برچسب: نقض بلا ارجاع

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه …

Posted in حقوق

پایان نامه نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی «چالشها و لزوم اصلاحات»

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

Posted in حقوق

پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

Posted in حقوق

پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

Posted in حقوق

پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Posted in حقوق

پایان نامه نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل

Posted in حقوق

پایان نامه  بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی …