2- پایان نامه عمران: بررسی بیشترین نیروی برشی و نیروی محوری کوله ها در پل های مورب بدون جداساز و مقایسه آن با پل های جداسازی شده با جداساز لاستیکی هسته سربی، در حالت تحریک دو جهته زلزله

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-4- خسارت هاي وارده به پل ها در زلزله هاي گذشته

با بررسي خسارت هاي وارد بر پل ها ناشي از زلزله های  اخير، سه نقص عمده طراحي را مي توان عنوان کرد که با همراه شدن ضعف های اجرايی معضل بحرانی تری شکل مي گيرد؛ اگرچه ممكن است هر نقص به شكل هاي مختلف تجلي كند. اين نقايص نتيجه مستقيم فلسفه طراحي الاستيك مي باشند كه قبل از سال ۱۹۷۰ عمومأ استفاده مي شد و هنوز نيز در بعضي از كشورها استفاده مي شود. درطرح لرزه اي الاستيك پل هاي قديم نوعأ سطوح پائين تنش مجاز استفاده مي شد و متناظر با نيروهاي زلزله اي بود كه تنها كسر كوچكي از نيروهاي واقعي توليد شده در سازه با پاسخ الاستيك و مقاومت بالا را تشکيل می دادند؛ در حالي كه مقاومت لازم واقعي حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بيشتر از سطح نيروهاي الاستيك بود که حتي در يك زلزله متوسط نيز تجربه می شد.

بنابراين نتايج روش طرح الاستيك چنين بودند ]14 [:

۱-  تغيير شكل لرزه اي كه براساس سطوح نيروي جانبي مشخص شده بودند، بسيار كمتر از مقادير واقعي تخمين زده مي شدند.

2- چون سطوح نیروي زلزله پائين فرض مي شد، نسبت بار ثقلي به نيروي زلزله نادرست تصور می شده و لذا الگوهاي لنگر پائين و با شكل نامناسب در نظر گرفته مي شد.

3- كنش هاي غيرالاستيك سازه اي و مفاهيم شكل پذيري و طرح ظرفيت كه براي بقاي سيستم هاي غيرالاستيك تحت زلزله هاي شديد حياتي هستند، در روش طرح الاستيك ملاحظه نمي شد، بنابراين موقعيت هاي بحراني مفصل بالقوه براي تحمل تغيير فرم هاي غيرالاستيك بزرگ بدون كاهش مقاومت، بدرستي تعيين نمي شدند. درنتيجه مقاومت برشي عضو بيشتر از مقاومت خمشي آن نمي شد و بنابراين زوال برشي ترد، محتمل و ممكن بود.

انواع خسارت هاي وارده به پل ها در زلزله های  گذشته که وابسته به  يك يا تركيبي از نقيصه هاي اشاره شده مي باشند، عبارتند از  ]14،15[ :

ـ زوال دهانه پل ها ناشي از نشيمنگاه ناکافی در درزهاي جابجائي

ـ بزرگنمايي جابجائي ها ناشي از اثرات خاك

ـ برخورد بين قاب های پل

ـ فرونشست[1] كوله ها ، ستون ها

ـ زوال ناشي از عدم شكل پذيري و مقاومت خمشي

ـ كافي نبودن نيروهای طراحی

ـ مقاومت خمشي غير قابل اعتماد ستون ها

ـ شكل پذيري خمشي ناكافي

ـ زوال برشي ستون

ـ زوال اتصالات

ـ زوال تير سرستون[2]

ـ زوال پی ها

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92