برچسب: مقاله اجتماعی

اکتبر 10, 2018 Off By 92

  2-4-2-1- تئوری فشار 2-4-2-1-1- مرتن[1] نظریه های فشار عمومیت شان را به جامعه شناس آمریکایی رابرت مرتن (1968) مدیونند.…

اکتبر 8, 2018 Off By 92

به اعتقاد این متفکران تغییرات اجتماعی همه جانبه­ای برای رسیدن به نوسازی لازم و ضروری بوده و برای دستیابی به…

اکتبر 8, 2018 Off By 92

[1]- Habermas   در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس…

اکتبر 8, 2018 Off By 92

پایان نامه ارشد: چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

سهماتکاییاجباریبهبخشپس اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد. سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه هابه 25 درصدکاهشیابد. سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت های تخصصی عمر کم بشه تا انگیزه سرمایه گذاران در این…