اعتقاد دینی[۲۲] ۱و مذهب به انسان آرامش میبخشد، امنیت فرد را تضمین میکند، خلأهای اخلاقی، عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماع، استحکام داده و پایگاه محکمی برای انسان در برابر مشکلات و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند(اسدی نوقانی و همکاران، ۱۳۸۴).مذهب، بعنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و ارزشهای […]

مقیمی،.م (۱۳۸۵). “بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی، مجلهی فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شمارهی ۱۳، صص ۱۷۱ – ۱۹۳٫مقیمی،.م (۱۳۸۴). “رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل”. سال سوم، شمارهی۱۱، صص۱۹-۴۸٫ملک اخلاق، ا؛ گنجی نیا، ح؛ موسوی،.م (۱۳۸۹). “رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی […]

ابراهیم پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س؛ سعادتمند، م (۱۳۹۰). “بررسی رابطهی بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا وسیما (با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام)”. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارهی ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص۹۰-۱۲۴٫ابیلی، خ؛ شاطری، ک؛ یوزباشی، ع ؛ […]

جرداق، جورج، الامام علیg، صوت العداله الانسانیه، بیروت: داراندلس، ۲۰۱۰م.جوهری، ابونصر اسماعیل، صحاح اللغه، تحقیق، احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۸۷م.، چاپ چهارم.منابع و مأخذحاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.حاکم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۰م.حتی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: […]

سینمای مستند در مـواردی از ویژگــی های سینـمـای داســتانی، نظــیر استفـاده از درام، قصـه یا شخصیت پردازی سود می جوید. سینمای مستند، چون به مفهوم سنتی، متعـارف و معمول خـود ماهیـتاً شخصــیت پــردازی ندارد، از طرح داستان غالباً روی گــردان است و حتی از لحــاظ استقلالهنــری از شکل های دیگر […]

خوئى سید ابو القاسم، بیان در علوم و مسائل کلى قرآن‏، تحقیق :هاشم زاده هریسى- نجمى‏، ناشر: وزارت ارشاد، تهران‏، ۱۳۸۲ ش.خوئى سید ابو القاسم، مرزهاى اعجاز، مترجم: سبحانى‏ جعفر، ناشر: موسسه امام صادق‏، قم‏، ۱۳۸۵ ش.دشتی محمد، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات مشهور قم، ۱۳۷۹ ش.رازى ابوالفتوح حسین بن على؛ تفسیر روض الجنان و روح […]

– رجوع شود به : المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۶، ص: ۱۲۲ ↑– یوسف(۱۲):۵۷ ↑– البته در مورد عطایاى خدایى باید دانست که آنچه خدا به عنوان پاداش در برابر اعمال خیر به بندگان مى‏دهد تفضلى است از او، نه اینکه بنده از او طلبکار و مستحق آن باشد، چون عبد و آنچه مى‏کند […]

به وفاداری مشتریان وفادار، در سطح اول، وفاداری تقسیم نشده[۶۶] نیز گفته می شود. همچنین وفاداری نسبی به وفاداری تقسیم شده[۶۷] نیز شهرت دارد[۶۸].شاخص های سنجش وفاداری مشتریاناین شاخص ها دو دسته به شرح ذیل می باشند :– رابطه بین رضایت و وفاداری : بین وفاداری مشتریان و رضایتمندی آنها رابطه مثبت و قوی […]

احنف بن قیس تمیمی سعدی، اسم او صخر یا ضحاک فرزند «قیس بن معاویه بن حصین تمیمی» ملقب به احنف و کنیه اش «ابو بحر تمیمی سعدی» است؛ چون پای او قدری کج بود لذا به احنف (کج پا) شهرت داشت. احنف از اشراف اهل بصره و بزرگ قبیله بنی […]

حدیث حقیقت در آثار سید حیدر آملی [۱۷۶]علامه سید حیدر آملی در چند اثر از آثارش به شرح و تفسیر حدیث حقیقت پرداخته است از آنجمله کتاب های جامع الاسرار و منبع الانوار، نص النصوص در شرح فصوص الحکم عربی، نقدالنقود فی معرفت الوجود است. هرچند سید حیدر تحت عنوان شرح […]