برچسب: اشتغال

اکتبر 8, 2018 Off By 92

از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعالعملا فعالیت اقتصادی…

اکتبر 8, 2018 Off By 92

پایان نامه ارشد: چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

سهماتکاییاجباریبهبخشپس اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد. سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه هابه 25 درصدکاهشیابد. سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت های تخصصی عمر کم بشه تا انگیزه سرمایه گذاران در این…

اکتبر 8, 2018 Off By 92

2-1-3 انواع بیمه فرودنبرگر[1](2010، 63) بیان نمود، بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات…