مقاله رایگان با موضوع درجه حرارت، گروه کنترل، مصرف مواد

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهي
1-1-3-برخي ويژگي هاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان 11
1-1-4-پراکنش ماهي قزل آلا در جهان و ايران 11
1-1-5-بررسي آماري توليدات پرورشي ماهي قزل آلا 12
1-2-پروبيوتيک چيست؟ 13
1-2-1-ضرورت استفاده از پروبيوتيک در آبزي پروري 14
1-2-2-خطرات مصرف آنتي بيوتيک ها 16
1-2-3-نحوه ي عمل پروبيوتيک ها 16
1-2-3-1-توليد ترکيبات ممانعت کننده 16
1-2-3-2-رقابت بر سر مکان هاي اتصال 17
1-2-3-3-رقابت جهت جذب و مصرف مواد مغذي 17
1-2-4-معيارها و روشهاي انتخاب پروبيوتيک 18
1-2-4-1-جمع آوري اطلاعات زمينه ايي 19
1-2-4-2-تهيه پروبيوتيک 19
1-2-4-3-ارزيابي توان پروبيوتيک در جهت خارج سازي سويه هاي بيماري زا 19
1-2-4-4-ارزيابي امکان بيماريزايي پروبيوتيک 19
1-2-4-5-ارزيابي اثر پروبيوتيک بر ميزبان 20
1-2-4-6-توليد انبوه ، ارزيابي سود اقتصادي 20
1-3- سيستم ايمني در ماهيان 21
1-3-1-ايمني غير اختصاصي 21
1-3-1-1-ايمني غير اختصاصي (ترکيبات مايع ) 22
1-3-1-1-1-ليزوزيم 23
1-3-1-1-2-سيستم عامل مکمل (کمپلان ) در ماهيان 23
1-3-1-2-ايمني غير اختصاصي ( سلولي ) 23
1-3-1-2-1-لنفوسيت ها 23
1-3-1-2-2-نوتروفيل ها 24
1-3-1-2-3-ائوزينوفيل ها 24
1-3-1-2-4-مونوسيت ها 24
1-3-2-ايمني اختصاصي 24
1-3-2-1-ايمني همورال 25
1-3-2-1-1-ايمنوگلوبولين M (IgM) 25
1-3-2-2-ايمني با واسطه ي سلولي 25
1-4-اهميت مطالعات خون شناسي در ماهيان 26
1-4-1-شاخص هاي خوني 26
1-4-1-1-گلبول هاي سفيد (لکوسيت 26
1-4-1-2-گلبول هاي قرمز (اريتروسيت ، هموسيت ) 26
1-4-1-3-شاخص هاي گلبول قرمز يا انديس هاي خوني 27
1-4-1-4-هماتوکريت 27
1-4-1-5-هموگلوبين 27
1-5-شاخص هاي بيوشيميايي 27
1-5-1-پروتئين کل پلاسما و آلبومين 27
1-5-2-گلوکز 28
1-5-3-گلوتاميک پيرويک ترانس آميناز 28
1-6-رابطه عوامل محيطي و ميکروفلور دستگاه گوارش 28
1-7-باکتري هاي اسيد لاکتيک (LAB) 29
1-7-1-رده بندي علمي 30
فصل دوم: سابقه ي تحقيق
2- سابقه ي تحقيق 32
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-مکان و زمان انجام تحقيق 41
3-2-مکان پرورش 42
3-3-ذخيره سازي ، سازگاري و تقسيم بچه ماهيان 43
3-4-پروبيوتيک مورد آزمايشLactobacillus plantarum 44
3-5-نحوه ي آماده سازي جيره غذايي 44
3-6-زيست سنجي 45
3-7-نحوه ي غذادهي 45
3-8-بررسي عوامل فيزيکي و شيميايي آب 46
3-9-بررسي پارامترهاي خون شناسي 46
3-9-1-خون گيري و تهيه سرم 46
3-9-2-شاخص هاي خوني 47
3-9-2-1-شمارش گلبول هاي قرمز و سفيد 47
3-9-2-2-اندازه گيري هماتوکريت 48
3-9-2-3-اندازه گيري هموگلوبين 49
3-9-2-4-شاخص هاي گلبول قرمز 49
3-9-2-5-تشخيص افتراقي گلبول هاي سفيد 50
3-10-فاکتورهاي ايمني 51
3-10-1-شاخص هاي بيوشيميايي ايمني اختصاصي 51
3-10-1-1-اندازه گيري ايمنو گلوبولينM (IgM) 51
3-10-2-شاخص هاي بيوشيميايي ايمني غير اختصاصي 51
3-10-2-1-اندازه گيري فعليت ليزوزيم 51
3-10-2-2-پروتئين کل سرم 52
3-11-روش انجام آزمايشات فلور باکتريايي روده در آزمايشگاه 52
3-11-1-روش آماده سازي محيط هاي کشت 52
3-11-2-روش آماده سازي رقت هاي محلول روده و کشت اوليه 53
3-11-3-روش شمارش کلني ها و تقسيم بندي آنها 54
3-12-روش محاسبه شاخص هاي رشد 54
3-12-1-اندازه گيري طول و وزن 54
3-12-2-شاخص وضعيت 55
3-12-3-درصد افزايش وزن 55
3-12-4-ضريب تبديل غذايي 55
3-12-5-ضريب رشد ويژه 55
3-12-6-ميانگين رشد روزانه 55
3-12-7-شاخص کبدي 56
3-13-آماده سازي لاشه جهت تجزيه شيميايي 56
3-14-تجزيه و تحليل آماري 56
فصل چهارم: نتايج
4-نتايج 58
4-1-نتايج حاصل از اندازه گيري عوامل محيطي 58
4-1-1-دماي آب 58
4-1-2-اکسيژن محلول آب 58
4-1-3-pH آب محيط پرورش 58
4-2-نتايج حاصل از عملکرد رشد بچه ماهيان قزل آلا تحت تاثير سطوح مختلف پروبيوتيک 59
4-2-1-اثر بر وزن نهايي 59
4-2-2-اثر بر طول نهايي 59
4-2-3-اثر بر ضريب تبديل غذايي 60
4-2-4-ضريب رشد ويژه 60
4-2-5-درصد افزايش وزن 61
4-2-6-ميانگين رشد روزانه 61
4-2-7-ميزان ضريب چاقي 62
4-3-فلور باکتريايي روده ماهيان تيمار و شاهد 62
4-3-1-ميزان باکتريL.p در فلور روده قزل آلا در محيط کشت MRS 62
4-3-2-توتال کانت باکتريايي روده ماهي قزل آلاي رنگين کمان در محيط کشتTSA 62
4-4-نتايج حاصل از فاکتورهاي خوني 63
4-4-1-تعداد گلبول هاي سفيد خون 63
4-4-2-تعداد گلبول هاي قرمز خون 64
4-4-3-غلظت هموگلوبين خون 64
4-4-4-درصد هماتوکريت خون 65
4-4-5-متوسط حجم گلبول قرمز 65
4-4-6-متوسط غلظت هموگلوبين سلولي 66
4-4-7-متوسط هموگلوبين گلبول قرمز 66
4-4-8-درصد لنفوسيت 67
4-4-9-مقادير نوتروفيل 67
4-4-10-درصد منوسيت 68
4-4-11-درصد ائوزينوفيل 68
4-5-نتايج فاکتورهاي سرم 68
4-5-1-ميزان توتال ايمنوگلوبولين سرم خون 69
4-5-2-ميزان IgM 69
4-5-3-ميزان ليزوزيم سرم خون 70
4-6-نتايج آناليز لاشه 70
4-6-1-درصد رطوبت لاشه 70
4-6-2-درصد پروتئين لاشه 71
4-6-3-درصد چربي لاشه 71
4-6-4-درصد خاکستر لاشه 72
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-بحث 74
5-1-عملکرد رشد 74
5-2-فلور باکتريايي روده 77
5-3-شاخص هاي خوني 78
5-4-شاخص هاي ايمني خون 81
5-4-1-ليزوزيم 81
5-4-2-ايمنوگلوبين IgM 83
5-5-آناليز لاشه 84
5-6-جمع بندي 86
پيشنهادات 87
منابع 88
پيوست 107
چکيده انگليسي 121
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: آناليز تقريبي خوراک استفاده شده در تغذيه بچه ماهيان مورد آزمون 44
جدول4-1: ميانگين دما، اكسيژن محلول و pH آب در مقاطع زماني مشخص در طول دوره بررسي 58
جدول 4-2- ميانگين وزن نهايي (گرم) در بچه ماهيان قزل آلا در تيمارهاي مختلف 59
جدول 4-3- ميانگين طول نهايي (سانتيمتر) در بچه ماهيان قزل آلا در تيمارهاي مختلف 59
جدول 4-4- ميانگين ضريب تبديل غذايي بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف 60
جدول4-5- ميانگين ضريب رشد ويژه بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف 60
جدول4-6- ميانگين درصد افزايش وزن بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف 61
جدول 4-7- ميانگين رشد روزانه بچه ماهيان قزلآلا درتيمارهاي مختلف 61
جدول 4-8- ميانگين ميزان ضريب چاقي بچه ماهيان قزلآلا درتيمارهاي مختلف 62
جدول 4-9-ميزان پروبيوتيک (لاکتوباسيلوس) در روده ماهيان قزل آلا در محيط کشت MRS 62
جدول4-10-شمارش کلي فلور باکتريايي در روده ماهيان قزل آلا در محيط کشت TSA 63
جدول 4-11-تعدادگلبول هاي سفيد خوني قزل آلا در تيمارهاي شاهد وآزمايشي در پايان60روز 63
جدول 4-12-تعدادگلبول هاي قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان60روز 64
جدول 4-13- غلظت هموگلوبين g/dl)) خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان60
روز 64
جدول 4-14- درصد هماتوکريت % خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 65
جدول 4-15- متوسط حجم گلبول قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60
روز 65
جدول 4-16- متوسط غلظت هموگلوبين سلولي خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان
60 روز 66
جدول 4-17- متوسط هموگلوبين گلبول قرمز خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان
60 روز 66
جدول4-18- درصد لنفوسيت خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 67
جدول4-19-درصد نوتروفيل خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 67
جدول4-20-درصد منوسيت خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 68
جدول4-21-درصد ائوزينوفيل خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 68
جدول4-22-توتال ايمنوگلوبولين سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60
روز 69
جدول4-23-ميزان IgM سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 69
جدول4-24-ميزان ليزوزيم سرم خون قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 70
جدول4-25-درصد رطوبت لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 70
جدول4-26-درصد پروتئين لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 71
جدول4-27-درصد چربي لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 71
جدول4-28-درصد خاکستر لاشه قزل آلا در تيمارهاي شاهد و آزمايشي در پايان 60 روز 72
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شكل( 1-1) ماهي قزل آلاي رنگين كمان ” Oncorhynchus mykiss” 13
شکل (1-2) رابطه عوامل محيطي و ميکروفلور دستگاه گوارش 29
شکل (3-1) موقعيت جغرافيايي گارگاه پرورش ماهي سردابي(قزل آلا) اشکرآب سياهکل 41
شکل (3-2) نمايي از کارگاه پرورش ماهي سردابي اشکراب سياهکل 42
شکل (3-3) نمايي از کانال هاي بتوني پرورش و تيمار و تکرارها 43
شکل(3-4) پودر اوليه حاوي1011-1012 44
شکل(3-5) رقت هاي مختلف از106-1010 44
شکل(3-6) غذاي آماده و غني شده با پروبيوتيک 45
شکل (3-7) غذادهي روزانه بر اساس محاسبات روزانه 46
شکل (3-8) خونگيري از سياهرگ در محل ساقه دمي 46
شکل (3-9) دستگاه سانتريفوژ و نحوه ي جداسازي سرم خون 47
شکل (3-10) دستگاه سانتريفيوژ هماتوکريت 48
شکل (3-11) دستگاه اسپکتروفتو متر نور مرئي و UV 49
شکل(3-12): دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 2100-VIS شرکت Unico آمريکا 51
شکل(3-13)دستگاه Auto Analyzer مدلBT- 1500 52
شکل (3-14) نحوه ي آماده سازي محيط کشت TSA و MRS آگار 53
شکل (3-15) برداشت روده و تهيه رقت هاي مختلف و کشت در پلت هاي TSAو MRS 54
شکل (3-16) نگهداري پلت ها در انکوباتور و شمارش باکتري ها 54
شکل (3-17) آماده سازي لاشه جهت تجزيه شيميايي 56
چکيده
تحقيق حاضر به منظور ارزيابي تاثير باکتري اسيد لاکتيک Lactobacillu plantarum (KC426951) جداسازي شده از روده قزل آلاي رنگين کمان بر فاکتورهاي رشد ، فلور باکتريايي روده ،فاکتورهاي خوني و ايمني بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در بهار و تابستان سال 1392انجام شد. بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان با ميانگين وزن 24/2±56/3 به مدت 2 هفته با شرايط پرورشي محيطي در يک مرکز پرورش خصوصي ماهيان سردآبي (اشکرآب سياهکل) در استان گيلان قبل از شروع آزمايش سازگار شدند . ماهيان در قالب يک طرح کاملا تصادفي به شش گروه شامل 540 قطعه بچه ماهي تقسيم شدند . پارامترهاي کيفي آب شامل درجه حرارت ، مقدار اکسيژن محلول و pH به ترتيب 3/0±3/17 درجه سانتي گراد ،43/0±5/8 ميلي گرم و 26/0±4/7 اندازه گيري شد .پنج گروه از ماهيان ( هر گروه شامل 90 ماهي) با جيره حاوي 106 (تيمار1) ، 107 (تيمار2) ، 108 (تيمار3) ، 109 (تيمار4) و1010 (تيمار5) cfu g-1 لاکتو باسيلوس پلانتاروم و گروه کنترل (شاهد) بدون جيره حاوي پروبيوتيک به مدت 60 روز تغذيه شدند . تغذيه ماهيان بر اساس 3 درصد بيوماس وزن بدن بصورت روزانه و برابر صورت پذيرفت. نتايج نشان داد که ميزان وزن نهايي ، طول نهايي، ضريب رشد ، درصد افزايش وزن و ميانگين رشد روزانه در تيمار 2 بيشترين و در تيمار 5 کمترين مقدار و ميزان ضريب تبديل غذايي در تيمار 2 کمترين و در تيمار 5