پایان نامه با واژگان کلیدی مهارت نوشتار، آزمون و خطا، استاندارد

پایان نامه  

بيست و يک مي‌باشد که از جمله اين مهارتها آمادگي يادگيري خود راهبر است. مزاياي استفاده از خود راهبري در يادگيري عبارتند از: افزايش انتخاب، اعتماد به نفس، انگيزه و توسعه مهارت‌هاي لازم براي يادگيري مادام‌العمر. در فرايند يادگيري خود راهبر فراگيران بايد به گسترش توانايي‌هايشان در ارزيابي کمبودهاي دانش خود تشويق شوند و سپس با جستجو در منابع مرتبط به کمبودهاي دانش خود رسيدگي کنند. آن‌ها ممکن است از دانش خود، از منابع دردسترس و يا قضاوت آگاهانه براي انتخاب راه‌حل‌هاي مشکل استفاده کنند. يادگيري خودراهبري به صورت درجه‌اي از برخورداري فرد از نگرش‌ها، توانايي‌ها و ويژگي‌هاي شخصيتي که براي يادگيري خودراهبر لازم است تعريف مي‌شود(کارشکي، محمدزاده قصر، تقي زاده کرمان، گراوند، 1391).
يادگيري خودراهبر داراي چهار زيرمجموعه است که براي کسب شايستگي‌هاي لازم در هدايت آموزشي خود بايد شامل : مهارت در تشخيص نيازهاي يادگيري، تدوين اهداف آموزشي، شناسايي منابع انساني و مادي براي يادگيري و ارزيابي نتايج آموزش ‌باشند(بايلي و کارد78، 2009). خودراهبري با قابليت‌هاي برانگيزاننده تکنولوژي اطلاعات ، براي همگان زمينه خود‌آموزي را فراهم مي‌کند که اين فرآيند براي فراگيران نيز فراهم مي‌گردد. در فرهنگ خودراهبري ، فراگير شخصاً زمان مناسب يادگيري را انتخاب مي‌کند، هزينه‌ها و مزاياي روش‌هاي مختلف را ارزيابي و با اهداف خود مقايسه مي‌کند(محمدي،435:1386).
2-7-2-7-13 مسئوليت پذيري
آموزش مجازي وسايلي را در اختيار يادگيرنده مي‌گذارد که به تقويت مسئوليت پذيري يادگيرنده کمک مي‌کند. مسئوليت پذيري شامل تعيين اهداف و معيارهاي شخصي يادگيرنده مي‌باشد. اين امر از طرق مختلف قابل حصول است، مانند تصميم گرفتن براي دست يابي به معياري که يادگيرنده را براي انجام کاري خاص توانمند مي‌سازد. در مسئوليت پذيري ساختار و استانداردهاي دوره(مانند جايگزين‌ها)؛ شرايط دوره(چه کسي و طي چه شرايطي مي‌تواند مواعيد مقرر را تمديد نمايد)؛ شرايط ارزيابي(نمره قبولي، روش‌هاي ارزيابي، ايجادتوازن ميان ارزيابي مداوم و آزمون) و زمان‌هاي مقرر در نظر گرفته مي‌شوند(کلارک،149:1391).
2-7-2-7-14 خود ارزيابي
راه‌هاي بسياري براي ارزيابي پيشرفت يادگيرنده وجود دارد. بعضي از آن‌ها رسمي هستند(نمره اي که يادگيرنده کسب مي‌کند)، اما برخي ديگر کاملاً غير رسمي(ميزان فهم يادگيرنده با ساير يادگيرندگان مقايسه مي‌شود) مي‌باشند. در خود ارزيابي بايد به مواردي توجه شود از جمله:
کارپوشه
روشي که در ارزيابي يادگيرندگان کاربرد زيادي دارد و شامل گردآوري مستنداتي است که مهارت‌ها، درک و قابليت‌هاي يادگيرنده را در مورد موضوعي خاص نشان مي‌دهد.
آزمايش‌هاي مجازي
توانايي ايجاد محيطي الکترونيکي براي يادگيرندگان به منظور تحقيق، آزمايش و انجام تکاليف، موقعيتي است که در دوره‌هاي يادگيري الکترونيکي از آن بهره‌مند مي‌شويم. موارد کاربردي که يادگيرندگان بدون پرداخت هزينه‌هاي آزمايشگاهي و در شرايطي کاملاً ايمن مي‌توانند به آزمون و خطا بپردازند و اين توانمندي از طريق يادگيري الکترونيکي در اختيارشان قرار گرفته است.
ارزيابي رسمي
دانشگاه، کارفرما يا مجموعه تأييد صلاحيت کننده مي‌توانند تمامي روش‌هاي رسمي خودارزيابي بررسي شده را براي ارزيابي‌هاي رسمي تر نيز به کار ببرند. همچنين روشهاي ارزيابي ديگري که يادگيرنده ممکن است با آن مواجه شود: کنفرانس‌هاي ديداري و شنيداري(يادگيرندگان ممکن است از لحاظ مکاني از هم فاصله داشته باشند اما مي‌توانند از طريق يک کنفرانس ويدئويي با يکديگر در ارتباط باشند)، کنترل يا نظارت از راه دور (بخشي از دوره‌هاي فني است که از طريق آن يادگيرنده در حين انجام تکاليف مورد مشاهده قرار مي‌گيرد). اين روش بر پيشرفت يادگيرندگان نظارت دارد و يادگيرنده را در انجام تکليف ياري مي‌دهد و راهنماييهاي لازم را ارائه مي‌دهد(همان،158).
2-7-2-7-15 مهارت برقراري ارتباط همزمان و ناهمزمان
محيط يادگيري الکترونيکي از لحاظ فراهم سازي امکان ارتباط همزمان و ناهمزمان فرصت‌هاي يادگيري بيشتري را براي يادگيرندگان فراهم مي‌سازد. ليکن به دلايلي همچون؛ نبود زمان کافي و دوري طرفين ارتباطي از يکديگر در ارتباط‌هاي الکترونيکي همزمان، يادگيرندگان بايد از مهارت‌هاي گوناگوني مانند؛ اداي واضح کلمات و بيان روشن و صريح برخوردار باشند. همچنين در ارتباط‌هاي الکترونيکي ناهمزمان يادگيرندگان به دلايلي مانند؛ نبود علائم ارتباطي غيرکلامي، ناشناسي و دوري طرفين ارتباطي از يکديگر به مهارت‌هاي گوناگوني مانند؛ مهارت نوشتاري، استفاده بهينه از فرصت تامل و سعه صدر نياز دارند. با توجه به اين ويژگيها مي‌توان استنباط کرد که يادگيرنده الکترونيکي براي موفقيت در اين محيط به مهارت‌هايي نياز دارد که ممکن است در محيط يادگيري حضوري چندان مهم و تاثير گذار نباشند.
مجموعه اين امکانات فرصت‌هايي را براي يادگيرنده فراهم مي‌آورد که او مي‌تواند در هر زمان متناسب با تعهدات شغلي و خانوادگي خود به دوره آموزشي و برنامه درسي دسترسي پيدا کند. امکان دسترسي به ابزارها، هر زماني بودن و وجود قالب‌هاي مختلف محتوايي در اين محيط، يادگيرنده را در موقعيت انتخاب‌هاي گوناگون قرار مي‌دهد. در اين محيط يادگيرنده با استفاده از ابزارهاي مختلف مي‌تواند به صورت همزمان و ناهمزمان با همکلاسان، معلم و افراد ديگر ارتباط برقرار کند.
2-8 رضايت تحصيلي
رضايت از يادگيري الکترونيکي سطحي از عملکرد سامانه يادگيري الکترونيکي است که کاربران پس از استفاده از آن مشاهده مي‌کنند. رضايت دانشجويان در محيط آموزش مجازي به عوامل ارتباطات و تعامل، بازخورد، آماده‌سازي و دسترسي به زمينه‌هايي براي روشهاي تدريس و کسب دانش و تشويق را شامل مي‌شود. در محيط‌هاي آموزش مجازي براي يک استاد خوب، داشتن تجهيزات قابل اعتماد بسيار مهم است و براي دانشجويان نيز بايد شرايط و فرصت‌هايي فراهم شود تا در بحث‌ها و دوره‌هاي آنلاين مشارکت کنند(آن، شين و ليم79،2009). لچر و نوس80 در رضايت تحصيلي هشت عامل را مؤثر مي‌داند که عبارتند از: اعتماد به نفس، رضايت از برنامه‌هاي درسي، آموزشي و کلاس‌ها، رضايت از کيفيت تدريس و مواد درسي، رضايت از فعاليت‌هاي فوق برنامه و فرصت‌هاي شغلي، رضايت از کيفيت و ارائه بازخورد توسط اساتيد، رضايت از ميزان تسهيلات و رضايت از کيفيت و تعاملات و مشارکت دانشجويان. دو بعد رضايت از کيفيت محتواي درسي و مشارکت دانشجويان داراي کمترين تأثير و اعتماد به نفس، فعاليت‌هاي فوق برنامه، فرصت‌هاي شغلي و کيفيت تدريس داراي بيشترين تأثير بر رضايت تحصيلي دانشجويان مي‌باشند(لچر،2010). رضايت باعث برانگيخته شدن علاقه و تمايل بيشتر به جستجو و کنجکاوي، کشف ايده‌هاي نوين و گسترش باور و انديشه و عمل مي‌گردد. عواطفي مثل تنفر، افسردگي، ترس و خشم از شرايط نامطلوب، امکانات آموزشي و محيط نامطلوب باعث کاهش انگيزه و رضايت تحصيلي مي‌گردد(اکمن و فريسن81،1986).
بررسي رضايت دانشجو در افزايش آگاهي از فرايند آموزشي و کيفيت آن مفيد بوده و گوياي توجه و علاقه دانشجويان به يادگيري و آموزش است. عوامل فردي و محيطي مي‌تواند رضايت از تحصيل و پيشرفت دانشجو را تحت تأثير قرار دهد. فرهنگ و جو مؤسسه از عوامل محيطي است که مي‌تواند روي رضايت از تحصيل اثر بگذارد. از سوي ديگر جو يادگيري و آموزش از جمله محتوي دوره، روش و شيوه‌هاي تدريس، بازخورد، حمايت‌ها و شيوه‌هاي ارزشيابي مي‌تواند رضايت دانشجو را متأثر سازد. علاوه بر اين کل برنامه آموزشي، تيم آموزش و سيستم مديريت دانشگاه از عواملي است که رضايت يادگيرنده را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ويژگيهاي فردي نظير جنس، قوميت، ناتواني، سن و اهداف و انتظارات فردي در ايجاد رضايتمندي دانشجو مي‌تواند نقش مهمي داشته باشد(ادراکي ،رامبد و عبدلي ،1390). رضايتمندي دانشجويان از سيستم‌هاي آموزش الکترونيکي با عواملي نظير محتواي درسي، نوع و قالب محتوا، تعداد اعضاي کلاس، سودمندي درک شده، کيفيت ارتباطات، دانش منتقل شده همبستگي بالايي دارد و نيز به نوبه خود از خودکارآمدي دانشجو، موفقيت‌هاي پيشين وي، بازخوردهاي اساتيد، دانش و مهارت‌هاي کامپيوتري تأثير چشمگيري مي‌پذيرد(اخگر، ناصرزاده، طباطبايي،1390).
به طور کلي مي‌توان گفت رضايت دانشجويان از يک سامانه يادگيري الکترونيکي، عامل مهم در تعيين تمايل آنان به ادامه به کارگيري سامانه است که هشت عامل به نام‌هاي خودتواني اينترنتي يادگيرنده، پاسخگويي به موقع مدرس، انعطاف پذيري و کيفيت دوره يادگيري الکترونيکي، کيفيت فناوري، سودمندي سامانه، سهولت استفاده از سامانه و تنوع در ارزيابي مورد بحث قرار مي‌گيرند.
2-8-1 خودتواني اينترنتي يادگيرنده
خودتواني اينترنتي يادگيرنده82، نوعي تمايل شخصي نسبت به جنبه‌هاي کارکردي خاص است. يادگيرندگان با خودتواني بيشتر، اطمينان بيشتري در انجام فعاليت‌هاي مربوط به يادگيري الکترونيکي دارند و رضايت آنها افزايش مي‌يابد. اين بدان معني است که اگر يادگيرندگان سطح بالاتري از خودتواني اينترنتي را داشته باشند، ارزش و فايده سامانه يادگيري الکترونيکي را درک مي‌نمايند و ذهنيت آنها براي استفاده از يادگيري الکترونيکي ترغيب مي‌شود.
2-8-2 پاسخگويي به موقع مدرس
پاسخگويي به موقع مدرس83 به صورتي است که در آن وقتي يادگيرندگان در يک دوره برخط با مسائلي روبرو مي‌شوند، کمک به موقع از جانب مدرس، باعث تشويق آنها به تداوم يادگيري مي‌شود، ولي عدم پاسخ يا تأخير نامعقول در پاسخ به سؤالات يا نيازهاي آنان، به طور قطع به موفقيت‌ شان کمکي نخواهد کرد.
2-8-3 انعطاف پذيري دوره يادگيري الکترونيکي
يادگيري الکترونيکي به زمان و مکان محدود نيست و فرصت‌هاي زيادي براي يادگيري خودآموز به وجود مي‌آورد. از جنبه عملي نيز کساني که از آموزش الکترونيکي به عنوان اولين اولويت يادگيري استفاده مي‌کنند، مجالي جهت برقراري تعادل بين شغل و خانواده شان با فعاليت‌هاي مربوط به يادگيري وجود دارد.
2-8-4 کيفيت دوره يادگيري الکترونيکي
کيفيت دوره يادگيري الکترونيکي84 شامل برنامه ريزي دوره، مواد آموزشي، قرار بحث‌هاي تعاملي و غيره است. براي کسب بيشترين ميزان رضايت يادگيرنده الکترونيکي، برنامه ريزي دوره و مواد آموزشي دوره و آرايش بحث‌ها بايد به روشني آماده شده باشند.
2-8-5 کيفيت فناوري
در پايين‌ترين سطح فناوري، زيرساخت‌هاي آن مانند دسترسي افراد به کامپيوتر و اينترنت وجود دارد. در سطحي بالاتر، برنامه‌هاي کاربردي لازم که محتواي آموزشي در آن جاي مي‌گيرد قرار دارد. در وضعيت مطلوب فناوري نقش کمکي و تسهيل کننده را در فرايند يادگيري الکترونيکي ايفا مي‌کند، اما به کارگيري نادرست فناوري باعث مي‌شود به جاي اينکه فناوري در خدمت يادگيري باشد بر آن غالب گردد(کريم زادگان مقدم ، خداپرست، وحدت،1390).
2-8-6 سودمندي سامانه
سودمندي يا مفيد بودن سامانه85 عبارت است از درجه‌اي که يک فرد معتقد است استفاده از آن سامانه، عملکرد او را بالا مي‌برد.
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه
سهولت استفاده از سامانه يا آساني کار با آن عبارت است از درجه‌اي که يک فرد معتقد است استفاده از يک سامانه، آسان است و نياز به تلاش فکري ندارد. اين سهولت باعث مي‌شود کاربران به جاي صرف کوشش‌هاي اضافي در يادگيري، بيشتر به مطالب آموزشي دوره توجه کنند.
2-8-8 تنوع در ارزيابي
وقتي که روش‌هاي متنوعي براي ارزيابي ميزان فعاليت‌هاي کاربران در يادگيري الکترونيکي وجود داشته باشد، مي‌توان از چندين بازخورد بدست آمده،

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *