جدول ۱-۱: مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) سال ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ قیمت ۳۴۴۱ ۱۳۹۴۳ ۵۴۴۸۵ ۸۴۵۹۲ ۱۱۲۷۵۸ ۱۳۰۲۹۵ ۱۶۹۸۸۴ ۲۱۷۰۴۸ ۱-۴- هدف از انجام مطالعهبرنامه‌ریزی حمل‌و نقل، امروزه یکی […]

۲-۵-۶- برخی مشکلات مدل‌سازی VRP در شرایط واقعیمسأله مسیریابی وسیله‌نقلیه وقتی در قیاس با دنیای واقعی قرار می‌گیرد با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که مدل‌سازی آن را بسیار متفاوت از مسأله ارائه شده خواهد نمود.در ادامه نمونه‌ای از این محدودیت‌ها و مشکلات اشاره خواهد شد.هزینه سفر بین نقاط در […]

۴-۶ جمع بندی ۱۰۲فصل پنجم:نتیجه گیری ۱۰۳۵-۱ نتیجه گیری ۱۰۴۵-۲ تحقیقات آتی ۱۰۴منابع ومآخذ ۱۰۶فهرست جداولجدول ۱-۱- مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) ۴جدول ۲-۱ مروری بر ادبیات مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره […]

۲-۳- مسأله فروشنده دوره‌گردمسأله فروشنده دروه‌گرد (TSP)[9] یکی از بنیادی‌ترین و مشهورترین مسائل در زمینه حمل و نقل و مسأله مسیریابی می‌باشد. در مسأله فروشنده دوره‌گرد هدف یافتن یک دور، مسیر کامل(تور) برای یک فروشنده دوره‌گرد است که در آن تمامی شهرها (مشتریان) با کمترین هزینه ممکن ملاقات شوند و فروشنده […]

مایز و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی رابطۀ معنویت و مذهب با خوشبینی، درک حالتهای سلامتی و رشد ایدز در بین مردان آفریقایی و آمریکاییتبار پرداختند. نتایج نشان داد که افرادی که معنویت بالاتری داشتند نسبت به آنهایی که معنویت کمتری داشتند سلامتی بالاتری را گزارش میدادند و نسبت به […]

روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از دو روش آماری توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی دادهها به فراخور موضوع از فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول استفاده گردیده و در بخش استنباطی از آزمون تی مستقل و رگرسیون چندگانۀ استاندارد استفاده شده است.۳-۷ روش گردآوری داده‌هاروش […]

جدول ۴-۱۱: ارزیابی سهم هر یک از متغیر های پیشبین در مدل………………………………………….۴۷چکیدۀ لاتین ۷۵فصل اول«کلیات پژوهش»۱-۱ مقدمهکاربرد هیجانها در تعلیم و تربیت و برنامههای یادگیری اجتماعی و ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، میبایست به رشد هیجانی […]

اعتقاد دینی[۲۲] ۱و مذهب به انسان آرامش میبخشد، امنیت فرد را تضمین میکند، خلأهای اخلاقی، عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماع، استحکام داده و پایگاه محکمی برای انسان در برابر مشکلات و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند(اسدی نوقانی و همکاران، ۱۳۸۴).مذهب، بعنوان مجموعهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و ارزشهای […]

پارک وهمکاران(۲۰۱۰)، در تحقیقی حداکثر اکسیژن مصرفی، توان بی هوازی وحداکثر قدرت عضلانی را در ورزشکاران نخبه مورد بررسی قرار دادند،آنها ۱۲بازیکن تیم بسکتبال را در دو گروه انسداد عروق (۷ نفر) وبدون انسداد (۵ نفر) به مدت دو هفته (۶روزدرهفته، دو بار در روز) برروی تردمیل مورد بررسی قرار […]

متغیرهای تحقیق:متغیر های مستقل:دوازده جلسه تمرین رکاب زدن زیر بیشینه همرا با انسدادمتغیرهای وابسته:۱- حداکثر اکسیژن مصرفی۲- وات حداکثر۳-مدت زمان رسیدن به خستگی۴- اوج، میانگین و حداقل توان بی هوازیابزار جمع آوری داده هادستگاه ضربان سنج پلار[۶۷] ساخت کشور فنلاند جهت اندازه گیری ضربان قلبدستگاه سنجش فشار خون رییستر[۶۸]ساخت کشور آلمان […]