برچسب: پژوهش تبعی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی  و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت …

Posted in حقوق

پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

Posted in حقوق

پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

Posted in حقوق

پایان نامه پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه