اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی[۷۵]در واقع مدل (۳-۱۳) همان روش چشمپوشی کردن از خروجیهای نامطلوب میباشد و به خاطر مقایسه این مدلها باهم، به این مدل اشاره شده است. (‏۳‑۱۳) با توجه به ساختار مدلهای ارائه‌شده میتوان مشاهده نمود، در تمامی این مدلها ورودیها و خروجیهای نامطلوب به صورت هذلولی، […]

(‏۲‑۴) حال با توجه به اینکه دو اصل دسترسیپذیر قوی و ضعیف در مجموعه امکان تولید تأثیر خواهند گذاشت، برای هر یک از این دو اصل یک مجموعه امکان تولید جدید تعریف میشود (فار و همکاران، ۱۹۸۹). با توجه به اصل دسترسی‌پذیر قوی، به همراه شرایط مجموعه امکان تولید در […]

(‏۲‑۱) که نشان میدهد اگر خروجی مطلوب مقداری مثبت داشته باشد آنگاه خروجی نامطلوب حتماً مقدار مثبت خواهد داشت. برای مثال تولید کاغذ، بدون تولید گوگرد و… امکان‌پذیر نیست.اصل دسترسپذیر ضعیف[۵۲]در اغلب فرآیندها به همراه خروجیهای مطلوب خروجیهای نامطلوب هم به وجود میآید، این اصل بیان میدارد که به همراه کاهش […]

شکل PPS در حالت پنج DMU با یک ورودی و یک خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود:شکل ‏۱‑۵: مرز CCRکه شکل (۱-۵) بازده به مقیاس ثابت یا همان مرز مدل پایه‌ای CCR[20] میباشد (چارنز و همکاران). اگر هر یک از اصول بالا در جامعهای برقرار نباشد، مجموعه امکان تولید بر […]

جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص […]

۳-۳- مدلهای شعاعی ۴۳۳-۳-۱- مدل شعاعی بر حسب مدلهای پایهای ۴۳۳-۳-۲- مدل شعاعی بر حسب انتقال دادهها ۴۶۳-۴- مدلهای بر حسب متغیرهای کمکی ۴۹۳-۵- مدلهای جهتی ۵۱۳-۶- مدل راسل ۵۲جمعبندی ۵۶فصل ۴- مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورها ۵۹۴-۱- شاخص توسعه انسانى ۶۱۴-۱-۱- ضرورت تغییر نگرش در HDI 61۴-۲- […]

مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها […]

و امّا مستحبات در نزد بقیه مذاهب چنین است: در آغاز طواف روبروی حجرالاسود بایستد، تهلیل (لاالهَ الّا الله) و تکبیر بگوید، دستها را به شکلی که تکبیره الاحرام میگوید بالا ببرد. با دستان خود حجرالاسود را لمس کند. بدون صدا آن را ببوسد. در صورت امکان گونه اش را […]

امامیّه و حنابله نیت خالص و بی پیرایه، برای خداوند را در طواف شرط می دانند ولیکن مالکیان، حنفیان و شافعیان، نیّت مخصوص را شرط نمی دانند بلکه نیّت عام را در صحّت طواف کافی می دانند.۴-۳-۲-۲ -شرائط داخل در حقیقت طوافشروطی که در حقیقت و تحقق طواف به شکل […]

برخی از محرّمات احرام در حالت عادی(غیر احرام) نیز حرام است؛ ولی در حال احرام گناهش بیشتراست: پوشیدن لباس دوخته و کفش روپوشیده و کلاه، بدون عذر برای مردان: طبق فقه مذاهب اهل سنت (الجزیری،۱۴۰۳ق، ج ۱، صص ۶۸۶- ۶۸۹) و نیز درفقه شیعه امامیه حرام است.کفاره: گوسفند ( محشی،۱۳۸۲ش،مسأله […]