دانلود تحقیق با موضوع کارشناسان، استاد راهنما، اطلاعات مربوط

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

واحدگرمي
باسمه تعالي
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم فاطمه پيوندي در رشته: مديريت دولتي گرايش مالي تحت عنوان بررسي موانع استقراربودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي استان سمنان
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي درتاريخ 28/6/1392 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پاياننامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
بدينوسله تاييد مي شود پايان نامه مذكور از لحاظ محتواي علمي و فرمت و نگارش كامل وبدون نقص مي باشد.
استاد راهنما: دكتر عظيم اصلاني
استاد (استادان مشاور):
1- دكتر محمد حسن زاده
هيأت داوران:
1- دكتر حبيب ابراهيم پور
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فاطمه پيوندي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مديريت گرايش مالي در تاريخ 28/6/92 از پايان نامه خود تحت عنوان :
بررسي موانع استقراربودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي استان سمنان
با کسب نمره 18 با درجه بسيارخوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي فاطمه پيوندي
تاريخ و امضا واثر انگشت
سپاسگزاري
سپاس و ستايش بي کران پاک آفريدگار جهانيان را که نام و ياد او همواره روشني بخش ضميرم و نيروده گامهايم بوده است. وظيفه خود مي دانم نهايت سپاس و امتنان قلبي خود را به کليه عزيزان و سروراني تقديم نمايم که درتدوين و به ثمررساندن اين پايان نامه از راهنمايي و الطاف بي پايانشان بهره بردم، به ويژه از جناب اقاي دکتر عظيم اصلاني و جناب آقاي دکترمحمد حسن زاده که زحمت هدايت تحقيق رابرعهده داشتند.
تقديم به
مهربان مادر،
مادري که جسمش در اين دنياي فاني نيست ولي عشق و يادش هميشه با من است وهميشه دعاي خيرشان بدرقه راهم بوده و خواهد بود.
روحش شاد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: کليات پژوهش
1.1- مقدمه 2
1.2- بيان مساله 3
1.3- اهميت وضرورت مساله 5
1.4 – اهداف پژوهش 7
1.4.1-هدف کلي 7
1.4.2-اهداف جزيي 7
1.5- سوال هاي پژوهشي 8
1.6- تعاريف واژه 8
1.6.1- تعريف نظري متغيره 8
1.6.2- تعريف عملياتي متغيرها 11
1.7- چهارچوب تحقيق 12
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2.1- مقدمه 15
2.2- فاهيم بودجه 16
2.3- تعاريف بودجه 17
2.3.1- تعاريف از جنبه سياسي 17
2.3.2 -تعاريف ازجنبه هاي اقتصادي و مالي 17
2.3.3- تعاريف از جنبه هاي برنامه اي و مديريتي 18
2.3.4- تعاريف ازجنبه توسعه اقتصادي و اجتماعي 18
2.4- تعاريف علمي و تجربي بودجه 19
2.5- تعاريف حقوقي و قانوني بودجه 19
2.6- عوامل مشترک در تعاريف بودجه 20
2.7- مقاصد و اهداف بودجه ريزي 21
2.8- وظايف بودجه ريزي 22
2.9- روش هاي پيش بيني درآمد 22
2.10- روشهاي برآورد هزينه 23
2.10.1- بودجه سنتي 23
2.10.2- بودجه ريزي افزايشي(تفاضلي) 23
2.10.3- بودجه ريزي برنامه اي 24
2.10.4- نظام طرح ريزي، برنامه ريزي، بودجه ريزي 24
2.10.5- بودجه بندي بر مبناي صفر 25
2.10.6- بودجه ريزي انعطاف پذير يا سايه اي 26
2.10.7- روش بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف 27
2.10.8- روش بودجه ريزي عملياتي 27
2.11- بودجه ريزي عملياتي 28
2.11.1- ماهيت بودجه ريزي عملياتي 29
2.11.2- ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي 30
2.11.3- وظايف بودجه عملياتي 31
2.11.4- مزاياي بودجه ريزي عملياتي 34
2.12- الزامات بودجه ريزي عملياتي 37
2.1.3- مراحل انجام بودجه ريزي عملياتي 38
2.14- فوايد بودجه ريزي عملياتي 40
2.15- تحولات نظام بودجه ريزي 41
2.16- مسير بودجه ريزي عملياتي نوين 44
2.17- تجربه برخي از کشورها در اجراي بودجه عملياتي 48
2.18- نظام بودجه ريزي عملياتي در ايران 54
2.18.1- سيرتحولات نظام بودجه ريزي در ايران 56
2.18.2- الزامات قانوني بودجه ريزي عملياتي در ايران 58
2.19- مشکلات عمده بودجه بندي دولتي در ايران: 61
2.20- روند حال و آينده بودجه ريزي عملياتي در ايران 67
2.21- موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرائي استان سمنان 70
2.21.2- عوامل محيطي 70
2.21.2- عوامل اجرائي 73
2.21.3- عوامل کنترلي 80
2.22- مدل مفهومي 82
2.23- تحقيقات گذشته 82
2.23.1-تحقيقات انجام شده در داخل كشور 82
2.23.2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 85
فصل سوم: مواد و روش ها
3.1- مقدمه 88
3.2- روش پژوهش 88
3.3- جامعه پژوهش 89
3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن 89
3.5-روش نمونه گيري 89
3.6- روش اجرا 91
3.7-روش جمع آوري داده ها 91
3.7.1- مطالعات کتابخانه 91
3.7.2- استفاده از پرسشنامه 91
3.8- پرسشنامه 92
3.9- روايي و پايائي پرسشنامه 92
3.10- روش تجزيه و تحليل داده ها 93
3.10.1- طبقه بندي، ارزش گذاري 93
3.10.2- روشهاي آماري 94
3.11- محدوديت هاي تحقيق 94
فصل چهارم: نتايج
4.1- مقدمه 95
4.2- اطلاعات مربوط به خصوصيات نمونه آماري 95
4.3- بررسي سوالات پژوهشي 100
4.3.1- سوال پژوهشي شماره 1 100
4.3.2- سوال پژوهشي شماره 2 102
4.3.3- سوال پژوهشي شماره 3 104
4.3.4- سوال پژوهشي شماره 4 106
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5.1- مقدمه 116
5.2- نتايج و بحث درمورد نتايج 117
5.3- نتيجه گيري 119
5.4- پيشنهادها 121
5.4.1- پيشنهاد هاي کاربردي 121
5.4.2- پيشنهاد هاي تحقيقاتي 123
پيوست ها 128
فهرست منابع 124
چكيده انگليسي
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏2-1 مؤلفه هاي نظام هاي بودجه ريزي 44
جدول ‏2-2نظام بودجه ريزي کشورهاي منتخب مقايسه 54
جدول ‏2-3دوره هاي تحول نظام بودجه ريزي در ايران 57
جدول ‏3-1 حجم جامعه و نمونه مورد بررسي 90
جدول ‏0-1نسبت نمونه گيري 92
جدول ‏0-2 نتايج آلفاي کرونباخ 94
جدول ‏4-1توزيع فراواني ودرصد جنسيت پاسخگويان 97
جدول ‏4-2جدول توزيع فراواني ودرصد سن پاسخگويان 98
جدول ‏4-3توزيع فراواني ودرصد تحصيلات پاسخگويان 99
جدول ‏4-4 توزيع فراواني ودرصد سنوات شغلي پاسخگويان 100
جدول ‏4-5 توزيع فراواني ودرصد شغل پاسخگويان 101
جدول ‏4-6 خلاصه اطلاعات توصيفي متغير عوامل محيطي 103
جدول ‏4-7 شاخص هاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغيير عوامل محيطي 103
جدول ‏4-8خلاصه اطلاعات آزمون t تاثير عوامل محيطي 104
جدول ‏4-9خلاصه اطلاعات توصيفي متغيرعوامل اجرايي 105
جدول ‏4-10 شاخص هاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغيير عوامل اجرايي 105
جدول ‏4-11خلاصه اطلاعات آزمون t تاثير عوامل اجرايي 106
جدول ‏4-12 خلاصه اطلاعات توصيفي متغيير عوامل كنترلي 107
جدول ‏4-13 شاخص هاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغيير عوامل اجرايي 107
جدول ‏4-14خلاصه اطلاعات آزمون t تاثير عوامل کنترلي 108
جدول ‏4-15 رتبه بندي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي 109
جدول ‏4-16 رتبه بندي شاخص هاي عوامل کنترلي 110
جدول ‏4-17 رتبه بندي شاخص هاي عوامل اجرايي 111
جدول ‏4-18 رتبه بندي شاخص هاي عوامل محيطي 112
جدول ‏4-19 رتبه بندي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي از ديدگاه مديران 113
جدول ‏4-20 رتبه بندي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي از ديد کارشناسان 113
جدول ‏4-21رتبه بندي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي از ديدگاه ذيحسابان 114
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ‏1-1 چهارچوب تحقيق 14
نمودار ‏2-1 اجزاي سيستم PPBS 25
نمودار ‏2-2 اهداف سيستم بودجه بندي عملياتي 32
نمودار ‏2-3 شفاف سازي بودجه ريزي عملياتي 33
نمودار ‏2-4 مزاياي بودجه ريزي عملياتي 34
نمودار ‏2-5 مراحل بودجه ريزي عملياتي 40
نمودار ‏2-6ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمت 59
نمودار ‏2-7 مدل مفهومي تحقيق 82
نمودار ‏4-1 درصدجنسيت پاسخگويان 98
نمودار ‏4-2 درصدجنسيت پاسخگويان 99
نمودار ‏4-3 درصدميزان مدرک تحصيلي پاسخگويان 100
نمودار ‏4-4درصدميزان مدرک تحصيلي پاسخگويان 101
نمودار ‏4-5 درصد نوع شغل پاسخگويان 102
چکيده
نظام بودجه ريزي به عنوان يکي از خرده نظامهاي مديريتي و اقتصادي همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلايل زيادي، نياز به جامع نگري و تفکر سيستمي و در نتيجه يکپارچه سازي نظامهاي مديريتي و اقتصادي و ايجاد تحول در بخش دولتي داشته و به منظور افزايش بهره وري و برقراري ارتباط ميان اهداف استراتژيک و کلان يا برنامه هاي عملياتي، نظامهاي بودجه ريزي خود را در يک فرايند بهبود يا تغيير به يک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجراي بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي باعث بهبود عملکرد و افزايش اثربخشي و کارايي سازمان مي گردد و در نهايت دسترسي آسان به اهداف سازمان را فراهم مي آورد. موسسات و دستگاه هاي اجرايي نيازمند اصلاحات ساختاري از بعد بودجه ريزي عملياتي است. فقراطلاعاتي مديران، کارشناسان و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي وعدم آگاهي از روند بودجه ريزي عملياتي ويا تکيه براجراي شيوه هاي سنتي مي تواند مشکلاتي را براي سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددي مانع اجراي بودجه ريزي عملياتي در ادارات و دستگاههاي اجرايي مي باشد که در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي- پيمايشي به بررسي موانع تاثيرگذار بر استقرار بودجه ريزي عملياتي پرداخته ونقش عوامل محيطي، اجرايي وکنترلي بعنوان موانع اصلي استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي استان سمنان مورد بررسي قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مديران و ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي استان سمنان است