باز اگر تو یکجهان دارى گناه نیست باک ار بیخودى ز آنروى ماه انّما المأثور فی النصّ الجلیّ لا یضرّ السّیّ‏ء (مع) حبّ علیّ فقال:«زدنی بیانا» قال علیه السّلام: «محو الموهوم و صحو المعلوم»المراد «بالموهوم»: وجه النّفس من کلّ شی‏ء و «بالمعلوم»: وجه اللّه منه. و التعبیر «بالمعلوم» المراد به «الیقین»، […]

احنف بن قیس تمیمی سعدی، اسم او صخر یا ضحاک فرزند «قیس بن معاویه بن حصین تمیمی» ملقب به احنف و کنیه اش «ابو بحر تمیمی سعدی» است؛ چون پای او قدری کج بود لذا به احنف (کج پا) شهرت داشت. احنف از اشراف اهل بصره و بزرگ قبیله بنی […]

به نور معرفت روشن‌تر از خورشید و ماهم ساز با شراق رخت مستغنی از باغ جنانم کن به اشراقی که از نور رخت صبح ازل کردی الاهی وار تا شام ابد روشن روانم کن[۳۵۱] «أطْفِئ السِّراجَ فَإنَّ الصُّبْحَ قَدْ طَلَع»سراج که در لغت به معنی چراغ است در اصطلاح، رمزی […]

عاقلان «الاهی» وار از فروغ عشق یار نیست با جهان شان کار ای حکیم اگر دانی[۲۹۴] علامه مصطفوی این فقره از حدیث را ناظر به مرتبه لابشرط تمام هویات، که جز موهومات چیز دیگری نیستند، دانسته و می‌نویسد: در این مرحله تمام هویات که جز موهوماتی نیستند به وجود جمعی […]

بشنو ای جویای ذوق و وجد و حال «ما الحقیقۀ؟» یا امیرالمؤمنین تو بیان کن تا بیفزاید یقین گفت: «ما لک و الحقیقۀ؟» ای کمیل چون فتاد آخر تو را این سوی میل؟ بی شکی تکمیل طالب، ای جوان واجب آمد در جهان بر کاملان گشت مشغول جوابش مرتضی تا […]

بر همین اساس است که اولیاء الاهی همواره سخن از «لکل جلالِ جمال» گفته‌اند و در هر قهری لطف معشوق را به نظاره نشسته اند و در هر منعی عطای او را دیده‌اند.از آنجا که ما در تفسیر حدیث شریف هر فقره از حدیث را ناظر به بیان مرتبه و […]

امامعلیه السلامبا تعبیر «یطفح» از یک سو جامعیت و احاطه باطن شریفش را نسبت به جمیع انوار توحید بیان کرده است چنان که در مکانی دیگر فرمود: «لو کشف الغطاء ما زددت یقیناً» و از سوی دیگر در صدد بیان این است که عنایت احاطه و شدت آن بگونه‌ای است […]

و منظور از کشف معنوی کشف مجرد از صور حقایق و ظهور معانی غیبی و حقایق عینی است.[۲۵۶] و بسته به مرحله‌ای که سالک در آن قرار دارد و به اندازه‌ای که از طبیعیت سفلی قدم فرا نهاده است و به قدر رفع حجاب و صفای عقل، صفای دل و صفای […]