مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرماسنائی در این ابیات اجتماعی و اخلاقی بیان می دارد لازمه علم حقیقی خدمت به دیگران است. یعنی عمل به حاصل آن و بطریق تمثیل می گوید: زشت است که چینیان از راه دور ( چین رمز دوری از مرکز عالم اسلامی […]

 چون ستد تخم عامل از دهقان ده ازو رفت و ماند با وی قان[۳۵]شاه را از رعیّت است اسباب کام دریا زجوی جوید آب(ابیات ۴۴۶۲-۴۴۶۶)روز پاداش، ماه باید شاه باز بهرام وقت پادافراه(بیت ۴۵۴۶)بر زن از راه رفق بر تن خصم بشکن از روی خلق گردن خصم(بیت ۴۵۴۹)دین بی لطف […]

مدل ضریب غیر استاندارد ضریب آمارهT مقدار P ضریب B خطای معیار ضریب ثابت ۷۳/۷۳۰ ۴/۶۴۳ ۱۵/۸۷۹ ۰/۰۰۰ تجسم ۰/۹۳۱ ۰/۲۳۵ ۰/۲۸۴ ۳/۹۶۶ ۰/۰۰۰ (تجسم)×۲۸/۰+ ۷۳/۷۳= نگرش به آموزش عالی۳/۰R-square=فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱ نتیجه‌گیریبا توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق […]

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق۴-۱ تجزیه و تحلیل داده‌هاتجزیه وتحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساس هر روش تحقیق است بطور کلی تجزیه وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق ان کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی […]

صالحی‌عمران و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران پرداخته‌اند. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تجربی حاصل از پیمایش، علل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران بررسی شده است. جامعه آماری […]

اهداف فرعی پژوهش:الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سودب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سودج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سودد(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود۱-۵ – قلمرو پژوهش۱-۵-۱- قلمرو موضوعیدر این پژوهش با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در […]

فصل پنجمبحث و نتیجه گیریمقدمهدر فصل حاضر ابتدا خلاصه پژوهش،سپس بحث و نتیجه گیری و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش ارائه می گردد.۵-۱٫ خلاصه پژوهشهدف از پژوهش حاضر،مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس کودکان ۱۰ و۱۱ ساله موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته بود.فرضیه های مطرح شده در این پژوهش […]

– فردوسی(۱۳۸۰)در پژوهشی به مقایسه پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته پایه پنجم ابتدایی پرداخته است. این پژوهش از نوع علی و مقایسه ای بوده است. نمونه ای ۶۰ نفری از دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی در دو گروه ۳۰ نفری موسیقی آموخته و نیاموخته […]

آوازهای کودکان را می توان به چند دسته تقسیم کرد: ۱- آوازهای درجه اول که روی هجاهای کوتاه بنا گذاشته می شود. ۲- آوازهای شکلک دار که در جهت گسترش حس موسیقی و انتقال آن به بدن به کار گرفته می شوند. ۳- آوازهایی که براساس پنج نت دو- ر- […]

تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسألهدانش درباره موضوع و منابع تدریسخودشناسی و خود تعلیقیاندیشیدن توام با تأملدانش درباره دانش آموزان و یادگیری آنهاتمرین و انتقال یادگیری هااستفاده از تحقیقات تربیتیشکل ۱-۲ اصول آموزش خوب از دیدگاه اسلاوینبا نگاهی به نمودار فوق نیز در می یابیم که به نظر اسلاوین یک […]