 4
Cross-sections included: 60
Total panel (unbalanced) observations: 236
Swamy and Arora estimator of component variances
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.763004
0.295434
-2.582657
0.0104
MAZAYA_KARKONAN
-6.00E-12
6.36E-12
-0.942871
0.3467
COST_HOGHOG_MOSTAGHIM
5.98E-12
8.62E-12
0.694103
0.4883
COST__KHIR_HOGHOG_MOSTAG
-4.35E-12
2.53E-12
-1.719267
0.0869
COST_HOGHOG_EDARI_VA_FRO
-1.40E-12
1.94E-12
-0.722236
0.4709
DUMI
0.146769
0.120876
1.214204
0.2259
LNROA(-1)
0.639883
0.106919
5.984770
0.0000
Effects Specification
S.D.
Rho
Cross-section random
0.000000
0.0000
Idiosyncratic random
0.485835
1.0000
Weighted Statistics
R-squared
0.412189
Mean dependent var
-1.858983
Adjusted R-squared
0.396788
S.D. dependent var
0.749624
S.E. of regression
0.582209
Sum squared resid
77.62344
F-statistic
26.76353
Durbin-Watson stat
1.983510
Prob(F-statistic)
0.000000
Unweighted Statistics
R-squared
0.412189
Mean dependent var
-1.858983
Sum squared resid
77.62344
Durbin-Watson stat
1.983510
Correlated Random Effects – Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
Cross-section random
127.156728
6
0.0000
مدل سوم
روش اثرات ثابت
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/14/11 Time: 22:55
Sample: 1 300
Periods included: 5
Cross-sections included: 60
Total panel (unbalanced) observations: 296
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
14.26360
0.211404
67.47083
0.0000
MAZAYA_KARKONAN
1.17E-10
4.12E-11
2.832671
0.0050
COST_HOGHOG_MOSTAGHIM
2.62E-10
6.79E-11
3.860897
0.0001
COST__KHIR_HOGHOG_MOSTAG
-2.11E-10
4.28E-11
-4.919691
0.0000
COST_HOGHOG_EDARI_VA_FRO
-9.82E-12
1.00E-11
-0.978674
0.3288
DUMI
0.207661
0.130858
1.586920
0.0139
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
0.985238
Mean dependent var
47.91196
Adjusted R-squared
0.981148
S.D. dependent