پایان نامه درباره موسیقی درمانی، استاد راهنما، یافته های پژوهش

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

تقدیم به :
خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را،علم را،معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید:
تقدیم به پدر و مادر عزیز و مهربانم که هر لحظه وجودم را از چشمه سار پر از عشق چشمانشان سیراب می کنند…
و
تقدیم به همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است و لحظات ناب باور بودن،لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن و عظمت رسیدنم مدیون حضور سبز اوست …
سپاس و تقدیر:
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
و اکنون که در سایه لطف الهی نگارش این پایان نامه را به پایان رسانده ام بر خود واجب می دانم از زحمات بی دریغ استاد بزرگوارم سرکار خانم آلهه سیدرسولی به عنوان استاد راهنمای اول و جناب آقای دکتر محمود رضا میری به عنوان استاد راهنمای دوم که بی دریغ لطف و علم بیکرانشان را بر من بخشیدند تشکر و قدردانی نمایم و نیز بر خود واجب می دانم از زحمات جناب آقای دکتر وحید زمان زاده و سرکار خانم کبری پرون به عنوان اساتید مشاور نهایت تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از اساتید محترم ناظر آقای دکتر رحمانی و سرکار خانم ملکوتی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
خلاصه
عنوان:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی : یک کارآزمایی بالینی تک سوکور
مقدمه: امروزه کنترل یا کاهش درد و اضطراب پس از عمل جراحی، به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی از موضوعات چالش است. به جهت عوارض سایر روش ها، تاکید زیادی بر استفاده از درمان های طب مکمل وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 نفر(جمعا 90 نفر) از بیماران مرد و زن تحت عمل جراحی عمومی(کوله سیستکتومی) در سال 1392 انجام شده است. این مطالعه در سه گروه موسیقی درمانی، رایحه درمانی و کنترل انجام گرفت. در گروه رایحه درمانی، بیماران 8 و 16 ساعت پس از جراحی، 10 قطره گلاب با غلظت 12 درصد ،پس از مالیدن کف دست ها بهم، در فاصله 5-5/2 سانتی متری بینی به مدت سه دقیقه استشمام نمودند. در گروه موسیقی درمانی، برای بیماران 8 و 16 ساعت پس از عمل، موزیک صدای طبیعت (آب، پرندگان) به مدت 30-15 دقیقه با استفاده از هدفن نوع مارشال پخش شد. گروه کنترل هم مداخلات روتین بخش را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرمافزار 13SPSS/ وآمار توصیفی( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه(آزمون ANOVA) و پس آزمون توکی ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مقایسه تغییرات نمرات درد و اضطراب در سه گروه نشان داد که تغییرات ایجاد شده در میزان درد ( میانگین کاهش درد 8ساعت (16/0±26/1 )و 16 ساعت(86/0±01/1) بعد از جراحی ) و در مورد اضطراب(میانگین کاهش اضطراب 8ساعت(37/2±5/4 ) و 16 ساعت بعد از جراحی(81/1±93/1)در گروه رایحه درمانی با گروه های کنترل و موسیقی درمانی تفاوت معنی دار دارد (05/0 p ) و میزان کاهش درد و اضطراب 8 و 16 ساعت بعد از جراحی در گروه رایحه درمانی بیشتر از گروه های کنترل و موسیقی درمانی می باشد.
نتیجه گیری :نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 8 و 16 ساعت بعد از عمل جراحی می باشد و تاثیر رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 8 و 16 ساعت بعد از عمل جراحی بیشتر از تاثیر موسیقی درمانی است.
واژههای کلیدی: اضطراب، درد، موسیقی درمانی، رایحه درمانی، جراحی عمومی
فهرست مطالب
خلاصه فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..
زمینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….
هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-1 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………….
3-2-1 هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………
3-1 پیش فرض………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1 فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………
5-1 تعریف وازه های اختصاصی………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: چهارچوب پژوهش و مروری بر متون………………………………………………………………………………….
1-2طب مکمل و جایگزین……………………………………………………………………………………………………………………
2-2 موسیقی درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………
3-2رایحه درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2.جراحی عمومی و کوله سیستکتومی…………………………………………………………………………………………………
5-2 مروری بر متون تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………
نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-3جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..
4-3 نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6-3 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………
7-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………..
1-7-3 معیارهای ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………
2-7-3 معیارهای خروج از مطالعه………………………………………………………………………………………………………..
8-3 ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………
9-3 خلاصه روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………
10-3 اعتبار و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….
11-3 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………….
12-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….
1-5 تعبیر و تفسیر یافته ها و مقایسه آن با سایر مطالعات…………………………………………………………………………………
2-5 نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-5 کاربرد یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..
1-3-5 کاربرد در حیطه بالینی………………………………………………………………………………………………………………………
2-3-5 کاربرد در حیطه اموزش پرستاری……………………………………………………………………………………………………….
3-3-5 کاربرد در حیطه مدیریت پرستاری………………………………………………………………………………………………………
4-3-5 پیشنهادات برای مطالعات آتی…………………………………………………………………………………………………………….
4-5 محدودیت های