شاخ دندانه محال بزن بیخ بتخانه خیال بکن در ره حق بلای هستی روب هر چه جز هستی خدای بروب شاعر در این ابیات دینی و اخلاقی و عرفانی بیان می دارد: (( لا حول و لا قوه الاّ با لله العلی العظیم)) نیست نیرو و قوتی مگر خدای تعالی […]