تا رهی از ننگ جَبر و طمطراقِ اختیارچون ز دقیانوس خود رستند، هست اندر رقیم ،به ز بیداری شما، خوابِ جوانمردانِ غاردر این بیت دینی تأکید دارد که عقل ، بدون یاری شرع ، از روشنایی آن جهانی و آُخروی برخوردار نیست و همان گونه که در ساختن مُعَصفَر شخار […]

کز برایِ نام داند مردِ دنیا علمِ دینوز برای دام دارد ناک دِه مُشکِ تتاردر زبان عرب باد سرخ و زرد وجود دارد . به اعتبار نوع خاکی که به همراه دارد و معمولا در وصف بلاهای آسمانی باد زرد یا سرخ را می آورده اند ولی سنائی در اینجا […]

چون پلنگی بر یمین داری و موشی بر یساردر این بیت سنائی نکوهش می کند کسانی که مال را بخشش می کنند ولیکن بنیاد و اساس آن بر ریاکاری است . و در بیت بعد تأکید می کند که بر خشم خویش مسلّط شو ، در دنیا ، زیرا به […]

خویشتنِ را به زیر پَی بسپرچون سپردی به دستِ حق بسپارسنائی تأکید دارد : تا در چپ و راست تو فراخی معیشت و برکت است و تو غرق آن ها هستی ، دین به دستِ تو نخواهد آمد .دین نیاید به دست تا بُودَتبر یمین و یسار یُمن و یسارو […]

مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرماسنائی در این ابیات اجتماعی و اخلاقی بیان می دارد لازمه علم حقیقی خدمت به دیگران است. یعنی عمل به حاصل آن و بطریق تمثیل می گوید: زشت است که چینیان از راه دور ( چین رمز دوری از مرکز عالم اسلامی […]

 چون ستد تخم عامل از دهقان ده ازو رفت و ماند با وی قان[۳۵]شاه را از رعیّت است اسباب کام دریا زجوی جوید آب(ابیات ۴۴۶۲-۴۴۶۶)روز پاداش، ماه باید شاه باز بهرام وقت پادافراه(بیت ۴۵۴۶)بر زن از راه رفق بر تن خصم بشکن از روی خلق گردن خصم(بیت ۴۵۴۹)دین بی لطف […]

مدل ضریب غیر استاندارد ضریب آمارهT مقدار P ضریب B خطای معیار ضریب ثابت ۷۳/۷۳۰ ۴/۶۴۳ ۱۵/۸۷۹ ۰/۰۰۰ تجسم ۰/۹۳۱ ۰/۲۳۵ ۰/۲۸۴ ۳/۹۶۶ ۰/۰۰۰ (تجسم)×۲۸/۰+ ۷۳/۷۳= نگرش به آموزش عالی۳/۰R-square=فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱ نتیجه‌گیریبا توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق […]

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق۴-۱ تجزیه و تحلیل داده‌هاتجزیه وتحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساس هر روش تحقیق است بطور کلی تجزیه وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق ان کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی […]

صالحی‌عمران و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران پرداخته‌اند. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های تجربی حاصل از پیمایش، علل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران بررسی شده است. جامعه آماری […]

اهداف فرعی پژوهش:الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سودب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سودج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سودد(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود۱-۵ – قلمرو پژوهش۱-۵-۱- قلمرو موضوعیدر این پژوهش با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در […]