۰٫۱۳۱ ازبکستان ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۰٫۹۸۱ ۰٫۱۴۹ ۰٫۱۴۹ یمن ۰٫۸۰۸ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۳۸ ۰٫۷۹۸ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۳۸ با توجه به جدول ۴-۵ کشور قطر با مقدار کارایی ۱ برای مدلها به طور مطلق به عنوان کاراترین واحد تحت بررسی میباشد که این نتیجه با رتبه این کشور، در شاخص سلامت […]

۰٫۶۸۵۷ ۱ همان طور که مشاهده میشود مدل ERM تمام مقادیر کمکی را پوششی میدهد؛ یعنی این مدل همانند مدل SBM تأثیر مقادیر کمکی را در مقدار کارایی محاسبه میکند همچنین مشاهده میشود که جواب دو مدل باهم برابر است، برای درک راحتتر این موضوع، قضیه زیر ارائه شده است:قضیه: مدلهای ERM و SBM معادل میباشند (لیو و همکاران، […]

مدلهای جهتیبا توجه به مدل فار، مقدار افزایش یا کاهش هر خروجی مطلوب و خروجی نامطلوب با استفاده روشهای غیرخطی باید محاسبه میشد، که این امر باعث افزایش خطا و زمانبر بودن مدت اجرا میشد، لذا فار و شانا با استفاده از تابع جهتی و با ثابت در نظر گرفتن […]

که دارای m+s سطر و n ستون است. همچنین با وجود خروجیهای نامطلوب میتوان P را به صورت زیر در نظر گرفت:سیفورد و ژو مدل پایه‌ای خود را BCC در نظر گرفتند (سیفورد و ژو، ۲۰۰۵). آنها با استفاده از مدل غیرخطی فار و همکاران، نشان دادند که مدل فار […]

اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی[۷۵]در واقع مدل (۳-۱۳) همان روش چشمپوشی کردن از خروجیهای نامطلوب میباشد و به خاطر مقایسه این مدلها باهم، به این مدل اشاره شده است. (‏۳‑۱۳) با توجه به ساختار مدلهای ارائه‌شده میتوان مشاهده نمود، در تمامی این مدلها ورودیها و خروجیهای نامطلوب به صورت هذلولی، […]

(‏۲‑۱) که نشان میدهد اگر خروجی مطلوب مقداری مثبت داشته باشد آنگاه خروجی نامطلوب حتماً مقدار مثبت خواهد داشت. برای مثال تولید کاغذ، بدون تولید گوگرد و… امکان‌پذیر نیست.اصل دسترسپذیر ضعیف[۵۲]در اغلب فرآیندها به همراه خروجیهای مطلوب خروجیهای نامطلوب هم به وجود میآید، این اصل بیان میدارد که به همراه کاهش […]

(‏۲‑۴) حال با توجه به اینکه دو اصل دسترسیپذیر قوی و ضعیف در مجموعه امکان تولید تأثیر خواهند گذاشت، برای هر یک از این دو اصل یک مجموعه امکان تولید جدید تعریف میشود (فار و همکاران، ۱۹۸۹). با توجه به اصل دسترسی‌پذیر قوی، به همراه شرایط مجموعه امکان تولید در […]

مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها […]