برچسب: مشهد

اکتبر 9, 2018 Off By 92

سبک [1]را می توان نوعی سنجش و در عین حال نوعی توصیف پنداشت.(هندری و دیگران،228:1380) فاضلی شش ویژگی عمده سبک …