۳-۵-۲ – مذهب شافعىبنیانگذار آن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمى قرشى مطّلبى، مکنى به ابوعبدالله است. وى در سال ۱۵۰ هجرى برابر با ۷۶۷ میلادى در فلسطین به دنیا آمد. مدتى در مکه و مدینه نزد اساتید فقه تلمذ کرد و سپس عازم بغداد شده […]

هدف اصلی این تحقیق جمع آوری موارد اختلافی احکام عمره تمتع است در قالب تحقیق جامعی که همه موارد اختلافی را آورده باشد. ذکر موارد اختلافی احکام فقهی عمره تمتع به این دلیل بوده است که نشان دهیم دین اسلام در همه مذاهب و فرقه های خود دارای وحدت بوده […]

اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ارﺷﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس آمریکا۱- ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ: در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪه اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎری ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ و […]

فرقه وهابیت، تمام اهل سنت را کافر دانسته، فقط خودشان را موحد می‌پندارند. به طور کلی، هر کس با اعتقاد آنان مخالف باشد، از دیدگاه آنها مشرک و کافر است و به همین خاطر، کشتار اهل سنت و علمای آنان را مباح دانسته اند.[۳۴۶] وهابیون و علمای آنان، در برابر سخن […]

مدت خلافت ده سال، گفته می‌شود او عده ای از دانشمندان نحو را جمع کرد و مدت شش ماه مشغول فراگیری این علم شد؛ ولی پس از این مدت، نادان تر از روز نخست گردید! [۷۲]۷٫سلیمان بن عبدالملک بن مروان (۹۶-۹۹ ق.)مدت خلافت دو سال و هشت ماه، او در پرخوری […]

همچنین در مقدمه «قواعد الأحکام» که از سوى انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تحقیق و نشر یافته ، این رساله از آنِ علاّمه حلّى قلمداد شده است. [۱۶۳]مآخذ و نسخه ها و شیوه تحقیقاین شرح در مجموعه اى به نام «کلمات المحقّقین» در سال ۱۳۱۵ق ، به چاپ رسیده است[۱۶۴]. […]