برچسب: ارتکاب

اکتبر 10, 2018 Off By 92

  2-4-2-1- تئوری فشار 2-4-2-1-1- مرتن[1] نظریه های فشار عمومیت شان را به جامعه شناس آمریکایی رابرت مرتن (1968) مدیونند.…

اکتبر 10, 2018 Off By 92

تعریف عملیاتی سرمایه ی اجتماعی: این متغیر با سنجش در قالب گویه های 5 متغیر(مشارکت اجتماعی، کنترل اجتماعی، پیوند اجتماعی،…