پایان نامه رایگان با موضوع اجتماع محور، امر به معروف، اجتماع محو

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

سپاسگذاري :
از تمامي معلمانم در طول مراحل مختلف تحصيلي و اساتيد گرانقدرم در دانشگاه
چکيده
پيشگيري اجتماعي توسط پليس به عنوان متولي امنيت در جامعه ، با تمرکز پليس بر روي علل و عوامل اجتماعي مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحيح از وضعيت محيط اجتماعي براي مبارزه ريشه اي با جرم و ناهنجاري ها حاصل مي شود . امروزه نيروي پليس در کشورهاي پيشرفته ، دوره اقتدارگرايي خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرايي شده است . در اين دوره پليس در جهت برقراري يک رابطه نزديک با افراد جامعه حرکت ميکند و به آموزش و آگاه سازي آنان مي پردازد و با تشکيل پليس مردمي جلب مشارکت عمومي را در راستاي حل مشکلات جامعه مهمترين هدف خود مي پندارد و بر اين باور است که امنيت يک توليد جمعي است . در پيشگيري اجتماعي ، پليس تعامل بسيار نزديک با خانواده ها و نهادهاي اجتماعي ، فرهنگي و مذهبي موجود در جامعه برقرار مي نمايد، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ريشه بسياري از ناهنجاري ها در جامعه مي باشند را با اولويت بالايي مي نگرد و با مدارس در سطح بالايي همکاري مي کند و در خصوص بزهکاري اطفال و زنان با تشکيل پليس زن ، برنامه ريزي وسيعي جهت شناخت مشکلات آنها مي نمايد و با بهره گيري از تعاليم ديني و ارتباط با نهاد هاي مذهبي بويژه مساجد ، در جهت تقويت شورا ، امر به معروف و نهي از منکر و رواج عطوفت اسلامي مي کوشد تا به هر دو نوع پيشگيري اجتماعي رشد مدار و جامعه مدار دست يابد .
واژگان کليدي
پليس ، جرم ، امنيت شهروندان ، پيشگيري از جرم ، پيشگيري اجتماعي
????????????فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. أ
2 – تعريف و تبيين مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. أ
3 – سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ب
3 – فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ب
4 – سابقه و پيشينه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ت
5 – اهميت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ت
6 – اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. ث
7 – جنبه هاي جديد بودن و نوآوري طرح …………………………………………………………………………….. ث
8 – سامانه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ت
9 – قلمرو مکاني و زماني پژوهش ………………………………………………………………………………………… ج
فصل نخست : کليات ……………………………………………………………………………………………………………… 1
مبحث نخست : مفاهيم واژگان ……………………………………………………………………………………………….. 1
گفتار نخست : تعاريف و مفاهيم پليس ……………………………………………………………………………………. 3
1- تعريف پليس در حقوق ايران …………………………………………………………………………………………… 4
2 – تعريف پليس از نگاه سازمان ملل …………………………………………………………………………………… 5
3 – تقسيمات مختلف پليس …………………………………………………………………………………………………. 5
مبحث دوم : پيشينه تاريخي پليس ………………………………………………………………………………………. 6
گفتارنخست : پيشگيري اجتماعي از جرم در دوره هاي تاريخي توسط پليس……………………….. 7
1 – دوره مادي پليس و هخامنشي ………………………………………………………………………………………. 8
2 – دوره سلوکي ، اشکاني و ساساني ………………………………………………………………………………… 8
3 – دوره صفوي ……………………………………………………………………………………………………………………. 9
4 – دوره افشاريه و زنديه ………………………………………………………………………………………………………. 9
5 – پليس در دوره قاجار …………………………………………………………………………………………………….. 10
6 – دوره پهلوي ………………………………………………………………………………………………………………….. 11
7 – دوره نظام جمهوري اسلامي ايران ………………………………………………………………………………… 11
مبحث سوم : مباني پيشگيري پليس ……………………………………………………………………………………. 12
گفتار نخست : تعريف پيشگيري ……………………………………………………………………………………………15
گفتار دوم : انواع پيشگيري از جرم ……………………………………………………………………………………… 17
الف ) پيشگيري کيفري و پيشگيري غير کيفري …………………………………………………………………. 17
ب ) پيشگيري عمومي و پيشگيري خصوصي از جرم …………………………………………………………… 17
ج ) پيشگيري ابتدايي ، ثانويه و ثالث ………………………………………………………………………………… 17
د) پيشگيري فعال و انفعالي …………………………………………………………………………………………………. 18
ه ) پيشگيري اجتماعي و وضعي …………………………………………………………………………………………… 18
گفتار سوم: جايگاه پيشگيري در علوم جرم شناسي …………………………………………………………….. 19
مبحث چهارم : ويژگي هاي پليس پيشگيري …………………………………………………………………………20
گفتار نخست : مفهوم پليس جامعه محور ………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: خصوصيات پليس و جايگاه آن در جامعه ……………………………………………………………. 22
گفتار سوم: اخلاق مداري پليس ……………………………………………………………………………………………. 23
گفتار چهارم: ويژگي هاي پليس مطلوب در نظام اسلامي …………………………………………………… 24
الف ) ويژگي هاي درون سازماني ………………………………………………………………………………………… 25
ب ) ويژگي هاي برون سازماني …………………………………………………………………………………………….. 26
گفتار پنجم : ويژگي اقتداردر نيروي پليس ………………………………………………………………………… 27
گفتارششم: ويژگي پايبندي پليس به قانون …………………………………………………………………………. 27
گفتار هفتم : مسئوليت مدني پليس …………………………………………………………………………………….. 28
گفتار هشتم : پليس قضايي …………………………………………………………………………………………………. 30
گفتار نهم : مديريت پليس و بهره وري واحد هاي انتظامي ……………………………………………….. 32
گفتار دهم : پليس زن …………………………………………………………………………………………………………. 33
مبحث پنجم : مفهوم امنيت …………………………………………………………………………………………………. 34
1 – تعاريف امنيت ………………………………………………………………………………………………………………… 35
2 – اقسام امنيت ………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-1- امنيت اجتماعي ……………………………………………………………………………………………………………. 36
الف ) احساس امنيت در بستر امنيت واقعي ………………………………………………………………………… 39
ب ) امنيت از ديدگاه مکتب اسلامي ……………………………………………………………………………………. 41
ج ) ويژگي هاي پليس امنيت مدار در پيشگيري از جرم ………………………………………………………. 43
فصل دوم : جايگاه پليس امنيت مدار در پيشگيري جامعه مدار ………………………….. 45
گفتار اول : پليس اجتماع محور …………………………………………………………………………………………….. 45
1- بررسي تعامل ميان پليس و مردم …………………………………………………………………………………. 47
2- ضرورت رويکرد جامعه محوري پليس …………………………………………………………………………… 49
3- جلب اعتماد عمومي توسط پليس جامعه محور ……………………………………………………………… 51
گفتار دوم : نقش پليس در ايجاد اعتماد سياسي در شهروندان ……………………………………………. 51
گفتار سوم : ارتقاي کارآيي پليس