برچسب: حوزه قضایی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی

Posted in حقوق

پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

Posted in حقوق

پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

Posted in حقوق

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

Posted in حقوق

پایان نامه كودك آزاری در نظام كیفری ایران

Posted in حقوق

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

Posted in حقوق

پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن

Posted in حقوق

پایان نامه تجاری سازی فضای ماورای جو