جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص […]

۳-۳- مدلهای شعاعی ۴۳۳-۳-۱- مدل شعاعی بر حسب مدلهای پایهای ۴۳۳-۳-۲- مدل شعاعی بر حسب انتقال دادهها ۴۶۳-۴- مدلهای بر حسب متغیرهای کمکی ۴۹۳-۵- مدلهای جهتی ۵۱۳-۶- مدل راسل ۵۲جمعبندی ۵۶فصل ۴- مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورها ۵۹۴-۱- شاخص توسعه انسانى ۶۱۴-۱-۱- ضرورت تغییر نگرش در HDI 61۴-۲- […]

مدل نسبت به مدلهای دیگر میگردد. فصل چهارم این پایاننامه به دو بخش اساسی تقسیم میشود: بخش اول که به دلیل تحقیق بر روی نحوه محاسبه شاخص سلامت کشورها، از طرف سازمان ملل میباشد؛ شامل تعاریف و اصول وارد بر اجزای این شاخص میباشد و بخش دوم شامل نتیجه مدلها […]

و امّا مستحبات در نزد بقیه مذاهب چنین است: در آغاز طواف روبروی حجرالاسود بایستد، تهلیل (لاالهَ الّا الله) و تکبیر بگوید، دستها را به شکلی که تکبیره الاحرام میگوید بالا ببرد. با دستان خود حجرالاسود را لمس کند. بدون صدا آن را ببوسد. در صورت امکان گونه اش را […]

امامیّه و حنابله نیت خالص و بی پیرایه، برای خداوند را در طواف شرط می دانند ولیکن مالکیان، حنفیان و شافعیان، نیّت مخصوص را شرط نمی دانند بلکه نیّت عام را در صحّت طواف کافی می دانند.۴-۳-۲-۲ -شرائط داخل در حقیقت طوافشروطی که در حقیقت و تحقق طواف به شکل […]

برخی از محرّمات احرام در حالت عادی(غیر احرام) نیز حرام است؛ ولی در حال احرام گناهش بیشتراست: پوشیدن لباس دوخته و کفش روپوشیده و کلاه، بدون عذر برای مردان: طبق فقه مذاهب اهل سنت (الجزیری،۱۴۰۳ق، ج ۱، صص ۶۸۶- ۶۸۹) و نیز درفقه شیعه امامیه حرام است.کفاره: گوسفند ( محشی،۱۳۸۲ش،مسأله […]

ولی شافعیان(ابن جزی کلبی مالکی، بیروت)، حنابله، استحق بن راهویه و ابراهیم نخعی میگویند: تلبیه سنّت است، و لذا متّصل شدن آن را به احرام مستحب میدانند و بر این اساس اگر بدون تلبیه، احرام را نیّت کند، صحیح خواهد بود ( المغنی ج ۳ ،ص۲۵۷ ).۴-۳-۱-۱-۳- مسائل تلبیهاوّل: زمان […]

بررسی احکام فقهی حج از دیدگاه مذاهب خمسهو موارد اختلاف آن۴-۱-عمره تمتعواژه عمره در لغت به معنای زیارت آمده و در اصطلاح شرع مقدس به معنای زیارت بیت الله الحرام، استعمال گردیده است.راغب اصفهانی در تعریف عمره می‌گوید:وَالعُمرَهُ، الزیارَهُ الَّتی فیها عِمارَهُ الوُدِّ وَجُعِلَ فِی الشَّریعَهِ لِلقَصدِالمَخصوُص ( راغب اصفهانی […]

الف – فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف صالح مستند بود. او براساس قول پیامبر و داوری‌های آن حضرت و همچنین فتواهای صحابه – در مواردی که از نظرمخالفی اطلاع نیابد – فتوا می‌داد و آن چه را هم در آن اختلاف کرده بودند می‌آورد.او گفته‌های […]