برچسب: کارآفرینانه

اکتبر 8, 2018 Off By 92

پذیرش پیشگامی سازماندهی مجدد و مکانیزم های اجتماعی/ اقتصادی جهت بهره­برداری از منابع قبول خطر و شکست در زیر به…

اکتبر 7, 2018 Off By 92

طبقه بندی اطلاعات در سازمان توسعه شناخت درباره مشکلات سازمان تفسیر اطلاعات به صورت مکرر تهیه استراتژی تغییر مناسب مدل…