منبع پایان نامه با موضوع نرم افزار، مواد غذایی، مصرف مواد

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

reactor and radioisotope laboratory with CAP88-PC code (Gaussian plume model), Elsevier, Nuclear engineering and design, 241,1795-1798.
www.dsctest.com, 2012, Glass fiber filter.
www.clickabrew.com , 2012, Charcoal filter.
پیوست
• تصاویر نحوۀ اجرای نرم افزار
تصویر الف-1- صفحۀ نخست بخش پخش اتمسفری نرم افزار PC-CREAM
تصویر الف-2- وارد کردن ارتفاع دودکش در نرم افزار
تصویر الف-3- تعیین مدت زمان تأثیر پذیری فرد
تصویر الف-4- وارد کردن میزان اکتیویته خروجی از دودکش بر حسب بکرل در سال
تصویر الف-5- تعیین گروه های سنی هدف و مسیرهای انتقال آلودگی
تصویر الف-6- وارد کردن مشخصات نقطه هدف
تصویر الف-7- انتخاب فایل هواشناسی ساخته شده با استفاده از مشخصه های هواشناسی منطقه
تصویر الف-8- تعیین میزان مصرف مواد غذایی در طول سال