منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، استاندارد، سود مورد انتظار

پایان نامه  

منبع، ص170)2.
بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيق کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. هم چنين تحقيق حاضر، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان رابطه متغير هاست. براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغير ها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي شود(همان منبع، ص172)1.
مقياس اندازه گيري داده ها مقياس نسبي است. مقياس نسبي بالاترين و دقيق ترين سطح اندازه گيري را ارائه مي دهد. اين مقياس علاوه بر دارا بودن کليه خصوصيات مقياس هاي ديگر، از صفر مطلق نيز برخوردار است.روش تحقيق به صورت استقرايي است که در آن مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اينترنت جمع آوري شده و در رد يا اثبات فرضيه هاي پژوهش با بکارگيري روش هاي آماري مناسب ،از استدلال استقراي در تعميم نتايج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگي بين سود غير منتظره و بازده غير عادي با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد و تحقيقات همبستگي شامل کليه تحقيقاتي است که در آنها سعي مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود. بنابراين ضريب همبستگي شاخص دقيقي است، که بيان مي کند تغييرات متغير تا چه اندازه اي به متغير ديگري وابسته است.
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگيرنده شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 87-84 به تعداد 405 شرکت مي باشد.
جهت انتخاب نمونه محدوديت هاي زير بر روي شرکتهاي جامعه آماري اعمال مي شود:
به لحاظ افزايش قابليت مقايسه، دوره مالي آنها منتهي به اسفندماه باشد. علت ايجا اين محدوديت اين است که در محاسبه متغيرها، به خصوص بازده، تا حد امکان دوره هاي زماني مشابه باشند و شرايط و عوامل فصلي در انتخاب عوامل و متغيرها اثرگذار نباشد.
شرکتهايي که وقفه معاملاتي بيش از 6 ماه نداشته باشند.
شرکتهايي که داده هاي مورد نظر آها در دسترس باشد.
بنابراين با توجه به موارد بند 1 الي 3 تعداد 105 شرکت از جامعه آماري حذف شده اند و در ادامه از بين شرکت هايي که پايان سال مالي آن ها 29 اسفند ماه بود، شرکت هايي که وقفه هاي معاملاتي بيش از 6 ماه داشتند و شركتهايي كه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغير هاي پژوهش را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتي حذف و در نهايت 93 شرکت به عنوان نمونه سيستماتيک تحقيق انتخاب شدند(ليست شركتهاي نمونه در پيوست آمده است) و براي هر متغير اين پژوهش تعداد 372 داده سال، جهت آزمون فرضيه هاي آماري محاسبه شده است.
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق:
اندازه متغير هاي کنترل بتا
ريسک عدم پرداخت
سود غير منتظره بازده غير عادي انباشته
فرصت هاي رشد متغير هاي کنترل پايداري سود
نمودار 1-3 مدل تحليلي تحقيق
5-3متغيرهاي مدل
به منظور بررسي و تعيين تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود از مدل رگرسيون زير استفاده شده است:
?CAR?_it=?a0?_it+a_(1 ) ?UE?_(it )+a_2 ?DR?_it+a_3 ?GROWOP?_it+a_4 ?PER?_(it )+ a_5 ?SIZE?_it+a_6 ?BETA?_it +e_(it ) (1-1)
?CAR?_it بازده غير عادي انباشته براي شرکتi در سال t.
?UE?_(it ) سود غير منتظره استاندارد شده براي شرکتi در سال t.
: DR متغير ريسک عدم پرداخت.
?BETA?_it ريسک سيستماتيک سهام عادي براي شرکتi در سال t.
?GROWOP?_it فرصت رشد که برابر با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري سرمايه مي باشد .
?PER?_(it ): پايداري سود.
?SIZE?_it اندازه شرکت که برابر لگاريتم ارزش بازار سرمايه آن در ابتداي دوره مي باشد.
مقدار ثابت a_0
ضريب واکنش سودa_(1 )
a_2تا a_6 ضرايب متغيرها
متغير وابسته:
بازده غير عادي انباشته: بازده غير نرمال از تفاوت بين بازده واقعي با بازده مورد انتظار براي هر ماه از سال محاسبه مي شود. سپس از جمع کردن اين بازده غير عادي ماهانه طي 12 ماه بازده غير عادي انباشته سالانه حاصل مي شود.
براي محاسبه بازده واقعي سهام از فرمول زير استفاده مي شود:
?(“مزاياي سهام جايزه+مزاياي حق تقدم” +1)×P?_(tj-) P_(t-1)+ DPS
?(2-1)????? = بازده(R)
P_(t-1)
: قيمت سهام در ابتداي دورهP_(t-1)
قيمت سهام در پايان دوره: P_tj
DPS : سود سهام نقدي پرداخت شده
(3-1) = مزاياي حق تقدم
(4-1) =تعداد سهام افزايش يافته
و براي محاسبه بازده مورد انتظار از بازده بازار محاسبه شده طبق شاخص کل بورس استفاده شده است:
بازده کل بازار:
(5-1) R_mj=(I_t-I_(t-1))/I_(t-1)
I_t= شاخص کل بورس در انتهاي ابتداي دوره
I_(t-1)= شاخص کل بورس در ابتداي دوره
-متغيرهاي مستقل:
سود غير منتظره استاندارد شده: براي محاسبه سود غير منتظره استاندارد شده از تفاوت بين سود واقعي و سود مورد انتظار طبق مدل بيور استفاده مي شود.
?UE?_it=(E(X)-EPS)/P_it (6-1)
جهت خنثي نمودن اثر بزرگي و کوچکي قيمت سهام بر سود غير منتظره آن را بر قيمت سهام در ابتداي دوره تقسيم مي کنيم تا متغير استاندارد شده اي از سود غير منتظره حاصل شود.
محاسبه سود مورد انتظار با مدل گشت تصادفي38 () بيور(1972) به صورت زير مي باشد:
E_ti (X_t )=X_ti+?_t(7-1)
E_ti (X_t )=سود مورد انتظار شرکت i در سال t
X_ti= برابر با EPS شرکت در سال t
?_t= ميانگين تغييرات EPS در 5 سال گذشته
ريسک عدم پرداخت:
براي اندازه گيري متغير ريسک عدم پرداخت مدلهاي زيادي تا کنون ارائه شده است. دو مورد از معروف ترين اين مدلها عبارتند از مدل فاصله تا نکول مرتون،1947، که بر پايه اطلاعات بازار محاسبه مي شود و ديگري مدل Z-scoreآلتمن که با استفاده از متغيرهاي حسابداري و مالي محاسبه مي شود.
طبق مدل مرتون سرمايه واحد تجاري به عنوان اختيار(تملک) داراييهاي شرکت است. به اين دليل که سهامداران مالک داراييهاي شرکت پس از کسر کليه بدهيها از آنها مي باشند. و هنگامي که قيمت داراييهاي شرکت کمتر از ارزش دفتري بدهيهاي شرکت باشد ارزش سرمايه برابر با صفر است.
طبق مدل مرتون ريسک عدم پرداخت از طريق فرمول زير محاسبه مي شود:
(8-1) DP=N(-(ln?(V_A/X)+(?-1/2?A^2)T)/(?_A ?T))
: ارزش بازار دارايهاV_A
X: ارزش دفتري بدهي ها
T : زمان سر رسيد بدهي که يک سال در نظر گرفته مي شود
?_A: انحراف استداندارد ارزش بازار داراييها
? : نرخ رشد داراييها که از تقسيم ارزش بازار داراييها در دوره جاري بر ارزش بازار داراييها در دوره قبل به دست مي آيد
N : تابع چگالي انباشته براي توزيع نرمال استاندارد.
مدل آلتمن نيز در زير آورده شده است:
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 (9-1)
X1 =سرمايه در گردش تقسيم برکل دارايي ها
=X2 سود(زيان) انباشته تقسيم بر کل دارايي ها
=X3 سود قبل از بهره و ماليات تقسيم بر کل دارايي ها
=X4 ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري کل بدهي ها
=X5 فروش تقسيم بر کل دارايي ها
توانايي هر دو مدل براي پيش بيني ريک عدم پرداخت طي تحقيقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحقيقات فوق بيانگر برتري نسبي مدل مرتون بر مدل آلتمن مي باشد.
ولي از آنجا که متغيرهاي مورد نياز براي مدل مرتون از قبيل ارزش روز داراييها و تغييرات آن براي هر روز از سال در بازار سرمايه ايران قابل تعيين و شناسايي نيست نسبت به قابليت محاسبه و بکارگيري اين مدل در بازار سرمايه ايران ترديد وجود دارد. لذا در اين تحقيق از مدل آلتمن استفاده شده است.
ريسک عدم پرداخت طبق تحقيق ريچارد تافلر در سال 2007 با استفاده از Z به دست آمده از مدل آلتمن که در معادله زير قرار داده شده محاسبه شده است:
DR=1-e^(-z.score)/?1+e?^(-z.score) (10-1) ريسک عدم پرداختDR
متغيرهاي کنترل:
بتاي حسابداري (ريسک سيستماتيک): آن بخشي از کل ريسک مجموعه اوراق بهادار که غير قابل حذف بوده و به علت وجود عواملي که بر قيمت کل اوراق بهادار اثر مي گذارد، به وجود مي آيد. براي محاسبه ريسک سيستماتيک از شاخص قيمت بورس سهام(که نشان دهنده سطح عمومي قيمت سهام در بورس است)، استفاده مي شود. ضريب بتا براي يک سهم بخصوص به اين صورت تعيين مي شود که درجه ريسک سيستماتيک آن سهم را با ريسک سيستماتيک متعلق به شاخص قيمت بورس سهام مقايسه مي کنند:
(11-1) ?=(COV(Rm,Ri))/(?^2 Rm)
Ri= بازده سهام شرکت
Rm= بازده سهام شاخص بازار
?^2 Rm= واريانس Rm
2-فرصت رشد: که به وسيله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتري سرمايه اندازه گيري مي شود:
(12-1) GROWOP = Pij / BVij
:GROWOP فرصت رشد
P_(ij ) : ارزش بازار سرمايه شرکت
?BV?_ij : ارزش دفتري سرمايه شرکت
3-اندازه شرکت: که برابر با لگاريتم ارزش بازار شرکت مي باشد
(12-1) Size=log(V_E)
4- پايداري سود:
براي ارزيابي پايداري سود مدل زير برآورد شده است. (کورمندي و لايپ، 1987، ص 335).
(13-1)
ضريب متغير توضيحي يعني در مدل فوق که يک مدل “خود رگرسيون” مرتبه اول است، معرف پايداري سود است. اين مدل بصورت چرخشي (تناوبي) براي مدت شش سال برآورد شده است تا پايداري سود هر سال ارزيابي شود. در اين روش داده هاي يک سال از ابتداي دوره زماني تحقيق حذف و داده هاي يک سال از سال هاي پاياني به مدل اضافه مي شود. به عنوان مثال براساس داده هاي 80 تا 86 پايداري سود سال 86 ارزيابي شده است، به اين صورت که در يک ستون سود سال هاي 80، 81، 82، 83، 84 و 85 و در ستون دوم سود سال هاي 81، 82، 83، 84، 85 و 86 را قرار مي دهيم. سپس به کمک دو ستون بدست آمده، مورد نظر را از تابع رگرسيون يک متغيره بدست مي آوريم.
6-3 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق چهارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
قلمرو مکاني تحقيق
اين پژوهش کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمايه ايران) را مورد بررسي قرار مي دهد .
قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغير هاي تحقيق و محدوديت هاي هزينه و زمان ، 4 ساله و از ابتداي سال 1384 تا انتهاي سال 1387 است.
قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش ، بررسي رابطه بين بازده غير نرمال

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *