مقاله رایگان با موضوع استرس، تناسب اندام

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

5 بيشترين را به خود اختصاص داده بودند(05/0 P). همچنين بالاترين ميزان توتال لاکتيک اسيد روده ماهيان قزل آلا در تيمار4 و در حاليکه کمترين مقدار مربوط به تيمار شاهد و بالاترين توتال کانت مربوط به تيمار 2 و کمترين تيمار 5 بدست آمد(05/0 P). فاکتورهاي خوني: بالاترين سطوح گلبول هاي قرمز در تيمار 5 (3/10408±3/898333) ، گلبولهاي سفيد در تيمار4 (4/702±3/10833) ، حجم گلبول هاي قرمز در تيمار 1(8/3±7/508) ، غلظت هموگلوبين در تيمار 5 (15/0±2/11) ، هماتوكريت در تيمار 5 (2±42) ،فراواني لنفوسيت ها در گروه شاهد (53/1±67/69) ، فراواني نوتروفيل ها در تيمار 5 (1±39) ، بدست آمد (05/0 P).
فاکتورهاي ايمني: بالاترين سطوح توتال ايمنوگلوبولين در تيمار 4 (15/1±33/20) ، IgM در تيمار4 (65/2±39) و ليزوزيم در تيمار4(08/2±67/40) حاصل گرديد(05/0 P) .حداکثر رطوبت لاشه مربوط به تيمار 3 ، درصد پروتئين مربوط به تيمار 4 ، و کمترين درصد چربي مربوط به تيمار شاهد مي باشد (05/0 P). با توجه به نتايج بدست آمده در خصوص بکارگيري Lactobacillus plantarum مي توان از آن به عنوان يک فاکتور مثبت جهت بهبود فلور باکتريايي روده ، عملکرد رشد ، شاخص هاي خوني ، ايمني و ترکيب لاشه استفاده نمود.
کلمات کليدي: قزل آلاي رنگين کمان،باکتري اسيد لاکتيک ، Lactobacillus plantarum ، رشد ، فلور باکتريايي، شاخص خوني، ايمني ، لاشه
مقدمه
رشد فزاينده و روز افزون جمعيت جهان، تامين غذا و دستيابي به منابع جديد غذايي را به يکي از مهمترين دغدغه هاي دولت ها مبدل ساخته و موجب شده است تا تاًمين مواد پروتئيني به سمت ساير منابع از جمله آبزيان سوق يابد. در اين ميان ارزش بالاي پروتئين آبزيان باعث گرديد كه صنعت ماهيگيري و آبزي پروري به صنعتي مهم و شايان توجه تبديل شود. پرورش آبزيان يك فعاليت با گستره جهاني است كه در بهبود تغذيه و كمك به توسعه اقتصادي كشورها موثر است.
صنعت آبزي پروري عليرغم اين رشد قابل توجه، همواره با مشکلاتي روبرو بوده است که از عمده مشکلات را مي توان ابتلا به بيماري هاي مختلف ذکر نمود . بيماريها در آبزيان به سه سه عامل مهم بستگي دارد وضعيت ماهي (ميزبان) از نظر سلامت و تناسب اندام ظاهري و دارا بودن صفات مقاومتي و ايمني در مقابل اجرام بيماريزا ، عوامل محيطي اهم از شرايط فيزيکي و شيميايي نظير اوضاع جوي ، تغييرات حرارتي ، تابش خورشيد ، بارندگي و … و عوامل پاتوژن يا بيماريزا را مي توان نام برد ( آذري تاکامي، 1376). اغلب آبزيان پرورشي تحت تأثير عفونت هاي باكتريايي قرار مي گيرند که سيستم ايمني شان توسط شرايط استرس زا به خطر مي افتد. يكي از معمول ترين روش هاي درمان اين عفونت ها، استفاده از آنتي بيوتيك ها مي باشد اين در حالي است که استفاده بيش از حد از اين داروها باعث بروز مقاومت باكتريايي در اين حيوانات مي شود (Teuber, 2001). لذا بکارگيري آنتي بيوتيك ها جهت درمان بيماري هاي آبزيان پرورشي به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، كه دلائل آن علاوه بر افزودن هزينه ها عبارتند از: افزايش توانايي مقاومت باكتري ها در برابر آنتي بيوتيك ها، از بين بردن فلور ميكروبي محيط زيست، هزينه بالاي اين داروها و عوارض جانبي اين داروها بر ماهي و ميگومي باشد . ثابت شده که برخي از آنتي بيوتيك ها سيستم ايمني را سركوب مي كنند و موجودات آبزي را بيشتر مستعد پذيرش بيماري هاي باكتريايي ، ويروسي و انگلي مي نمايند.افزايش نگراني هاي ناشي از بکارگيري آنتي بيوتيك ها منجر به كاهش استفاده از آنها در صنعت آبزي پروري آمريكا و اروپا گرديده است.
آنتي بيوتيکها به تعادل باکتريهاي موجود در روده آسيب وارد مي کنند و اکثر باکتريهاي مفيد را از بين برده و منجر به پيدايش باکتريهاي مقاوم به دارو مي گردند و همچنين فقط 20 تا 30 درصد آنتي بيوتيک ها بوسيله ماهي هضم مي شوند و بقيه وارد محيط زيست مي شوند.
مصرف بي رويه داروها و مواد شيميايي علاوه بر ايجاد مقاومت در ميکرو ارگانيسمها سبب نفوذ اين مواد به خاک و آب گرديده و محيط زيست مجاور مزارع پرورش آبزيان را به شدت آلوده نموده است تثبيت داروها و مواد شيميايي در بافتهاي ماهي و آبزيان بهداشت انساني را نيز به خاطر ايجاد حساسيتهاي مختلف، مقاومت باکتريايي و عوارض کليوي و کبدي به مخاطره مي اندازد(آذري تاکامي، 1376).
در حال حاضر، استفاده از پروبيوتيک ها و سين بيوتيک ها به عنوان جايگزين استفاده از آنتي بيوتيکها در پرورش آبزيان مطرح هستند. آبزيان در مراحل اوليه تکثير و پرورش از سطح ايمني کافي برخوردار نبوده و نيازمند تدابير لازم در خصوص پيشگيري و درمان مي باشند و بهره گيري از پروبيوتيک ها نيز مي تواند به عنوان يکي از ابزارهاي موثر در پيشگيري از بيماريها و همچنين محرک رشد مد نظر قرار گيرد.
استفاده از پروبيوتيک ها بعنوان جايگزيني براي روشهاي سابق به نظر مي رسد مي تواند بسياري از مشکلات را مرتفع سازد. استفاده از پروبيوتيک ها در واقع تکنولوژي جديد آبزي پروري همگام با محيط زيست به شمار مي رود. با استفاده از اين مواد هم مي توان توليد را افزايش داد، هم کيفيت آب را اصلاح کرد و هم اينکه آنها را به عنوان مبارزه بيولوژيک مد نظر قرار داد (حسيني فر، 1386).
تأثير پروبيوتيک ها در تغذيه، مقاومت در برابر بيماريها و ديگر فعاليت هاي مفيد به اثبات رسيده که از
جمله اثرات مفيدي که بر سلامتي دارند تأثير بر روي سيستم ايمني و تحريک سيستم ايمني است(کامکار، 1390).
استفاده از زيست يارهاي حياتي (پروبيوتيك ها) به عنوان يک مکمل غذايي که قادر به بهبود دفاع و ايجاد
مقاومت در برابر عوامل بيماري زا در زمان بروز استرس هاي متفاوت طي دوره پرورش ماهي باشند، مورد
توجه هستند.پروبيوتيك ها بطور سودمندي با بهبود تعادل فلور ميكروبي روده به ميزبان سود مي رسانند Fuller,1989)).پروبيوتيک ها نه تنها اثرات منفي آنتي بيوتيک ها را ندارند بلکه نقش مهمي در افزايش بهره وري ، توليد و کاهش درصد تلفات ماهي و ميگو دارا مي باشند.
تا كنون سويه هاي زيادي جهت استفاده در تغذيّه دام، طيور و آبزيان به عنوان پروبيوتيك معرفي شده است و با بهره گيري از مهندسي ژنتيك و دانش بيوتكنولوژي، سويه هاي مؤثرتر و بهتري نيز توليد خواهد شد. ولي به طور كلي پروبيوتيك ها از لحاظ نوع سوية ميكروبي مؤثرشان به سه گروه تقسيم مي شوند، پروبيوتيكهاي
1- باكتريايي2- قارچي 3- مخمري.
پروبيوتيكهاي باكتريايي عمده ترين پروبيوتيك هايي هستند كه تاكنون در آبزي پروري استفاده شده اند. استفاده از پروبيوتيكهاي حاوي باكتريهاي اسيد لاكتيك به افزايش ميزان زنده ماني ميزبان در مواجه با عوامل بيماريزا منجر ميشوند که اين عملكرد از طرق زير صورت ميگيرد ( Gatesoupe, 1999)
1- آثار آنتاگونيستي بر ضد عوامل بيماريزا از طريق ترشح مواد باكتري ُكش همانند باكتريوسينها
2- محدود كردن عوامل بيماريزا از طريق افزايش محل اتصال يا استفاده از ماده و انرژي در دسترس
3- افزايش سد دفاعي بدن از طريق افزايش سطوح ايمني
همچنين مشاهده شده است برخي پروبيوتيكها اشتها را افزايش مي دهند، سلامتي را بهبود مي بخشند و افزايشي كلي را در وزن به وجود مي آورند كه احتما ً لا به دليل افزايش قابليت هضم مواد غذايي است (Gatesoupe and Ringo,1998)
توانايي باکتريهاي اسيد لاکتيک در تقويت ايمني غير اختصاصي ماهي قزل آلاي رنگين کمان توسط مطالعات برخي از محققين ثابت شده است. به خصوص تجويز خوراکي بعضي از سويه هاي باکتري اسيد
لاکتيک موجب افزايش پاسخ ايمني سلولي مثل فعاليت فاگوسيتوز، انفجار تنفسي فاگوسيت ها، تکثير لنفوسيتها و سنتز سيتوکنين ها مي شود. (Austin &Irianto, 2002; Nikoskelainen et al., 2001; Balcazar et al., 2006; Panigrahi et al., 2010)
دفتر مواد غذايي و مطالعه دارويي آمريكا و انجمن رسمي كنترل مواد غذايي، براي متمايز نمودن ميكرو ارگانيسم هاي مفيد و مضر، ليست گونه هايي از ميكرو ارگانيسم را ارائه نموده است كه مي توان آنها را با مواد غذايي مصرف نمود. از جمله اين مواد مي توان به لاکتوباسيلوس پلانتاروم Lactobacillus plantarum اشاره نمود.
در اين تحقيق باکتري توسط دکترشناور ماسوله در سال 1391 از فلور باکتريايي روده برداشت و با روش مولکول 16S rRNA مورد شناسايي و در NCBI مورد ثبت قرار گرفت (KC426951) و براي اولين بار در ايران جهت تغذيه بچه ماهي قزل آلا بصورت in vivo مورد مصرف قرار گرفت.
تحقيقات و استفاده هاي گسترده اي از باکتري هاي اسيد لاکتيک شده است که از آنها مي توان به لاکتو باسيلوس اشاره کرد (Kesarcodi-Watson . et al .,2008)
1-2-4-6- توليد انبوه، ارزيابي سود اقتصادي
اين مرحله، آخرين مرحله انتخاب پروبيوتيك است. آزمايشات اوليه بايستي در محيط يک سالن تفريخ در مزارع پرورشي انجام شود تا اثرات اقتصادي كاربرد پروبيوتيك مورد ارزيابي واقع گردد. فاكتور مهم در ارزيابي اقتصادي، امكان توليد انبوه يک پروبيوتيك است. همچنين، ممكن است قوانين محدودكننده اي در مورد كاربرد آنها در يک کشور وضع شده باشد. از اينرو بايستي پيش از آنکه كاربردهاي تجاري در اين خصوص آغاز شود، به آنها توجه بيشتري معطوف گردد. در پايان بايستي تعيين شود كه آيا پروبيوتيك ها را مي توان در عمل بكار برد يا خير؟ بر اساس تعريف Fuller (1987)، يك پروبيوتيك بايستي براي ميزبان سودمند باشد، قادر باشد در دستگاه گوارش باقي بماند، قابليت توليد به صورت تجاري را داشته باشد، يعني در سطح وسيع رشد كند و توليد آن اقتصادي بوده و در شرايط طولاني مدت در انبار و مزرعه، پايدار و مؤثر بماند.
به طور خلاصه، انتخاب باكتري هاي پروبيوتيكي يك فرايند تجربي مبتني بر شواهد علمي محدود بوده است. بسياري از تجارب ناموفق در زمينة تحقيقات در خصوص پروبيوتيك ها را مي توان به انتخاب ميكروارگانيسم هاي نامناسب نسبت داد. توسعه پروبيوتيك هاي قابل استفاده در كاربردهاي تجاري در آبزي پروري يك فرايند چند جانبه و چند مرحله اي است، كه نيازمند تحقيقات بنيادي و تجربي بوده و نيز مستلزم انجام آزمايشات در مقياس وسيع و ارزيابي اقتصادي كاربرد آن است. لازم است كه مراحل انتخاب براي ميزبان هاي مختلف و محيط هاي متفاوت تغيير و اصلاح گردند((Verschuere, et al., 2000
1-3- سيستم ايمني در ماهيان
اختلاف عمده موجود در سيستم ايمني از نظر تشريحي بين ماهي و پستانداران، فقدان مغز استخوان و گره هاي لنفاوي در ماهيان است. تيموس، کليه و طحال بافت هاي اصلي لنفوييدي در ماهيان استخواني حقيقي اند. در حالي که تيموس در ماهي يک اندام لنفوييدي اوليه به حساب مي آيد ، اندام هاي لنفوييدي ثانويه تنوع قابل توجهي را نشان مي دهند. بافت هاي لنفوييدي اغلب در اندام هايي تشکيل مي شوند که جريان سينوزوييدي داشته و سلول هاي لنفوييدي در آنها جمع شده و به حضور آنتي ژن ها پاسخ دهند. اين اندام ها در ماهيان عبارت اند از : کليه و طحال. کبد پوست و روده نيز از اجزا مهم سيستم هاي دفاعي ماهيان هستند. کليه ، طحال و کبد اندام هاي اصلي و پاکسازي کننده محسوب مي شوند ، بطوريکه سلول هاي اندوتليال و ماکروفاژها آنها به شدت نسبت به مواد خودي و غير خودي که بايد از گردش خون حذف شوند ، خاصيت آندوسيتوز دارند (سلطاني، 1387).
مهم ترين اندام ها و بافت هاي سيستم ايمني ماهيان شامل تيموس، آبشش ها، پوست، کليه اندام اپي گونال، خون، طحال، بافت مننژي، فلس ها، کبد، اجسام غاري شکل، قلب گره هاي لنفاوي يا اندام ليديگ ديواره مري، مجراي گوارشي و ترشحات موکوسي و