ب)مراکز انتشاراتیوهابیت در کشور عربستان مراکز انتشاراتی زیادی در اختیار دارد که بصورت فعال برای تبلیغ وهابیت کار می‌کنند . گفتنی است که قسمتی از فعالیت این مراکز اختصاص دارد به نشر کتب ضد شیعی وردّ عقاید مذهب شیعی در جهان وبخشی از فعالیت آن ها مربوط می‌شود به نشر […]

و منظور از کشف معنوی کشف مجرد از صور حقایق و ظهور معانی غیبی و حقایق عینی است.[۲۵۶] و بسته به مرحله‌ای که سالک در آن قرار دارد و به اندازه‌ای که از طبیعیت سفلی قدم فرا نهاده است و به قدر رفع حجاب و صفای عقل، صفای دل و صفای […]