برچسب: عده طلاق

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات بانکداری

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی  و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان

Posted in حقوق

پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی

Posted in حقوق

پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

Posted in حقوق

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

Posted in حقوق

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

Posted in حقوق

پایان نامه ارشد درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

Posted in حقوق

پایان نامه حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت