۲-۱-۳ وضعیت نفقه: ۴۷۲-۱-۴ وضعیت فرزندان: ۵۳۲-۱-۵ لعان: ۵۳۲-۱-۶ مجازات زوجه زناکار در صورت اثبات: ۵۵۲-۱-۷ وضعیت حضانت فرزندان: ۵۵۲-۱-۸ وضعیت عده: ۵۶۲-۱-۹ وضعیت اموال مشترک زوجین پس از طلاق بر فرض قبولی شرط تنصیف: ۵۷۲-۱-۱۰ قتل در فراش: ۵۸۲-۲ آثار خیانت زوج: ۵۸۲-۲-۱ سقوط یا عدم سقوط حق تمکین […]

همسری که متوجه خیانت شریک زندگیش می‌‌شود، وضعیت و شرایط نامناسبی را تجربه خواهد کرد، عواملی که بدان اشاره شد فکر و ذهن او را مشغول می‌‌نماید، به نحوی که مقدار قابل ملاحظه‌ای از سلامت رفتاری و عاطفیش را از دست می‌‌دهد در بسیاری موارد ملاحظه شده که چنین همسرانی […]