مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرماسنائی در این ابیات اجتماعی و اخلاقی بیان می دارد لازمه علم حقیقی خدمت به دیگران است. یعنی عمل به حاصل آن و بطریق تمثیل می گوید: زشت است که چینیان از راه دور ( چین رمز دوری از مرکز عالم اسلامی […]

 چون ستد تخم عامل از دهقان ده ازو رفت و ماند با وی قان[۳۵]شاه را از رعیّت است اسباب کام دریا زجوی جوید آب(ابیات ۴۴۶۲-۴۴۶۶)روز پاداش، ماه باید شاه باز بهرام وقت پادافراه(بیت ۴۵۴۶)بر زن از راه رفق بر تن خصم بشکن از روی خلق گردن خصم(بیت ۴۵۴۹)دین بی لطف […]

مدل ضریب غیر استاندارد ضریب آمارهT مقدار P ضریب B خطای معیار ضریب ثابت ۷۳/۷۳۰ ۴/۶۴۳ ۱۵/۸۷۹ ۰/۰۰۰ تجسم ۰/۹۳۱ ۰/۲۳۵ ۰/۲۸۴ ۳/۹۶۶ ۰/۰۰۰ (تجسم)×۲۸/۰+ ۷۳/۷۳= نگرش به آموزش عالی۳/۰R-square=فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱ نتیجه‌گیریبا توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق […]

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق۴-۱ تجزیه و تحلیل داده‌هاتجزیه وتحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساس هر روش تحقیق است بطور کلی تجزیه وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق ان کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی […]

صالحی‌عمران و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران پرداخته‌اند. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تجربی حاصل از پیمایش، علل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران بررسی شده است. جامعه آماری […]