نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان وبهزیستی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشتنگارنده: طاهره عظیمیچکیدهسلامت روانی و بهزیستی از مباحث مهمی هستند که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه مؤثر می‌باشند. از طرفی، سرمایههای روانشناختی، جنبه های مثبت زندگی آدمی را در بر می […]

اعتقاد دینی[۲۲] ۱و مذهب به انسان آرامش میبخشد، امنیت فرد را تضمین میکند، خلأهای اخلاقی، عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماع، استحکام داده و پایگاه محکمی برای انسان در برابر مشکلات و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند(اسدی نوقانی و همکاران، ۱۳۸۴).مذهب، بعنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و ارزشهای […]

۲-۱-۳ وضعیت نفقه: ۴۷۲-۱-۴ وضعیت فرزندان: ۵۳۲-۱-۵ لعان: ۵۳۲-۱-۶ مجازات زوجه زناکار در صورت اثبات: ۵۵۲-۱-۷ وضعیت حضانت فرزندان: ۵۵۲-۱-۸ وضعیت عده: ۵۶۲-۱-۹ وضعیت اموال مشترک زوجین پس از طلاق بر فرض قبولی شرط تنصیف: ۵۷۲-۱-۱۰ قتل در فراش: ۵۸۲-۲ آثار خیانت زوج: ۵۸۲-۲-۱ سقوط یا عدم سقوط حق تمکین […]

همسری که متوجه خیانت شریک زندگیش می‌‌شود، وضعیت و شرایط نامناسبی را تجربه خواهد کرد، عواملی که بدان اشاره شد فکر و ذهن او را مشغول می‌‌نماید، به نحوی که مقدار قابل ملاحظه‌ای از سلامت رفتاری و عاطفیش را از دست می‌‌دهد در بسیاری موارد ملاحظه شده که چنین همسرانی […]