برچسب: اعمال خیار

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

Posted in حقوق

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

Posted in حقوق

پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

Posted in حقوق

پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

Posted in حقوق

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

Posted in حقوق

پایان نامه فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق موضوعه ایران

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی